Acts 6

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G1722 in G5025 dezelfde G2250 dagen G3101 , als de discipelen G4129 [G5723] vermenigvuldigden G1096 [G5633] , ontstond G1112 een murmurering G1675 der Grieksen G4314 tegen G1445 de Hebreen G3754 , omdat G846 hun G5503 weduwen G1722 in G2522 de dagelijkse G1248 bediening G3865 [G5712] verzuimd werden.
  2 G1161 En G1427 de twaalven G4341 [G5666] riepen G4128 de menigte G3101 der discipelen G3101 tot zich G2036 [G5627] , en zeiden G2076 [G5748] : Het is G3756 niet G701 behoorlijk G2248 , dat wij G3056 het Woord G2316 Gods G2641 [G5660] nalaten G5132 , en de tafelen G1247 [G5721] dienen.
  3 G1980 [G5663] Ziet G3767 dan G80 om, broeders G2033 , naar zeven G435 mannen G1537 uit G5216 u G3140 [G5746] , die [goede] getuigenis hebben G4134 , vol G40 des Heiligen G4151 Geestes G2532 en G4678 der wijsheid G3739 , welke G2525 [G5692] wij mogen stellen G1909 over G5026 deze G5532 nodige zaak.
  4 G1161 Maar G2249 wij G4342 [G5692] zullen volharden G4335 in het gebed G2532 , en G1248 in de bediening G3056 des Woords.
  5 G2532 En G3056 dit woord G700 [G5656] behaagde G1799 aan G3956 al G4128 de menigte G2532 ; en G1586 [G5668] zij verkoren G4736 Stefanus G435 , een man G4134 vol G4102 des geloofs G2532 en G40 des Heiligen G4151 Geestes G2532 , en G5376 Filippus G2532 , en G4402 Prochorus G2532 , en G3527 Nicanor G2532 , en G5096 Timon G2532 , en G3937 Parmenas G2532 , G3532 Nicolaus G4339 , een Jodengenoot G491 van Antiochie;
  6 G3739 Welken G1799 zij voor G652 de apostelen G2476 [G5627] stelden G2532 ; en G4336 [G5666] [dezen], als zij gebeden hadden G2007 [G5656] , legden G846 hun G5495 de handen op.
  7 G2532 En G3056 het woord G2316 Gods G837 [G5707] wies G2532 , en G706 het getal G3101 der discipelen G4129 [G5712] vermenigvuldigde G1722 te G2419 Jeruzalem G4970 zeer G5037 ; en G4183 een grote G3793 schare G2409 der priesteren G4102 werd den gelove G5219 [G5707] gehoorzaam.
  8 G1161 En G4736 Stefanus G4134 , vol G4102 van geloof G2532 en G1411 kracht G4160 [G5707] , deed G5059 wonderen G2532 en G3173 grote G4592 tekenen G1722 onder G2992 het volk.
  9 G1161 En G450 [G5656] er stonden op G5100 sommigen G3588 , die G1537 [waren] van G4864 de synagoge G3588 , G3004 [G5746] genaamd G3032 der Libertijnen G2532 , en G2956 der Cyreneers G2532 , en G221 der Alexandrijnen G2532 , en G575 dergenen, die van G2791 Cilicie G2532 en G773 Azie G4802 [G5723] waren, en twistten G4736 met Stefanus.
  10 G2532 En G2480 [G5707] zij konden G3756 niet G436 [G5629] wederstaan G4678 de wijsheid G2532 en G4151 den Geest G3739 , door Welken G2980 [G5707] hij sprak.
  11 G5119 Toen G5260 [G5627] maakten zij G435 mannen G3004 [G5723] uit, die zeiden G3754 : G846 Wij hebben hem G191 [G5754] horen G2980 [G5723] spreken G989 lasterlijke G4487 woorden G1519 tegen G3475 Mozes G2532 en G2316 God.
  12 G5037 En G4787 [G5656] zij beroerden G2992 het volk G2532 , en G4245 de ouderlingen G2532 en G1122 de Schriftgeleerden G2532 ; en G2186 [G5631] [hem] aanvallende G4884 [G5656] grepen zij G846 hem G2532 , en G71 [G5627] leidden G1519 [hem] voor G4892 den raad;
  13 G5037 En G2476 [G5627] stelden G5571 valse G3144 getuigen G3004 [G5723] , die zeiden G5127 : Deze G444 mens G3973 [G5731] houdt G3756 niet G989 op lasterlijke G4487 woorden G2980 [G5723] te spreken G2596 tegen G3778 deze G40 heilige G5117 plaats G2532 en G3551 de wet.
  14 G1063 Want G846 wij hebben hem G191 [G5754] horen G3004 [G5723] zeggen G3754 , dat G5126 deze G2424 Jezus G3480 , de Nazarener G3778 , deze G5117 plaats G2647 [G5692] zal verbreken G2532 , en G1485 [dat] Hij de zeden G236 [G5692] veranderen zal G3739 , die G2254 ons G3475 Mozes G3860 [G5656] overgeleverd heeft.
  15 G2532 En G537 allen G1722 , die in G4892 den raad G2516 [G5740] zaten G816 H , de ogen G1519 op G846 hem G816 [G5660] houdende G1492 [G5627] , zagen G846 zijn G4383 aangezicht G5616 als G4383 het aangezicht G32 eens engels.