Acts 7

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G749 de hogepriester G2036 [G5627] zeide G1487 G686 : G2192 [G5719] Zijn G5023 dan deze dingen G3779 alzo?
  2 G1161 En G5346 [G5713] hij zeide G435 : Gij mannen G80 broeders G2532 en G3962 vaders G191 [G5657] , hoort toe G2316 : de God G1391 der heerlijkheid G3700 [G5681] verscheen G2257 onzen G3962 vader G11 Abraham G5607 [G5752] , [nog] zijnde G1722 in G3318 Mesopotamie G4250 G2228 , eer G2730 [G5658] hij woonde G1722 in G5488 Charran;
  3 G2532 En G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hem G1831 [G5628] : Ga G1537 uit G4675 uw G1093 land G2532 en G1537 uit G4675 uw G4772 maagschap G2532 , en G1204 [G5773] kom G1519 in G1093 een land G3739 , dat G4671 Ik u G302 G1166 [G5692] wijzen zal.
  4 G5119 Toen G1831 [G5631] ging hij G1537 uit G1093 het land G5466 der Chaldeen G2730 [G5656] , en woonde G1722 in G5488 Charran G2547 . En van daar G3326 , nadat G846 zijn G3962 vader G599 [G5629] gestorven was G3351 [G5656] , bracht Hij G846 hem G1519 over in G5026 dit G1093 land G3739 , daar G5210 gij G3568 nu G1519 in G2730 [G5719] woont.
  5 G2532 En G1325 [G5656] Hij gaf G846 hem G3756 geen G2817 erfdeel G1722 in G846 hetzelve G3761 , ook niet G4228 G968 een voetstap G2532 ; en G1861 [G5662] beloofde G846 , dat Hij hem G846 het zelve G1519 tot G2697 een bezitting G1325 [G5629] geven zou G2532 , en G846 zijn G4690 zade G3326 na G846 hem G846 , als hij G3756 [nog] geen G5043 kind G5607 [G5752] had.
  6 G1161 En G2316 God G2980 [G5656] sprak G3779 alzo G3754 , dat G846 zijn G4690 zaad G3941 vreemdeling G2071 [G5704] zijn zoude G1722 in G245 een vreemd G1093 land G2532 , en G846 [dat] zij het G1402 [G5692] zouden dienstbaar maken G2532 , en G2559 [G5692] kwalijk handelen G5071 , vierhonderd G2094 jaren.
  7 G2532 En G1484 het volk G3739 G1437 , dat G1398 [G5661] zij dienen zullen G1473 , zal Ik G2919 [G5692] oordelen G2036 [G5627] , sprak G2316 God G2532 ; en G3326 G5023 daarna G1831 [G5695] zullen zij uitgaan G2532 , en G3427 zij zullen Mij G3000 [G5692] dienen G1722 in G5129 deze G5117 plaats.
  8 G2532 En G1325 [G5656] Hij gaf G846 hem G1242 het verbond G4061 der besnijdenis G2532 ; en G3779 alzo G1080 [G5656] gewon hij G2464 Izak G2532 , en G4059 [G5627] besneed G846 hem G3590 op den achtsten G2250 dag G2532 ; en G2464 Izak G2384 [gewon] Jakob G2532 , en G2384 Jakob G1427 de twaalf G3966 patriarchen.
  9 G2532 En G3966 de patriarchen G2206 [G5660] , nijdig zijnde G591 [G5639] , verkochten G2501 Jozef G1519 , [om] naar G125 Egypte G2532 [gebracht] [te] [worden]; en G2316 God G2258 [G5713] was G3326 met G846 hem,
  10 G2532 En G1807 [G5639] verloste G846 hem G1537 uit G3956 al G846 zijn G2347 verdrukkingen G2532 , en G1325 [G5656] gaf G846 hem G5485 genade G2532 en G4678 wijsheid G1726 voor G5328 Farao G935 , den koning G125 van Egypteland G2532 ; en G2525 [G5656] hij stelde G846 hem G2233 [G5740] tot een overste G1909 over G125 Egypte G2532 , en G846 zijn G3650 gehele G3624 huis.
  11 G1161 En G2064 [G5627] er kwam G3042 een hongersnood G1909 over G3650 het gehele G1093 land G125 van Egypte G2532 en G5477 Kanaan G2532 , en G3173 grote G2347 benauwdheid G2532 ; en G2257 onze G3962 vaders G2147 [G5707] vonden G3756 geen G5527 spijs.
  12 G1161 Maar G2384 als Jakob G191 [G5660] hoorde G1722 , dat in G125 Egypte G4621 koren G5607 [G5752] was G1821 [G5656] , zond hij G2257 onze G3962 vaders G4412 de eerste maal uit.
  13 G2532 En G1722 in G1208 de tweede G2501 [reize] werd Jozef G846 zijn G80 broederen G319 [G5681] bekend G2532 ; en G1085 het geslacht G2501 van Jozef G1096 [G5633] werd G5328 aan Farao G5318 openbaar.
  14 G1161 En G2501 Jozef G649 [G5660] zond heen G3333 [G5668] , en ontbood G846 zijn G3962 vader G2384 Jakob G2532 , en G3956 al G846 zijn G4772 geslacht G1722 , [bestaande] in G4002 vijf G1440 en zeventig G5590 zielen.
  15 G1161 En G2384 Jakob G2597 [G5627] kwam af G1519 in G125 Egypte G2532 , en G5053 [G5656] stierf G846 , hijzelf G2532 en G2257 onze G3962 vaders.
  16 G2532 En G3346 [G5681] zij werden overgebracht G1519 naar G4966 Sichem G2532 , en G5087 [G5681] gelegd G1722 in G3418 het graf G3739 , hetwelk G11 Abraham G5608 [G5662] gekocht had G5092 voor een som G694 gelds G3844 , van G5207 de zonen G1697 van Emmor G3588 , [den] [vader] van G4966 Sichem.
  17 G1161 Maar G2531 als G5550 nu de tijd G1860 der belofte G3739 , die G2316 God G11 aan Abraham G3660 [G5656] gezworen had G1448 [G5707] , genaakte G837 [G5656] , wies G2992 het volk G2532 en G4129 [G5681] vermenigvuldigde G1722 in G125 Egypte;
  18 G891 Totdat G2087 een ander G935 koning G450 [G5627] opstond G3739 , die G2501 Jozef G3756 niet G1492 [G5715] gekend had.
  19 G3778 Deze G2686 [G5666] gebruikte listigheid G2257 tegen ons G1085 geslacht G2559 [G5656] , en handelde kwalijk G2257 met onze G3962 vaderen G4160 [G5721] , zodat G846 zij hun G1025 jonge kinderen G1570 moesten wegwerpen G1519 , opdat G3361 zij niet G2225 [G5745] zouden voorttelen.
  20 G1722 In G3739 welken G2540 tijd G3475 Mozes G1080 [G5681] werd geboren G2532 , en G2258 [G5713] was G2316 uitnemend G791 schoon G3739 ; welke G5140 drie G3376 maanden G397 [G5648] opgevoed werd G1722 in G3624 het huis G846 zijns G3962 vaders.
  21 G1161 En G1620 [G5685] als hij weggeworpen was G337 [G5639] , nam G846 hem G2364 de dochter G5328 van Farao G2532 op, en G397 [G5668] voedde G846 hem G1519 voor G1438 zichzelve G5207 op tot een zoon.
  22 G2532 En G3475 Mozes G3811 [G5681] werd onderwezen G3956 in alle G4678 wijsheid G124 der Egyptenaren G1161 ; en G2258 [G5713] was G1415 machtig G1722 in G3056 woorden G2532 en G1722 in G2041 werken.
  23 G1161 Als G846 hem G5613 nu G5550 de tijd G5063 van veertig jaren G4137 [G5712] vervuld was G305 [G5627] , kwam G1909 [hem] in G846 zijn G2588 hart G846 , zijn G80 broeders G5207 , de kinderen G2474 Israels G1980 [G5664] , te bezoeken.
  24 G2532 En G1492 [G5631] ziende G5100 een G91 [G5746] , die onrecht leed G292 [G5662] , beschermde hij G2532 [hem], en G1557 G4160 [G5656] wreekte G2669 [G5746] dengene, dien overlast geschiedde G3960 [G5660] , en versloeg G124 den Egyptenaar.
  25 G1161 En G3543 [G5707] hij meende G846 , dat zijn G80 broeders G4920 [G5721] zouden verstaan G3754 , dat G2316 God G1223 door G846 zijn G5495 hand G846 hun G4991 verlossing G1325 [G5719] geven zou G1161 ; maar G3756 zij hebben het niet G4920 [G5656] verstaan.
  26 G5037 En G1966 [G5752] den volgenden G2250 dag G846 werd hij van hen G3700 [G5681] gezien G3164 [G5736] , daar zij vochten G2532 ; en G4900 [G5656] hij drong G846 ze G1519 tot G1515 vrede G2036 [G5631] , zeggende G435 : Mannen G5210 , gij G2075 [G5748] zijt G80 broeders G2444 ; waarom G91 H doet G240 gij elkander G91 [G5719] ongelijk?
  27 G1161 En G4139 die zijn naaste G91 [G5723] ongelijk deed G683 [G5662] , verstiet G846 hem G2036 [G5631] , zeggende G5101 : Wie G4571 heeft u G758 tot een overste G2532 en G1348 rechter G1909 over G2248 ons G2525 [G5656] gesteld?
  28 G3361   G2309 [G5719] Wilt G4771 gij G3165 mij G337 [G5629] [ook] ombrengen G3739 G5158 , gelijkerwijs G5504 gij gisteren G124 den Egyptenaar G337 [G5627] omgebracht hebt?
  29 G1161 En G3475 Mozes G5343 [G5627] vluchtte G1722 op G5129 dat G3056 woord G2532 en G1096 [G5633] werd G3941 een vreemdeling G1722 in G1093 het land G3099 Madiam G3757 , waar G1417 hij twee G5207 zonen G1080 [G5656] gewon.
  30 G2532 En G5062 als veertig G2094 jaren G4137 [G5685] vervuld waren G3700 [G5681] , verscheen G846 hem G32 de Engel G2962 des Heeren G1722 , in G2048 de woestijn G3735 van den berg G4614 Sinai G1722 , in G5395 een vlammig G4442 vuur G942 van het doornenbos.
  31 G3475 Mozes G1161 nu G1492 [G5631] , [dat] ziende G2296 [G5656] , verwonderde zich over G3705 het gezicht G1161 ; en G4334 [G5740] als hij derwaarts ging G2657 [G5658] , om [dat] te bezien G1096 [G5633] , zo geschiedde G5456 een stem G2962 des Heeren G4314 tot G846 hem,
  32 G1473 [Zeggende]: Ik G2316 ben de God G4675 uwer G3962 vaderen G2316 , de God G11 Abrahams G2532 , en G2316 de God G2464 Izaks G2532 , en G2316 de God G2384 Jakobs G1161 . En G3475 Mozes G1096 [G5637] werd G1790 zeer bevende G5111 [G5707] , en durfde G3756 [het] niet G2657 [G5658] bezien.
  33 G1161 En G2962 de Heere G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G3089 [G5657] : Ontbind G5266 de schoenen G4675 van uw G4228 voeten G1063 ; want G5117 de plaats G1722 in G3739 welke G2476 [G5758] gij staat G2076 [G5748] , is G40 heilig G1093 land.
  34 G1492 [G5631] Ik heb merkelijk G1492 [G5627] gezien G2561 de mishandeling G3450 Mijns G2992 volks G3588 , dat G1722 in G125 Egypte G2532 is, en G846 Ik heb hun G4726 zuchten G191 [G5656] gehoord G2532 en G2597 [G5627] ben nedergekomen G846 , om hen G1807 [G5641] daaruit te verlossen G2532 ; en G3568 nu G1204 [G5773] , kom herwaarts G4571 , Ik zal u G1519 naar G125 Egypte G649 [G5692] zenden.
  35 G5126 Dezen G3475 Mozes G3739 , welken G720 [G5662] zij verloochend hadden G2036 [G5631] , zeggende G5101 : Wie G4571 heeft u G758 tot een overste G2532 en G1348 rechter G2525 [G5656] gesteld G5126 ? dezen G2316 , [zeg] [ik], heeft God G758 tot een overste G2532 en G3086 verlosser G649 [G5656] gezonden G1722 , door G5495 de hand G32 des Engels G3588 , Die G846 hem G3700 [G5685] verschenen was G1722 in G942 het doornenbos.
  36 G3778 Deze G846 heeft hen G1806 [G5627] uitgeleid G4160 [G5660] , doende G5059 wonderen G2532 en G4592 tekenen G1722 in G1093 het land G125 van Egypte G2532 , en G1722 in G2063 de Rode G2281 zee G2532 , en G1722 in G2048 de woestijn G5062 , veertig G2094 jaren.
  37 G3778 Deze G2076 [G5748] is G3475 de Mozes G3588 , die G5207 tot de kinderen G2474 Israels G2036 [G5631] gezegd heeft G2962 : De Heere G5216 , uw G2316 God G5213 , zal u G4396 een Profeet G450 [G5692] verwekken G1537 uit G5216 uw G80 broederen G5613 , gelijk G1691 mij G846 ; Dien G191 [G5695] zult gij horen.
  38 G3778 Deze G2076 [G5748] is het G1722 , die in G1577 de vergadering G1722 [des] [volks] in G2048 de woestijn G1096 [G5637] was G3326 met G32 den Engel G3588 , Die G846 tot hem G2980 [G5723] sprak G1722 op G3735 den berg G4614 Sinai G2532 , en G2257 [met] onze G3962 vaderen G3739 ; welke G2198 [G5723] de levende G3051 woorden G1209 [G5662] ontving G2254 , om ons G1325 [G5629] [die] te geven.
  39 G3739 Denwelken G2257 onze G3962 vaders G3756 niet G2309 [G5656] wilden G5255 gehoorzaam G1096 [G5635] zijn G235 , maar G683 [G5662] verwierpen G2532 [hem], en G4762 [G5648] keerden G846 met hun G2588 harten G1519 [weder] naar G125 Egypte;
  40 G2036 [G5631] Zeggende G2 tot Aaron G4160 [G5657] : Maak G2254 ons G2316 goden G3739 , die G2257 voor ons G4313 [G5695] heengaan G1063 ; want G3778 [wat] dezen G3475 Mozes G3739 [aangaat], die G2248 ons G1537 uit G1093 het land G125 van Egypte G1806 [G5627] geleid heeft G1492 [G5758] , wij weten G3756 niet G5101 , wat G846 hem G1096 [G5754] geschied is.
  41 G2532 En G3447 [G5656] zij maakten een kalf G1722 in G1565 die G2250 dagen G2532 , en G321 [G5627] brachten G2378 offerande G1497 tot den afgod G2532 , en G2165 [G5712] verheugden zich G1722 in G2041 de werken G846 hunner G5495 handen.
  42 G1161 En G2316 God G4762 [G5656] keerde G2532 [Zich], en G3860 H gaf G846 hen G3860 [G5656] over G4756 , dat zij het heir G3772 des hemels G3000 [G5721] dienden G2531 , gelijk G1125 [G5769] geschreven is G1722 in G976 het boek G4396 der profeten G3361 : Hebt gij ook G4968 slachtofferen G2532 en G2378 offeranden G3427 Mij G4374 [G5656] opgeofferd G5062 , veertig G2094 jaren G1722 in G2048 de woestijn G3624 , gij huis G2474 Israels?
  43 G2532 Ja G353 [G5627] , gij hebt opgenomen G4633 den tabernakel G3434 van Moloch G2532 , en G798 het gesternte G5216 van uw G2316 god G4481 Remfan G5179 , de afbeeldingen G3739 , die G4160 [G5656] gij gemaakt hebt G846 , om die G4352 [G5721] te aanbidden G2532 ; en G5209 Ik zal u G3351 [G5692] overvoeren G1900 op gene G897 [zijde] van Babylon.
  44 G4633 De tabernakel G3142 der getuigenis G2258 [G5713] was G2257 onder onze G3962 vaderen G1722 in G2048 de woestijn G2531 , gelijk G1299 [G5668] geordineerd had Hij G3475 , Die tot Mozes G2980 [G5723] zeide G846 , dat hij denzelven G4160 [G5658] maken zou G2596 naar G5179 de afbeelding G3739 , die G3708 [G5715] hij gezien had;
  45 G3739 Welken G2532 ook G2257 onze G3962 vaders G1237 [G5666] ontvangen hebbende G3326 , met G2424 Jozua G1521 [G5627] gebracht hebben G1722 in G1484 het [land], dat de heidenen G2697 bezaten G3739 , die G2316 God G1856 [G5656] verdreven heeft G575 van G4383 het aangezicht G2257 onzer G3962 vaderen G2193 , tot G2250 de dagen G1138 van David toe;
  46 G3739 Dewelke G1799 voor G2316 God G5485 genade G2147 [G5627] gevonden heeft G2532 , en G154 [G5668] begeerd heeft G2147 [G5629] te vinden G4638 een woonstede G2316 voor den God G2384 Jakobs.
  47 G1161 En G4672 Salomo G3618 [G5656] bouwde G846 Hem G3624 een huis.
  48 G235 Maar G5310 de Allerhoogste G2730 [G5719] woont G3756 niet G1722 in G3485 tempelen G5499 met handen gemaakt G2531 ; gelijk G4396 de profeet G3004 [G5719] zegt:
  49 G3772 De hemel G3427 is Mij G2362 een troon G1161 , en G1093 de aarde G5286 een voetbank G3450 Mijner G4228 voeten G4169 . Hoedanig G3624 huis G3427 zult gij Mij G3618 [G5692] bouwen G3004 [G5719] , zegt G2962 de Heere G2228 , of G5101 welke G5117 is de plaats G3450 Mijner G2663 ruste?
  50 G3780 Heeft niet G3450 Mijn G5495 hand G3956 al G5023 deze dingen G4160 [G5656] gemaakt?
  51 G4644 Gij hardnekkigen G2532 en G564 onbesnedenen G2588 van hart G2532 en G3775 oren G5210 , gij G496 [G5719] wederstaat G104 altijd G40 den Heiligen G4151 Geest G5613 ; gelijk G5216 uw G3962 vaders G2532 , [alzo] ook G5210 gij.
  52 G5101 Wien G4396 van de profeten G5216 hebben uw G3962 vaders G3756 niet G1377 [G5656] vervolgd G2532 ? En G615 [G5656] zij hebben gedood G3588 degenen, die G4293 [G5660] te voren verkondigd hebben G4012 de G1660 komst G1342 des Rechtvaardigen G3739 , van Welken G5210 gijlieden G3568 nu G4273 verraders G2532 en G5406 moordenaars G1096 [G5769] geworden zijt.
  53 G3748 Gij, die G3551 de wet G2983 [G5627] ontvangen hebt G1519 door G1296 bestellingen G32 der engelen G2532 , en G3756 hebt [ze] niet G5442 [G5656] gehouden!
  54 G1161 Als G5023 zij nu dit G191 [G5723] hoorden G1282 [G5712] , berstten G846 hun G2588 harten G2532 , en G1031 [G5707] zij knersten G3599 de tanden G1909 tegen G846 hem.
  55 G1161 Maar G4134 hij, vol G5225 [G5723] zijnde G40 des Heiligen G4151 Geestes G816 [G5660] , en de ogen houdende G1519 naar G3772 den hemel G1492 [G5627] , zag G1391 de heerlijkheid G2316 Gods G2532 , en G2424 Jezus G2476 [G5761] , staande G1537 ter G1188 rechter G2316 [hand] Gods.
  56 G2532 En G2036 [G5627] hij zeide G2400 [G5628] : Ziet G2334 [G5719] , ik zie G3772 de hemelen G455 [G5772] geopend G2532 , en G5207 den Zoon G444 des mensen G2476 [G5761] , staande G1537 ter G1188 rechter G2316 [hand] Gods.
  57 G1161 Maar G2896 [G5660] zij, roepende G3173 met grote G5456 stemme G4912 [G5627] , stopten G846 hun G3775 oren G2532 , en G3729 [G5656] vielen G3661 eendrachtelijk G1909 op G846 hem aan;
  58 G2532 En G1544 [G5631] wierpen G4172 hem ter stad G1854 uit G3036 [G5707] , en stenigden G2532 [hem]; en G3144 de getuigen G659 [G5639] legden G846 hun G2440 klederen G3844 af aan G4228 de voeten G3494 eens jongelings G2564 [G5746] , genaamd G4569 Saulus.
  59 G2532 En G3036 [G5707] zij stenigden G4736 Stefanus G1941 [G5734] , aanroepende G2532 en G3004 [G5723] zeggende G2962 : Heere G2424 Jezus G1209 [G5663] , ontvang G3450 mijn G4151 geest.
  60 G1161 En G5087 [G5631] vallende G1119 op de knieen G2896 [G5656] , riep hij G3173 met grote G5456 stem G2962 : Heere G2476 [G5661] , reken G846 hun G5026 deze G266 zonde G3361 niet G2532 toe! En G5124 als hij dat G2036 [G5631] gezegd had G2837 [G5681] , ontsliep hij.