Acts 2:5-11

DSV_Strongs(i)
  5 G1161 En G2258 [G5713] er waren G2453 Joden G1722 , te G2419 Jeruzalem G2730 [G5723] wonende G2126 , godvruchtige G435 mannen G575 van G3956 allen G1484 volken G5259 dergenen, die onder G3772 den hemel zijn.
  6 G1161 En G5026 als deze G5456 stem G1096 [G5637] geschied was G4905 H , kwam G4128 de menigte G4905 [G5627] samen G2532 , en G4797 [G5681] werd beroerd G3754 , want G1520 een G1538 iegelijk G191 [G5707] hoorde G846 hen G2398 in zijn eigen G1258 taal G2980 [G5723] spreken.
  7 G1161 En G1839 [G5710] zij ontzetten zich G3956 allen G2532 , en G2296 [G5707] verwonderden zich G3004 [G5723] , zeggende G4314 tot G240 elkander G2400 [G5628] : Ziet G1526 [G5748] , zijn G3756 niet G3956 alle G3778 dezen G3588 , die G2980 [G5723] daar spreken G1057 , Galileers?
  8 G2532 En G4459 hoe G191 [G5719] horen G2249 wij G1538 hen een iegelijk G2257 in onze G2398 eigen G1258 taal G1722 , in G3739 welke G1080 [G5681] wij geboren zijn?
  9 G3934 Parthers G2532 , en G3370 Meders G2532 , en G1639 Elamieten G2532 , en G2730 [G5723] de inwoners zijn G3318 van Mesopotamie G5037 , en G2449 Judea G2532 , en G2587 Cappadocie G4195 , Pontus G2532 en G773 Azie.
  10 G5037 En G5435 Frygie G2532 , en G3828 Pamfylie G125 , Egypte G2532 , en G3313 de delen G3033 van Libye G2596 , hetwelk bij G2957 Cyrene G2532 [ligt], en G1927 [G5723] uitlandse G4514 Romeinen G5037 , beiden G2453 Joden G2532 en G4339 Jodengenoten;
  11 G2912 Kretenzen G2532 en G690 Arabieren G191 [G5719] , wij horen G846 hen G2251 in onze G1100 talen G3167 de grote werken G2316 Gods G2980 [G5723] spreken.