Daniel 5:21-23

DSV_Strongs(i)
  21 H4481 En hij werd van H1123 de kinderen H606 der mensen H2957 [H8752] verstoten H3825 , en zijn hart H2423 werd den beesten H5974 gelijk H7739 [H8745] gemaakt H4070 , en zijn woning H6167 was bij de woudezelen H2939 H0 ; men gaf H6211 hem gras H2939 [H8748] te smaken H8450 gelijk den ossen H1655 ; en zijn lichaam H2920 werd van den dauw H8065 des hemels H6647 [H8721] nat gemaakt H5705 , totdat H3046 [H8754] hij bekende H426 , dat God H5943 , de Allerhoogste H7990 , Heerser is H4437 over de koninkrijken H606 der mensen H5922 , en over H6966 [H8681] dezelve stelt H4479 , wien H6634 [H8748] Hij wil.
  22 H607 En gij H1113 , Belsazar H1247 , zijn zoon H3825 ! hebt uw hart H3809 niet H8214 [H8684] vernederd H6903 , alhoewel H1836 gij dit H3606 alles H3046 [H8754] wel geweten hebt.
  23 H7313 [H8712] Maar gij hebt u verheven H5922 tegen H4756 den Heere H8065 des hemels H3984 , en men heeft de vaten H1005 van Zijn huis H6925 voor H858 [H8684] u gebracht H607 , en gij H7261 , en uw geweldigen H7695 , uw vrouwen H3904 , en uw bijwijven H2562 hebben wijn H8355 [H8750] uit dezelve gedronken H426 , en de goden H3702 van zilver H1722 en goud H5174 , koper H6523 , ijzer H636 , hout H69 en steen H3809 , die niet H2370 [H8751] zien H3809 , noch H8086 [H8750] horen H3809 , noch H3046 [H8751] weten H7624 [H8745] , hebt gij geprezen H426 ; maar dien God H3028 , in Wiens hand H5396 uw adem H3606 is, en bij Wien al H735 uw paden H3809 zijn, hebt gij niet H1922 [H8745] verheerlijkt.