Daniel 4:32-35

DSV_Strongs(i)
  32 H4481 En men zal u van H606 de mensen H2957 [H8751] verstoten H4070 , en uw woning H5974 zal bij H2423 de beesten H1251 des velds H6211 zijn; men zal u gras H2939 [H8748] te smaken geven H8450 , als den ossen H7655 , en er zullen zeven H5732 tijden H5922 over H2499 u voorbijgaan H5705 , totdat H3046 [H8748] gij bekent H5943 , dat de Allerhoogste H4437 over de koninkrijken H606 der mensen H7990 heerschappij heeft H5415 [H8748] , en dat Hij ze geeft H4479 , aan wien H6634 [H8748] Hij wil.
  33 H8160 Ter zelfder ure H4406 werd dat woord H5487 [H8754] volbracht H5922 over H5020 Nebukadnezar H4481 , want hij werd uit H606 de mensen H2957 [H8752] verstoten H399 [H8748] , en hij at H6211 gras H8450 als de ossen H1655 , en zijn lichaam H2920 werd van den dauw H8065 des hemels H6647 [H8721] nat gemaakt H5705 , totdat H8177 zijn haar H7236 [H8754] wies H5403 als der arenden H2953 [vederen], en zijn nagelen H6853 als der vogelen.
  34 H7118 Ten einde H3118 dezer dagen H5191 [H8754] nu, hief H576 ik H5020 , Nebukadnezar H5870 , mijn ogen H8065 op ten hemel H4486 , want mijn verstand H8421 [H8748] kwam weer H5922 in mij H1289 [H8745] ; en ik loofde H5943 den Allerhoogste H7624 [H8745] , en ik prees H1922 [H8745] en verheerlijkte H2417 H5957 den Eeuwiglevende H7985 , omdat Zijn heerschappij H5957 is een eeuwige H7985 heerschappij H4437 , en Zijn Koninkrijk H5974 is van H1859 geslacht H1859 tot geslacht;
  35 H3606 En al H1753 [H8748] de inwoners H772 der aarde H3809 zijn als niets H2804 [H8752] geacht H5648 [H8751] , en Hij doet H6634 [H8749] naar Zijn wil H2429 met het heir H8065 des hemels H1753 [H8748] en de inwoners H772 der aarde H383 , en er is H3809 niemand H3028 , die Zijn hand H4223 [H8741] afslaan H560 [H8748] , of tot Hem zeggen H4101 kan: Wat H5648 [H8754] doet Gij?