Deuteronomy 18

DSV_Strongs(i)
  1 H3881 De Levietische H3548 priesteren H7626 , de ganse stam H3878 van Levi H2506 , zullen geen deel H5159 noch erve H3478 hebben met Israel H801 ; de vuuroffers H3068 des HEEREN H5159 en zijn erfdeel H398 [H8799] zullen zij eten.
  2 H5159 Daarom zal hij geen erfdeel H7130 hebben in het midden H251 zijner broederen H3068 ; de HEERE H5159 is zijn Erfdeel H1696 [H8765] , gelijk als Hij tot hem gesproken heeft.
  3 H4941 Dit nu zal het recht H3548 der priesters H5971 zijn van het volk H2077 , van hen, die een offerande H2076 [H8802] offeren H7794 , hetzij een os H7716 , of klein vee H3548 : dat hij den priester H5414 [H8804] zal geven H2220 den schouder H3895 , en beide kinnebakken H6896 , en de pens.
  4 H7225 De eerstelingen H1715 van uw koren H8492 , van uw most H3323 en van uw olie H7225 , en de eerstelingen H1488 van de beschering H6629 uwer schapen H5414 [H8799] zult gij hem geven;
  5 H3068 Want de HEERE H430 , uw God H7626 , heeft hem uit al uw stammen H977 [H8804] verkoren H5975 [H8800] , dat hij sta H8334 [H8763] , om te dienen H8034 in den Naam H3068 des HEEREN H1121 , hij en zijn zonen H3117 , te allen dage.
  6 H3881 Voorts wanneer een Leviet H935 [H8799] zal komen H259 uit een H8179 uwer poorten H3478 , uit gans Israel H1481 [H8802] , alwaar hij woont H935 [H8804] , en hij komt H185 naar alle begeerte H5315 zijner ziel H4725 , tot de plaats H3068 , die de HEERE H977 [H8799] zal hebben verkoren;
  7 H8334 [H8765] En hij dienen zal H8034 in den Naam H3068 des HEEREN H430 , zijns Gods H251 , als al zijn broederen H3881 , de Levieten H6440 , die aldaar voor het aangezicht H3068 des HEEREN H5975 [H8802] staan;
  8 H2506 Zo zullen zij een gelijk deel H398 [H8799] eten H4465 , boven zijn verkoping H1 bij de vaderen.
  9 H935 [H8802] Wanneer gij komt H776 in het land H3068 , dat de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , u geven zal H3925 [H8799] , zo zult gij niet leren H6213 [H8800] te doen H8441 naar de gruwelen H1471 van dezelve volken.
  10 H4672 [H8735] Onder u zal niet gevonden worden H1121 , die zijn zoon H1323 of zijn dochter H784 door het vuur H5674 [H8688] doet doorgaan H7081 , die met waarzeggerijen H7080 [H8802] omgaat H6049 [H8781] , een guichelaar H5172 [H8764] , of die op vogelgeschrei acht geeft H3784 [H8764] , of tovenaar.
  11 H2266 [H8802] Of een bezweerder H2267 , die met bezwering H178 omgaat, of die een waarzeggenden geest H7592 [H8802] vraagt H3049 , of een duivelskunstenaar H4191 [H8801] , of die de doden H1875 [H8802] vraagt.
  12 H6213 [H8802] Want al wie zulks doet H3068 , is den HEERE H8441 een gruwel H1558 ; en om H8441 dezer gruwelen H3423 H0 wil verdrijft H3068 hen de HEERE H430 , uw God H6440 , voor uw aangezicht H3423 [H8688] , uit de bezitting.
  13 H8549 Oprecht H3068 zult gij zijn met den HEERE H430 , uw God.
  14 H1471 Want deze volken H3423 [H8802] , die gij zult erven H8085 [H8799] , horen H6049 [H8781] naar guichelaars H7080 [H8802] en waarzeggers H3068 ; maar u aangaande, de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , heeft u zulks niet toegelaten.
  15 H5030 Een Profeet H7130 , uit het midden H251 van u, uit uw broederen H3068 , als mij, zal u de HEERE H430 , uw God H6965 [H8686] , verwekken H8085 [H8799] ; naar Hem zult gij horen;
  16 H3068 Naar alles, wat gij van den HEERE H430 , uw God H2722 , aan Horeb H3117 , ten dage H6951 der verzameling H7592 [H8804] , geeist hebt H559 [H8800] , zeggende H3254 [H8686] : Ik zal niet voortvaren H8085 [H8800] te horen H6963 de stem H3068 des HEEREN H430 , mijns Gods H1419 , en ditzelve grote H784 vuur H7200 [H8799] zal ik niet meer zien H4191 [H8799] , dat ik niet sterve.
  17 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H3190 [H8689] tot mij: Het is goed H1696 [H8765] , wat zij gesproken hebben.
  18 H5030 Een Profeet H6965 [H8686] zal Ik hun verwekken H7130 uit het midden H251 hunner broederen H1697 , als u; en Ik zal Mijn woorden H6310 in Zijn mond H5414 [H8804] geven H1696 [H8765] , en Hij zal tot hen spreken H6680 [H8762] alles, wat Ik Hem gebieden zal.
  19 H376 En het zal geschieden, de man H8085 [H8799] , die niet zal horen H1697 naar Mijn woorden H8034 , die Hij in Mijn Naam H1696 [H8762] zal spreken H1875 [H8799] , van dien zal Ik het zoeken.
  20 H5030 Maar de profeet H2102 [H8686] , die hoogmoediglijk zal handelen H1696 [H8763] , sprekende H1697 een woord H8034 in Mijn Naam H6680 [H8765] , hetwelk Ik hem niet geboden heb H1696 [H8763] te spreken H1696 [H8762] , of die spreken zal H8034 in den naam H312 van andere H430 goden H5030 , dezelve profeet H4191 [H8804] zal sterven.
  21 H3824 Zo gij dan in uw hart H559 [H8799] zoudt mogen zeggen H1697 : Hoe zullen wij het woord H3045 [H8799] kennen H3068 , dat de HEERE H1696 [H8765] niet gesproken heeft?
  22 H5030 Wanneer die profeet H8034 in den Naam H3068 des HEEREN H1696 [H8762] zal hebben gesproken H1697 , en dat woord H935 [H8799] geschiedt niet, en komt H1697 niet; dat is het woord H3068 , dat de HEERE H1696 [H8765] niet gesproken heeft H2087 ; door trotsheid H5030 heeft die profeet H1696 [H8765] dat gesproken H1481 [H8799] ; gij zult voor hem niet vrezen.