Acts 8

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G4569 Saulus G2258 [G5713] had G4909 [G5723] mede een welbehagen G846 aan zijn G336 dood G1161 . En G1096 [G5633] er werd G1722 te G1565 dien G2250 dage G3173 een grote G1375 vervolging G1909 tegen G1577 de Gemeente G3588 , die G1722 te G2414 Jeruzalem G5037 was; en G3956 zij werden allen G1289 [G5681] verstrooid G2596 door G5561 de landen G2449 van Judea G2532 en G4540 Samaria G4133 , behalve G652 de apostelen.
  2 G1161 En G2126 [enige] godvruchtige G435 mannen G4792 H droegen G4736 Stefanus G4792 [G5656] te zamen G2532 [ten] [grave] en G4160 [G5668] maakten G3173 groten G2870 rouw G1909 over G846 hem.
  3 G1161 En G4569 Saulus G3075 [G5711] verwoestte G1577 de Gemeente G1531 [G5740] , gaande G2596 in G3624 de huizen G5037 ; en G4951 [G5723] trekkende G435 mannen G2532 en G1135 vrouwen G3860 [G5707] , leverde hen over G1519 in G5438 de gevangenis.
  4 G3767 Zij dan G3303 nu G1289 [G5651] , die verstrooid waren G1330 [G5627] , gingen [het] [land] door G2097 [G5734] , en verkondigden G3056 het Woord.
  5 G1161 En G5376 Filippus G2718 [G5631] kwam af G1519 in G4172 de stad G4540 van Samaria G2784 [G5707] , en predikte G846 hun G5547 Christus.
  6 G5037 En G3793 de scharen G4337 [G5707] hielden zich G3661 eendrachtelijk G5259 aan hetgeen van G5376 Filippus G3004 [G5746] gezegd werd G1722 , dewijl G191 [G5721] zij hoorden G2532 en G991 [G5721] zagen G4592 de tekenen G3739 , die G4160 [G5707] hij deed.
  7 G1063 Want G4183 van velen G169 , die onreine G4151 geesten G2192 [G5723] hadden G1831 [G5711] , gingen [dezelve] uit G994 [G5723] , roepende G3173 met grote G5456 stem G1161 ; en G4183 vele G3886 [G5772] geraakten G2532 en G5560 kreupelen G2323 [G5681] werden genezen.
  8 G2532 En G1096 [G5633] er werd G3173 grote G5479 blijdschap G1722 in G1565 die G4172 stad.
  9 G1161 En G5100 een zeker G435 man G3686 , met name G4613 Simon G4391 [G5707] , was te voren G1722 in G4172 de stad G3096 [G5723] plegende toverij G2532 , en G1839 [G5723] verrukkende de zinnen G1484 des volks G4540 van Samaria G3004 [G5723] , zeggende G1438 van zichzelven G5100 , dat hij wat G3173 groots G1511 [G5750] was.
  10 G3739 Welken G3956 zij allen G4337 [G5707] aanhingen G575 , van G3398 den kleine G2193 tot G3173 den grote G3004 [G5723] , zeggende G3778 : Deze G2076 [G5748] is G3173 de grote G1411 kracht G2316 Gods.
  11 G1161 En G4337 H zij hingen G846 hem G4337 [G5707] aan G1223 , omdat G2425 hij een langen G5550 tijd G3095 met toverijen G846 hun G1839 [G5760] zinnen verrukt had.
  12 G1161 Maar G3753 toen G5376 zij Filippus G4100 [G5656] geloofden G4012 , die het Evangelie G932 van het Koninkrijk G2316 Gods G2532 , en G3686 [van] den Naam G2424 van Jezus G5547 Christus G2097 [G5734] verkondigde G907 [G5712] , werden zij gedoopt G5037 , beiden G435 , mannen G2532 en G1135 vrouwen.
  13 G1161 En G4613 Simon G4100 [G5656] geloofde G2532 ook G846 zelf G2532 , en G907 [G5685] gedoopt zijnde G2258 [G5713] , bleef G4342 [G5723] gedurig G5376 bij Filippus G5037 ; en G2334 [G5723] ziende G1411 de tekenen G2532 en G3173 grote G4592 krachten G1096 [G5740] , die er geschiedden G1839 [G5710] , ontzette hij zich.
  14 G1161 Als nu G652 de apostelen G3588 , die G1722 te G2414 Jeruzalem G191 [G5660] waren, hoorden G3754 , dat G4540 Samaria G3056 het Woord G2316 Gods G1209 [G5766] aangenomen had G649 [G5656] , zonden zij G4314 , G846 hen G4074 Petrus G2532 en G2491 Johannes;
  15 G3748 Dewelken G2597 [G5631] , afgekomen zijnde G4336 [G5662] , baden G4012 voor G846 hen G3704 , dat G40 zij den Heiligen G4151 Geest G2983 [G5632] ontvangen mochten.
  16 G1063 [Want G2258 [G5713] Hij was G3768 nog G1909 op G3762 niemand G846 van hen G1968 [G5761] gevallen G1161 , maar G5225 [G5707] zij waren G3440 alleenlijk G907 [G5772] gedoopt G1519 in G3686 den Naam G2962 van den Heere G2424 Jezus.]
  17 G5119 Toen G2007 [G5707] legden zij G5495 de handen G1909 op G846 hen G2532 , en G2983 [G5707] zij ontvingen G40 den Heiligen G4151 Geest.
  18 G1161 En G4613 als Simon G2300 [G5666] zag G3754 , dat G1223 , door G1936 oplegging G5495 van de handen G652 der apostelen G40 de Heilige G4151 Geest G1325 [G5743] gegeven werd G4374 [G5656] , zo bood G846 hij hun G5536 geld aan,
  19 G3004 [G5723] Zeggende G1325 [G5628] : Geeft G2504 ook mij G5026 deze G1849 macht G2443 , opdat G302 , zo G3739 wien G5495 ik de handen G2007 [G5632] opleg G40 , hij den Heiligen G4151 Geest G2983 [G5725] ontvange.
  20 G1161 Maar G4074 Petrus G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hem G4675 : Uw G694 geld G1498 [G5751] zij G4862 met G4671 u G1519 ten G684 verderve G3754 , omdat G3543 [G5656] gij gemeend hebt G1431 , dat de gave G2316 Gods G1223 door G5536 geld G2932 [G5738] verkregen wordt!
  21 G4671 Gij G2076 [G5748] hebt G3756 geen G3310 deel G3761 noch G2819 lot G1722 in G5129 dit G3056 woord G1063 : want G4675 uw G2588 hart G2076 [G5748] is G3756 niet G2117 recht G1799 voor G2316 God.
  22 G3340 [G5657] Bekeer u G3767 dan G575 van G5026 deze G4675 uw G2549 boosheid G2532 , en G1189 [G5676] bid G2316 God G1487 , of G686 misschien G4671 u G1963 deze overlegging G4675 uws G2588 harten G863 [G5701] vergeven wierd.
  23 G1063 Want G3708 [G5719] ik zie G4571 , dat gij G5607 [G5752] zijt G1519 in G4088 een gans bittere G5521 gal G2532 en G4886 samenknoping G93 der ongerechtigheid.
  24 G1161 Doch G4613 Simon G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G1189 [G5676] : Bidt G5210 gijlieden G5228 voor G1700 mij G4314 tot G2962 den Heere G3704 , opdat G3367 niets G1909 over G1691 mij G1904 [G5632] kome G3739 van hetgeen G2046 [G5758] gij gezegd hebt.
  25 G3767 Zij dan G3303 nu G3056 , als zij het Woord G2962 des Heeren G1263 [G5666] betuigd G2532 en G2980 [G5660] gesproken G5290 [G5656] hadden, keerden G1519 wederom naar G2419 Jeruzalem G5037 , en G2097 [G5668] verkondigden het Evangelie G4183 [in] vele G2968 vlekken G4541 der Samaritanen.
  26 G1161 En G32 een engel G2962 des Heeren G2980 [G5656] sprak G4314 tot G5376 Filippus G3004 [G5723] , zeggende G450 [G5628] : Sta op G2532 , en G4198 [G5737] ga heen G2596 tegen G3314 het zuiden G1909 , op G3598 den weg G575 , die van G2419 Jeruzalem G2597 [G5723] afdaalt G1519 naar G1048 Gaza G3778 , welke G2048 woest G2076 [G5748] is.
  27 G2532 En G450 [G5631] hij stond op G4198 [G5675] en ging heen G2532 ; en G2400 [G5628] ziet G435 G128 , een Moorman G2135 , een kamerling G1413 , [en] een machtig G2582 heer van Candace G938 , de koningin G128 der Moren G3739 , die G1909 over G3956 al G846 haar G1047 schat G2258 [G5713] was G2064 [G5715] , welke was gekomen G4352 [G5694] om aan te bidden G1519 te G2419 Jeruzalem;
  28 G5037 En G2258 G5290 [G5713] hij keerde wederom G2532 , en G2521 [G5740] zat G1909 op G846 zijn G716 wagen G2532 , en G314 [G5707] las G4396 den profeet G2268 Jesaja.
  29 G1161 En G4151 de Geest G2036 [G5627] zeide G5376 tot Filippus G4334 [G5628] : Ga toe G2532 , en G2853 [G5682] voeg u G5129 bij dezen G716 wagen.
  30 G1161 En G5376 Filippus G4370 [G5631] liep toe G191 [G5656] , en hoorde G846 hem G4396 den profeet G2268 Jesaja G314 [G5723] lezen G2532 , en G2036 [G5627] zeide G687 : G1097 [G5719] Verstaat gij G1065 ook G3739 , hetgeen G314 [G5719] gij leest?
  31 G1161 En G2036 [G5627] hij zeide G1063 : G4459 Hoe G302 zou ik toch G1410 [G5739] kunnen G1437 , zo G3165 mij G3361 niet G5100 iemand G3594 [G5661] onderricht G5037 ? En G3870 [G5656] hij bad G5376 Filippus G305 [G5631] , dat hij zou opkomen G4862 , en bij G846 hem G2523 [G5658] zitten.
  32 G1161 En G4042 de plaats G1124 der Schriftuur G3739 , die G314 [G5707] hij las G2258 [G5713] , was G3778 deze G5613 : Hij is gelijk G4263 een schaap G1909 ter G4967 slachting G71 [G5681] geleid G2532 ; en G5613 gelijk G286 een lam G880 stemmeloos G1726 is voor G846 dien, die het G2751 [G5723] scheert G3779 , alzo G455 H doet G846 Hij Zijn G4750 mond G3756 niet G455 [G5719] open.
  33 G1722 In G846 Zijn G5014 vernedering G846 is Zijn G2920 oordeel G142 [G5681] weggenomen G1161 ; en G5101 wie G846 zal Zijn G1074 geslacht G1334 [G5695] verhalen G3754 ? Want G846 Zijn G2222 leven G575 wordt van G1093 de aarde G142 [G5743] weggenomen.
  34 G1161 En G2135 de kamerling G611 [G5679] antwoordde G5376 Filippus G2036 [G5627] en zeide G1189 [G5736] : Ik bid G4675 u G4012 , van G5101 Wien G3004 [G5719] zegt G4396 de profeet G5124 dit G4012 , van G1438 zichzelven G2228 , of G4012 van G5100 iemand G2087 anders?
  35 G1161 En G5376 Filippus G455 H deed G846 zijn G4750 mond G455 [G5660] open G2532 en G756 [G5671] beginnende G575 van G5026 diezelfde G1124 Schrift G2097 [G5668] , verkondigde G846 hem G2424 Jezus.
  36 G1161 En G5613 alzo G2596 zij over G3598 weg G4198 [G5711] reisden G2064 [G5627] , kwamen zij G1909 aan G5100 een zeker G5204 water G2532 ; en G2135 de kamerling G5346 [G5748] zeide G2400 [G5628] : Ziedaar G5204 water G5101 ; wat G2967 [G5719] verhindert G3165 mij G907 [G5683] gedoopt te worden?
  37 G1161 En G5376 Filippus G2036 [G5627] zeide G1487 : Indien G1537 gij van G3650 ganser G2588 harte G4100 [G5719] gelooft G1832 [G5748] , zo is het geoorloofd G1161 . En G611 [G5679] hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G4100 [G5719] : Ik geloof G2424 , dat Jezus G5547 Christus G5207 de Zoon G2316 van God G1511 [G5750] is.
  38 G2532 En G2753 [G5656] hij gebood G716 den wagen G2476 [G5629] stil te houden G2532 ; en G2597 [G5627] zij daalden G297 beiden G1519 af in G5204 het water G5037 , zo G5376 Filippus G2532 als G2135 de kamerling G2532 , en G907 [G5656] hij doopte G846 hem.
  39 G1161 En G3753 toen G1537 zij uit G5204 het water G305 [G5627] waren opgekomen G726 H , nam G4151 de Geest G2962 des Heeren G5376 Filippus G726 [G5656] weg G2532 , en G2135 de kamerling G1492 [G5627] zag G846 hem G3765 niet meer G1063 ; want G4198 [G5711] hij reisde G846 zijn G3598 weg G5463 [G5723] met blijdschap.
  40 G1161 Maar G5376 Filippus G2147 [G5681] werd gevonden G1519 , te G108 Azote G2532 ; en G1330 [G5740] [het] [land] doorgaande G2097 [G5710] , verkondigde hij het Evangelie G3956 [in] alle G4172 steden G2193 , totdat G846 hij G1519 te G2542 Cesarea G2064 [G5629] kwam.