Acts 4

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G4314 terwijl zij tot G2992 het volk G2980 [G5723] spraken G2186 [G5627] , kwamen G846 daarover tot hen G2409 de priesters G2532 , en G4755 de hoofdman G2411 des tempels G2532 , en G4523 de Sadduceen;
  2 G1278 [G5740] Zeer ontevreden zijnde G1223 , omdat G846 zij G2992 het volk G1321 [G5721] leerden G2532 , en G2605 [G5721] verkondigden G1722 in G2424 Jezus G386 de opstanding G1537 uit G3498 de doden.
  3 G2532 En G1911 [G5627] zij sloegen G5495 de handen G846 aan hen G2532 , en G5087 [G5639] zetten G1519 ze in G5084 bewaring G1519 tot G839 den anderen dag G1063 ; want G2258 [G5713] het was G2235 nu G2073 avond.
  4 G1161 En G4183 velen G3056 van degenen, die het woord G191 [G5660] gehoord hadden G4100 [G5656] , geloofden G2532 ; en G706 het getal G435 der mannen G1096 [G5675] werd G5616 omtrent G4002 vijf G5505 duizend.
  5 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G1909 des G839 anderen daags G758 , dat hun oversten G2532 en G4245 ouderlingen G2532 en G1122 Schriftgeleerden G1519 te G2419 Jeruzalem G4863 [G5683] vergaderden;
  6 G2532 En G452 Annas G749 , de hogepriester G2532 , en G2533 Kajafas G2532 , en G2491 Johannes G2532 , en G223 Alexander G2532 , en G3745 zovele G1537 er van G748 het hogepriesterlijk G1085 geslacht G2258 [G5713] waren.
  7 G2532 En G846 als zij hen G1722 in G3319 het midden G2476 [G5660] gesteld hadden G4441 [G5711] , vraagden zij G1722 : Door G4169 wat G1411 kracht G2228 , of G1722 door G4169 wat G3686 naam G5210 hebt gijlieden G5124 dit G4160 [G5656] gedaan?
  8 G5119 Toen G2036 [G5627] zeide G4074 Petrus G4130 [G5685] , vervuld zijnde G40 met den Heiligen G4151 Geest G4314 , tot G846 hen G758 : Gij oversten G2992 des volks G2532 , en G4245 gij ouderlingen G2474 van Israel!
  9 G1487 Alzo G2249 wij G4594 heden G350 [G5743] rechterlijk onderzocht worden G1909 over G2108 de weldaad G772 aan een krank G444 mens G1722 G5101 [geschied], waardoor G3778 hij G4982 [G5769] gezond geworden is;
  10 G2077 [G5749] Zo zij G5213 u G3956 allen G1110 kennelijk G2532 , en G3956 het ganse G2992 volk G2474 Israel G3754 , dat G1722 door G3686 den Naam G2424 van Jezus G5547 Christus G3480 , den Nazarener G3739 , Dien G5210 gij G4717 [G5656] gekruist G3739 hebt, Welken G2316 God G1537 van G3498 de doden G1453 [G5656] heeft opgewekt G1722 , door G5129 Hem G3936 [G5758] , [zeg] [ik], staat G3778 deze G1799 hier voor G5216 u G5199 gezond.
  11 G3778 Deze G2076 [G5748] is G3037 de Steen G3588 , Die G5259 van G5216 u G3618 [G5723] , de bouwlieden G1848 [G5685] , veracht is G3588 , Welke G2776 tot een hoofd G1519 des G1137 hoeks G1096 [G5637] geworden is.
  12 G2532 G3756 En G4991 de zaligheid G2076 [G5748] is G1722 in G3762 geen G243 Anderen G1063 ; want G2076 [G5748] er is G5259 ook onder G3772 den hemel G3777 geen G2087 andere G3686 Naam G1722 , Die onder G444 de mensen G1325 [G5772] gegeven is G1722 , door G3739 Welken G2248 wij G1163 [G5748] moeten G4982 [G5683] zalig worden.
  13 G1161 Zij nu G2334 [G5723] , ziende G3954 de vrijmoedigheid G4074 van Petrus G2532 en G2491 Johannes G2532 , en G2638 [G5642] vernemende G3754 , dat G62 zij ongeleerde G2532 en G2399 slechte G444 mensen G1526 [G5748] waren G2296 [G5707] , verwonderden zich G5037 , en G1921 [G5707] kenden G846 hen G3754 , dat G4862 zij met G2424 Jezus G2258 [G5713] geweest waren.
  14 G1161 En G991 [G5723] ziende G444 den mens G4862 bij G846 hen G2476 [G5761] staan G2323 [G5772] , die genezen was G2192 [G5707] , hadden zij G3762 niets G471 [G5629] daartegen te zeggen.
  15 G1161 En G846 hun G2753 [G5660] geboden hebbende G565 [G5629] uit te gaan G1854 buiten G4892 den raad G4820 [G5627] , overlegden zij G4314 met G240 elkander,
  16 G3004 [G5723] Zeggende G5101 : Wat G5125 zullen wij dezen G444 mensen G4160 [G5692] doen G3303 ? G1063 Want G3754 dat G1110 er een bekend G4592 teken G1223 door G846 hen G1096 [G5754] geschied is G5318 , is openbaar G3956 aan allen G2419 , die te Jeruzalem G2730 [G5723] wonen G2532 , en G1410 [G5736] wij kunnen G3756 het niet G720 [G5664] loochenen.
  17 G235 Maar G2443 opdat G3361 het niet G1909 meer G4119 en meer G1519 onder G2992 het volk G1268 [G5686] verspreid worde G846 , laat ons hen G547 scherpelijk G546 [G5672] dreigen G3371 , dat zij niet meer G3367 tot enig G444 mens G1909 in G5129 dezen G3686 Naam G2980 [G5721] spreken.
  18 G2532 En G846 als zij hen G2564 [G5660] geroepen hadden G3853 [G5656] , zeiden G846 zij hun G2527 aan, dat zij ganselijk G3361 niet G5350 [G5738] zouden spreken G3366 , noch G1321 [G5721] leren G1909 , in G3686 den Naam G2424 van Jezus.
  19 G1161 Maar G4074 Petrus G2532 en G2491 Johannes G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeiden G4314 tot G846 hen G2919 [G5657] : Oordeelt gij G1487 , of G1342 het recht G2076 [G5748] is G1799 voor G2316 God G5216 , ulieden G3123 meer G191 [G5721] te horen G2228 dan G2316 God.
  20 G1063 Want G2249 wij G1410 [G5736] kunnen G3765 niet G3361 laten G2980 [G5721] te spreken G3739 , hetgeen G1492 [G5627] wij gezien G2532 en G191 [G5656] gehoord hebben.
  21 G1161 Maar G4324 H zij dreigden G846 hen G4324 [G5671] nog meer G630 H , en lieten G846 ze G630 [G5656] gaan G3367 , niets G2147 [G5723] vindende G4459 , hoe G846 zij hen G2849 [G5672] straffen zouden G1223 , om G2992 des volks G3754 wil; want G1392 [G5707] zij verheerlijkten G3956 allen G2316 God G1909 over G1096 [G5756] hetgeen er geschied was.
  22 G1063 Want G444 de mens G2258 [G5713] was G4119 meer dan G5062 veertig G2094 jaren oud G1909 , aan G3739 welken G5124 dit G4592 teken G2392 der genezing G1096 [G5715] geschied was.
  23 G1161 En G630 [G5685] zij, losgelaten zijnde G2064 [G5627] , kwamen G4314 tot G2398 de hunnen G2532 , en G518 [G5656] verkondigden G3745 al wat G749 de overpriesters G2532 en G4245 de ouderlingen G4314 tot G846 hen G2036 [G5627] gezegd hadden.
  24 G1161 En G191 [G5660] als dezen [dat] hoorden G142 [G5656] , hieven zij G3661 eendrachtelijk G5456 [hun] stem G4314 op tot G2316 God G2532 , en G2036 [G5627] zeiden G1203 : Heere G4771 ! Gij G2316 zijt de God G3588 , Die G4160 [G5660] gemaakt hebt G3772 den hemel G2532 , en G1093 de aarde G2532 , en G2281 de zee G2532 , en G3956 alle dingen G1722 , die in G846 dezelve zijn.
  25 G3588 Die G1223 door G4750 den mond G1138 van David G4675 Uw G3816 knecht G2036 [G5631] , gezegd hebt G2444 : Waarom G5433 [G5656] woeden G1484 de heidenen G2532 , en G2992 hebben de volken G2756 ijdele dingen G3191 [G5656] bedacht?
  26 G935 De koningen G1093 der aarde G3936 [G5656] zijn [te] [zamen] opgestaan G2532 , en G758 de oversten G4863 G1909 G846 [G5681] zijn bijeenvergaderd G2596 tegen G2962 den Heere G2532 , en G2596 tegen G846 Zijn G5547 Gezalfde.
  27 G1063 Want G1909 in G225 der waarheid G4863 [G5681] zijn vergaderd G1909 tegen G4675 Uw G40 heilig G3816 Kind G2424 Jezus G3739 , Welken G5548 [G5656] Gij gezalfd hebt G5037 , beiden G2264 Herodes G2532 en G4194 Pontius G4091 Pilatus G4862 , met G1484 de heidenen G2532 en G2992 de volken G2474 Israels;
  28 G4160 [G5658] Om te doen G3745 al wat G4675 Uw G5495 hand G2532 en G4675 Uw G1012 raad G4309 [G5656] te voren bepaald had G1096 [G5635] , dat geschieden zou.
  29 G2532 En G3569 nu G2962 [dan], Heere G1896 [G5628] , zie G1909 op G846 hun G547 dreigingen G2532 , en G1325 [G5628] geef G4675 Uw G1401 dienstknechten G3326 met G3956 alle G3954 vrijmoedigheid G4675 Uw G3056 woord G2980 [G5721] te spreken;
  30 G1722 G4571 Daarin G4675 , dat Gij Uw G5495 hand G1614 [G5721] uitstrekt G1519 tot G2392 genezing G2532 , en G4592 dat tekenen G2532 en G5059 wonderen G1096 [G5738] geschieden G1223 door G3686 den Naam G4675 van Uw G40 heilig G3816 Kind G2424 Jezus.
  31 G2532 En G846 als zij G1189 [G5679] gebeden hadden G5117 , werd de plaats G1722 , in G3739 welke G4863 [G5772] zij vergaderd G2258 [G5713] waren G4531 [G5681] , bewogen G2532 . En G537 zij werden allen G4130 [G5681] vervuld G40 met den Heiligen G4151 Geest G2532 , en G2980 [G5707] spraken G3056 het Woord G2316 Gods G3326 met G3954 vrijmoedigheid.
  32 G1161 En G4128 de menigte G4100 [G5660] van degenen, die geloofden G2258 [G5713] , was G3391 een G2588 hart G2532 en G5590 [een] ziel G2532 ; en G3761 G1520 niemand G3004 [G5707] zeide G5100 , dat iets G5224 [G5723] van hetgeen hij had G2398 , zijn eigen G1511 [G5750] ware G235 , maar G537 alle dingen G2258 [G5713] waren G2839 hun gemeen.
  33 G2532 En G652 de apostelen G591 [G5707] gaven G3173 met grote G1411 kracht G3142 getuigenis G386 van de opstanding G2962 van den Heere G2424 Jezus G5037 ; en G2258 [G5713] er was G3173 grote G5485 genade G1909 over G846 hen G3956 allen.
  34 G1063 Want G5225 [G5707] er was G3761 G5100 ook niemand G1722 onder G846 hen G1729 , die gebrek G1063 had; want G3745 zovelen als G2935 er bezitters G5225 [G5707] waren G5564 van landen G2228 of G3614 huizen G4453 [G5723] , die verkochten zij G5342 [G5707] , en brachten G5092 den prijs G4097 [G5746] der verkochte G2532 [goederen], en G5087 [G5707] legden G3844 [dien] aan G4228 de voeten G652 der apostelen.
  35 G1161 En G1538 aan een iegelijk G1239 [G5712] werd uitgedeeld G2530 , naar G302 dat G5100 G5532 elk van node G2192 [G5707] had.
  36 G1161 En G2500 Joses G5259 , van G652 de apostelen G3588 G1941 [G5685] toegenaamd G921 Barnabas G3739 [hetwelk G2076 [G5748] is G3177 [G5746] , overgezet zijnde G5207 , een zoon G3874 der vertroosting G3019 ], een Leviet G1085 , van geboorte G2953 uit Cyprus,
  37 G846 Alzo hij G68 een akker G5225 [G5723] had G4453 [G5660] , verkocht G5342 [G5656] [dien], en bracht G5536 het geld G2532 , en G5087 [G5656] legde G3844 het aan G4228 de voeten G652 der apostelen.