Deuteronomy 10:1-5

DSV_Strongs(i)
  1 H6256 Ter zelver tijd H559 [H8804] zeide H3068 de HEERE H6458 [H8798] tot mij: Houw H8147 u twee H68 stenen H3871 tafelen H7223 , als de eerste H5927 [H8798] , en klim H2022 tot Mij op dezen berg H727 ; daarna zult gij u een kist H6086 van hout H6213 [H8804] maken.
  2 H3871 En Ik zal op die tafelen H3789 [H8799] schrijven H1697 de woorden H7223 , die geweest zijn op de eerste H3871 tafelen H7665 [H8765] , die gij gebroken hebt H7760 [H8804] ; en gij zult ze leggen H727 in die kist.
  3 H6213 [H8799] Alzo maakte ik H727 een kist H7848 H6086 van sittimhout H6458 [H8799] , en hieuw H8147 twee H68 stenen H3871 tafelen H7223 als de eerste H5927 [H8799] ; en ik klom H2022 op den berg H8147 , en de twee H3871 tafelen H3027 waren in mijn hand.
  4 H3789 [H8799] Toen schreef Hij H3871 op de tafelen H7223 , naar het eerste H4385 schrift H6235 , de tien H1697 woorden H3068 , die de HEERE H3117 , ten dage H6951 der verzameling H2022 , op den berg H8432 , uit het midden H784 des vuurs H1696 [H8765] , tot ulieden gesproken had H3068 ; en de HEERE H5414 [H8799] gaf ze mij.
  5 H6437 [H8799] En ik keerde mij H3381 [H8799] , en ging af H2022 van den berg H7760 [H8799] , en leide H3871 de tafelen H727 in de kist H6213 [H8804] , die ik gemaakt had H3068 ; en aldaar zijn zij, gelijk als de HEERE H6680 [H8765] mij geboden heeft.