Deuteronomy 16

DSV_Strongs(i)
  1 H8104 [H8800] Neemt waar H2320 de maand H24 Abib H3068 , dat gij den HEERE H430 , uw God H6453 , pascha H6213 [H8804] houdt H2320 ; want in de maand H24 Abib H3068 heeft u de HEERE H430 , uw God H4714 , uit Egypteland H3318 [H8689] uitgevoerd H3915 , bij nacht.
  2 H3068 Dan zult gij den HEERE H430 , uw God H6453 , het pascha H2076 [H8804] slachten H6629 , schapen H1241 en runderen H4725 , in de plaats H3068 , die de HEERE H977 [H8799] verkiezen zal H8034 , om Zijn Naam H7931 [H8763] aldaar te doen wonen.
  3 H2557 Gij zult niets gedesemds H398 [H8799] op hetzelve eten H7651 ; zeven H3117 dagen H4682 zult gij ongezuurde H398 [H8799] [broden] op hetzelve eten H3899 , een brood H6040 der ellende H2649 , [want in der haast H776 H4714 zijt gij uit Egypteland H3318 [H8804] uitgetogen H2142 [H8799] ]; opdat gij gedenkt H3117 aan den dag H3318 [H8800] van uw uittrekken H776 H4714 uit Egypteland H3117 , al de dagen H2416 uws levens.
  4 H7651 Er zal bij u in zeven H3117 dagen H7603 geen zuurdeeg H7200 [H8735] gezien worden H1366 in enige uwer landpalen H1320 ; ook zal van het vlees H6153 , dat gij aan den avond H7223 van den eersten H3117 dag H2076 [H8799] geslacht zult hebben H1242 , niets tot den morgen H3885 [H8799] overnachten.
  5 H6453 Gij zult het pascha H3201 [H8799] niet mogen H2076 [H8800] slachten H259 in een H8179 uwer poorten H3068 , die de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , u geeft.
  6 H4725 Maar aan de plaats H3068 , die de HEERE H430 , uw God H977 [H8799] , verkiezen zal H8034 om [daar] Zijn Naam H7931 [H8763] te doen wonen H6453 , aldaar zult gij het pascha H2076 [H8799] slachten H6153 aan den avond H8121 , als de zon H935 [H8800] ondergaat H4150 , ter bestemder tijd H3318 [H8800] van uw uittrekken H4714 uit Egypte.
  7 H1310 [H8765] Dan zult gij het koken H398 [H8804] en eten H4725 in de plaats H3068 , die de HEERE H430 , uw God H977 [H8799] , verkiezen zal H1242 ; daarna zult gij u des morgens H6437 [H8804] keren H1980 [H8804] , en heengaan H168 naar uw tenten.
  8 H8337 Zes H3117 dagen H4682 zult gij ongezuurde H398 [H8799] [broden] eten H7637 , en aan den zevenden H3117 dag H6116 is een verbods H3068 [dag] den HEERE H430 , uw God H4399 ; [dan] zult gij geen werk H6213 [H8799] doen.
  9 H7651 Zeven H7620 weken H5608 [H8799] zult gij u tellen H2770 ; van dat men [met] de sikkel H2490 [H8686] begint H7054 in het staande koren H7651 , zult gij de zeven H7620 weken H2490 [H8687] beginnen H5608 [H8800] te tellen.
  10 H3068 Daarna zult gij den HEERE H430 , uw God H2282 , het feest H7620 der weken H6213 [H8804] houden H5071 ; het zal een vrijwillige H4530 schatting H3027 uwer hand H5414 [H8799] zijn, dat gij geven zult H3068 , naardat u de HEERE H430 , uw God H1288 [H8762] , zal gezegend hebben.
  11 H8055 [H8804] En gij zult vrolijk zijn H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H1121 , gij, en uw zoon H1323 , en uw dochter H5650 , en uw dienstknecht H519 , en uw dienstmaagd H3881 , en de Leviet H8179 , die in uw poorten H1616 is, en de vreemdeling H3490 , en de wees H490 , en de weduwe H7130 , die in het midden H4725 van u zijn; in de plaats H3068 , die de HEERE H430 , uw God H977 [H8799] , zal verkiezen H8034 , om Zijnen Naam H7931 [H8763] aldaar te doen wonen.
  12 H2142 [H8804] En gij zult gedenken H5650 , dat gij een dienstknecht H4714 geweest zijt in Egypte H2706 ; en gij zult deze inzettingen H8104 [H8804] houden H6213 [H8804] en doen.
  13 H2282 Het feest H5521 der loofhutten H7651 zult gij u zeven H3117 dagen H6213 [H8799] houden H622 [H8800] , als gij zult hebben ingezameld H1637 van uw dorsvloer H3342 en van uw wijnpers.
  14 H8055 [H8804] En gij zult vrolijk zijn H2282 op uw feest H1121 , gij, en uw zoon H1323 , en uw dochter H5650 , en uw dienstknecht H519 , en uw dienstmaagd H3881 , en de Leviet H1616 , en de vreemdeling H3490 , en de wees H490 , en de weduwe H8179 , die in uw poorten zijn.
  15 H7651 Zeven H3117 dagen H3068 zult gij den HEERE H430 , uw God H2287 [H8799] , feest houden H4725 , in de plaats H3068 , die de HEERE H977 [H8799] verkiezen zal H3068 ; want de HEERE H430 , uw God H1288 [H8762] , zal u zegenen H8393 in al uw inkomen H4639 , en in al het werk H3027 uwer handen H8056 ; daarom zult gij immers vrolijk zijn.
  16 H7969 H6471 Driemaal H8141 in het jaar H2138 zal alles, wat mannelijk H6440 onder u is, voor het aangezicht H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H7200 [H8735] , verschijnen H4725 , in de plaats H977 [H8799] , die Hij verkiezen zal H2282 : op het feest H4682 der ongezuurde H2282 [broden], en op het feest H7620 der weken H2282 , en op het feest H5521 der loofhutten H7387 ; maar het zal niet ledig H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H7200 [H8735] verschijnen:
  17 H376 Een ieder H4979 , naar de gave H3027 zijner hand H1293 , naar den zegen H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H5414 [H8804] , dien Hij u gegeven heeft.
  18 H8199 [H8802] Rechters H7860 [H8802] en ambtlieden H5414 [H8799] zult gij u stellen H8179 in al uw poorten H3068 , die de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , u geven zal H7626 , onder uw stammen H5971 ; dat zij het volk H8199 [H8804] richten H4941 met een gericht H6664 der gerechtigheid.
  19 H4941 Gij zult het gericht H5186 [H8686] niet buigen H6440 ; gij zult het aangezicht H5234 [H8686] niet kennen H7810 ; ook zult gij geen geschenk H3947 [H8799] nemen H7810 ; want het geschenk H5786 [H8762] verblindt H5869 de ogen H2450 der wijzen H5557 [H8762] , en verkeert H1697 de woorden H6662 der rechtvaardigen.
  20 H6664 Gerechtigheid H6664 , gerechtigheid H7291 [H8799] zult gij najagen H2421 [H8799] ; opdat gij leeft H3423 [H8804] , en erfelijk bezit H776 het land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , geven zal.
  21 H842 Gij zult u geen bos H5193 [H8799] planten H6086 van enig geboomte H681 , bij H4196 het altaar H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H6213 [H8799] , dat gij u maken zult.
  22 H4676 Ook zult gij u geen opgericht beeld H6965 [H8686] stellen H3068 , hetwelk de HEERE H430 , uw God H8130 [H8804] , haat.