Acts 2

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1722 als G2250 de dag G4005 van het Pinkster G4845 [G5745] [feest] vervuld werd G2258 [G5713] , waren zij G537 allen G3661 eendrachtelijk G846 G1909 bijeen.
  2 G2532 En G1096 [G5633] er geschiedde G869 haastelijk G1537 uit G3772 den hemel G2279 een geluid G5618 , gelijk als G972 van een geweldigen G5342 [G5730] , gedreven G4157 wind G2532 , en G4137 [G5656] vervulde G3650 het gehele G3624 huis G3757 , waar G2258 G2521 [G5713] zij zaten.
  3 G2532 En G846 van hen G3700 [G5681] werden gezien G1266 [G5730] verdeelde G1100 tongen G5616 als G4442 van vuur G5037 , en G2523 [G5656] het zat G1909 op G1520 een G1538 iegelijk G846 van hen.
  4 G2532 En G537 zij werden allen G4130 [G5681] vervuld G40 met den Heiligen G4151 Geest G2532 , en G756 [G5662] begonnen G2980 [G5721] te spreken G2087 met andere G1100 talen G2531 , zoals G4151 de Geest G846 hun G1325 [G5707] gaf G669 [G5738] uit te spreken.
  5 G1161 En G2258 [G5713] er waren G2453 Joden G1722 , te G2419 Jeruzalem G2730 [G5723] wonende G2126 , godvruchtige G435 mannen G575 van G3956 allen G1484 volken G5259 dergenen, die onder G3772 den hemel zijn.
  6 G1161 En G5026 als deze G5456 stem G1096 [G5637] geschied was G4905 H , kwam G4128 de menigte G4905 [G5627] samen G2532 , en G4797 [G5681] werd beroerd G3754 , want G1520 een G1538 iegelijk G191 [G5707] hoorde G846 hen G2398 in zijn eigen G1258 taal G2980 [G5723] spreken.
  7 G1161 En G1839 [G5710] zij ontzetten zich G3956 allen G2532 , en G2296 [G5707] verwonderden zich G3004 [G5723] , zeggende G4314 tot G240 elkander G2400 [G5628] : Ziet G1526 [G5748] , zijn G3756 niet G3956 alle G3778 dezen G3588 , die G2980 [G5723] daar spreken G1057 , Galileers?
  8 G2532 En G4459 hoe G191 [G5719] horen G2249 wij G1538 hen een iegelijk G2257 in onze G2398 eigen G1258 taal G1722 , in G3739 welke G1080 [G5681] wij geboren zijn?
  9 G3934 Parthers G2532 , en G3370 Meders G2532 , en G1639 Elamieten G2532 , en G2730 [G5723] de inwoners zijn G3318 van Mesopotamie G5037 , en G2449 Judea G2532 , en G2587 Cappadocie G4195 , Pontus G2532 en G773 Azie.
  10 G5037 En G5435 Frygie G2532 , en G3828 Pamfylie G125 , Egypte G2532 , en G3313 de delen G3033 van Libye G2596 , hetwelk bij G2957 Cyrene G2532 [ligt], en G1927 [G5723] uitlandse G4514 Romeinen G5037 , beiden G2453 Joden G2532 en G4339 Jodengenoten;
  11 G2912 Kretenzen G2532 en G690 Arabieren G191 [G5719] , wij horen G846 hen G2251 in onze G1100 talen G3167 de grote werken G2316 Gods G2980 [G5723] spreken.
  12 G1161 En G1839 [G5710] zij ontzetten zich G3956 allen G2532 , en G1280 [G5707] werden twijfelmoedig G3004 [G5723] , zeggende G243 , de een G4314 tegen G243 den ander G5101 : Wat G2309 [G5722] wil G302 toch G5124 dit G1511 [G5750] zijn?
  13 G1161 En G2087 anderen G5512 [G5723] , spottende G3004 [G5707] , zeiden G3754 : G1526 [G5748] Zij zijn G3325 [G5772] vol G1098 zoeten wijns.
  14 G1161 Maar G4074 Petrus G2476 [G5685] , staande G4862 met G1733 de elven G1869 [G5656] , verhief G846 zijn G5456 stem G2532 , en G669 [G5662] sprak G846 tot hen G2453 : Gij Joodse G435 mannen G2532 , en G537 gij allen G2419 , die te Jeruzalem G2730 [G5723] woont G5124 , dit G2077 [G5749] zij G5213 u G1110 bekend G2532 , en G3450 laat mijn G4487 woorden G1801 [G5663] tot uw oren ingaan.
  15 G1063 Want G3778 deze G3756 zijn niet G3184 [G5719] dronken G5613 , gelijk G5210 gij G5274 [G5719] vermoedt G1063 ; want G2076 [G5748] het is G5154 [eerst] de derde G5610 ure G2250 van de dag.
  16 G235 Maar G5124 dit G2076 [G5748] is G2046 [G5772] het, wat gesproken is G1223 door G4396 den profeet G2493 Joel:
  17 G2532 En G2071 [G5704] het zal zijn G1722 in G2078 de laatste G2250 dagen G3004 [G5719] , [zegt G2316 God G1632 [G5692] ] Ik zal uitstorten G575 van G3450 Mijn G4151 Geest G1909 op G3956 alle G4561 vlees G2532 ; en G5216 uw G5207 zonen G2532 en G5216 uw G2364 dochters G4395 [G5692] zullen profeteren G2532 , en G5216 uw G3495 jongelingen G3706 zullen gezichten G3700 [G5695] zien G2532 , en G5216 uw G4245 ouden G1789 zullen dromen G1797 [G5701] dromen.
  18 G2532 En G1065 ook G1909 op G3450 Mijn G1401 dienstknechten G2532 , en G1909 op G3450 Mijn G1399 dienstmaagden G1722 , zal Ik in G1565 die G2250 dagen G575 van G3450 Mijn G4151 Geest G1632 [G5692] uitstorten G2532 , en G4395 [G5692] zij zullen profeteren.
  19 G2532 En G5059 Ik zal wonderen G1325 [G5692] geven G1722 in G3772 den hemel G507 boven G2532 , en G4592 tekenen G1909 op G1093 de aarde G2736 beneden G129 , bloed G2532 en G4442 vuur G2532 , en G822 G2586 rookdamp.
  20 G2246 De zon G3344 [G5691] zal veranderd worden G1519 in G4655 duisternis G2532 , en G4582 de maan G1519 in G129 bloed G4250 , eer G2228 dat G3173 de grote G2532 en G2016 doorluchtige G2250 dag G2962 des Heeren G2064 [G5629] komt.
  21 G2532 En G2071 [G5704] het zal zijn G3739 G3956 G302 , dat een iegelijk G3686 , die den Naam G2962 des Heeren G1941 [G5672] zal aanroepen G4982 [G5701] , zalig zal worden.
  22 G2475 Gij Israelietische G435 mannen G191 [G5657] , hoort G5128 deze G3056 woorden G2424 : Jezus G3480 den Nazarener G435 , een Man G575 van G2316 God G1519 , onder G5209 ulieden G584 [G5772] betoond G1411 door krachten G2532 , en G5059 wonderen G2532 , en G4592 tekenen G3739 , die G2316 God G1223 door G846 Hem G4160 [G5656] gedaan heeft G1722 , in G3319 het midden G5216 van u G2531 , gelijk G2532 ook G846 gijzelven G1492 [G5758] weet;
  23 G5126 Dezen G3724 [G5772] , door den bepaalden G1012 raad G2532 en G4268 voorkennis G2316 Gods G1560 overgegeven G2983 [G5631] zijnde, hebt gij genomen G1223 , en door G5495 de handen G459 der onrechtvaardigen G4362 [G5660] aan het [kruis] gehecht G337 [G5627] en gedood;
  24 G3739 Welken G2316 God G450 [G5656] opgewekt heeft G5604 , de smarten G2288 des doods G3089 [G5660] ontbonden G2530 hebbende, alzo G3756 het niet G1415 mogelijk G2258 [G5713] was G846 , dat Hij G5259 van G846 denzelven G2902 [G5745] [dood] zou gehouden worden.
  25 G1063 Want G1138 David G3004 [G5719] zegt G1519 van G846 Hem G4308 [G5710] : Ik zag G2962 den Heere G1223 G3956 allen G1799 tijd voor G3450 mij G3754 ; want G2076 [G5748] Hij is G1537 aan G3450 mijn G1188 rechter G2443 [hand], opdat G3363 ik niet G4531 [G5686] bewogen worde.
  26 G1223 G5124 Daarom G3450 is mijn G2588 hart G2165 [G5681] verblijd G2532 ; en G3450 mijn G1100 tong G21 [G5662] verheugt zich G1161 ; ja G2532 , ook G3450 mijn G4561 vlees G2681 [G5692] zal rusten G1909 in G1680 hope;
  27 G3754 Want G3450 Gij zult mijn G5590 ziel G1519 in G86 de hel G3756 niet G1459 [G5692] verlaten G3761 , noch G4675 zult Uw G3741 Heilige G1325 [G5692] [over] geven G1312 , om verderving G1492 [G5629] te zien.
  28 G3427 Gij hebt mij G3598 de wegen G2222 des levens G1107 [G5656] bekend gemaakt G3165 ; Gij zult mij G4137 [G5692] vervullen G2167 met verheuging G3326 door G4675 Uw G4383 aangezicht.
  29 G435 Gij mannen G80 broeders G1832 [G5752] , het is [mij] geoorloofd G3326 G3954 vrij uit G4314 tot G5209 u G2036 [G5629] te spreken G4012 van G3966 den patriarch G1138 David G3754 , dat G2532 hij beide G5053 [G5656] gestorven G2532 en G2290 [G5648] begraven is G2532 , en G846 zijn G3418 graf G2076 [G5748] is G1722 onder G2254 ons G891 tot op G5026 dezen G2250 dag.
  30 G3767 Alzo hij dan G4396 een profeet G5225 [G5723] was G2532 , en G1492 [G5761] wist G3754 , dat G2316 God G846 hem G3727 met ede G3660 [G5656] gezworen had G1537 , dat hij uit G2590 de vrucht G846 zijner G3751 lenden G2596 H , zoveel G4561 het vlees G2596 aangaat G5547 , den Christus G450 [G5693] verwekken zou G1909 , om [Hem] op G846 zijn G2362 troon G2523 [G5658] te zetten;
  31 G4275 [G5631] Zo heeft hij, dit voorziende G2980 [G5656] , gesproken G4012 van G386 de opstanding G5547 van Christus G3754 , dat G846 Zijn G5590 ziel G3756 niet G2641 [G5681] is verlaten G1519 in G86 de hel G3761 , noch G846 Zijn G4561 vlees G1312 verderving G1492 [G5627] heeft gezien.
  32 G5126 Dezen G2424 Jezus G2316 heeft God G450 [G5656] opgewekt G3739 ; waarvan G2249 wij G3956 allen G3144 getuigen G2070 [G5748] zijn.
  33 G3767 Hij dan G1188 , door de rechter G2316 [hand] Gods G5312 [G5685] verhoogd zijnde G5037 , en G1860 de belofte G40 des Heiligen G4151 Geestes G2983 [G5631] , ontvangen hebbende G3844 van G3962 den Vader G5124 , heeft dit G1632 [G5656] uitgestort G3739 , dat G5210 gij G3568 nu G991 [G5719] ziet G2532 en G191 [G5719] hoort.
  34 G1063 Want G1138 David G3756 is niet G305 [G5627] opgevaren G1519 in G3772 de hemelen G1161 ; maar G846 hij G3004 [G5719] zegt G2962 : De Heere G2036 [G5627] heeft gesproken G3450 tot Mijn G2962 Heere G2521 [G5737] : Zit G1537 aan G3450 Mijn G1188 rechter [hand],
  35 G2193 G302 Totdat G4675 Ik Uw G2190 vijanden G5087 [G5632] zal gezet hebben G5286 tot een voetbank G4675 Uwer G4228 voeten.
  36 G1097 [G5720] Zo wete G3767 dan G806 zekerlijk G3956 het ganse G3624 huis G2474 Israels G3754 , dat G2316 God G2962 Hem tot een Heere G2532 en G5547 Christus G4160 [G5656] gemaakt heeft G5126 , [namelijk] dezen G2424 Jezus G3739 , Dien G5210 [gij G4717 [G5656] ] gekruist hebt.
  37 G1161 En G191 [G5660] als zij [dit] hoorden G2660 [G5648] , werden zij verslagen G2588 in het hart G5037 , en G2036 [G5627] zeiden G4314 tot G4074 Petrus G2532 en G3062 de andere G652 apostelen G5101 : Wat G4160 [G5692] zullen wij doen G435 mannen G80 broeders?
  38 G1161 En G4074 Petrus G5346 [G5713] zeide G4314 tot G846 hen G3340 [G5657] : Bekeert u G2532 , en G1538 een iegelijk G5216 van u G907 [G5682] worde gedoopt G1909 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G5547 Christus G1519 , tot G859 vergeving G266 der zonden G2532 ; en G1431 gij zult de gave G40 des Heiligen G4151 Geestes G2983 [G5695] ontvangen.
  39 G1063 Want G5213 u G2076 H komt G1860 de belofte G2076 [G5748] toe G2532 , en G5216 uw G5043 kinderen G2532 , en G3956 allen G1519 G3112 , die daar verre G3745 zijn, zo velen als G2962 er de Heere G2257 , onze G2316 God G302 G4341 [G5667] , toe roepen zal.
  40 G5037 En G4119 met veel meer G2087 andere G3056 woorden G1263 [G5711] betuigde hij G2532 , en G3870 [G5707] vermaande G3004 [G5723] [hen], zeggende G4982 [G5682] : Wordt behouden G575 van G5026 dit G4646 verkeerd G1074 geslacht!
  41 G3303   G3767 Die dan G846 zijn G3056 woord G780 gaarne G588 [G5666] aannamen G907 [G5681] , werden gedoopt G2532 ; en G1565 er werden op dien G2250 dag G4369 [G5681] [tot] [hen] toegedaan G5616 omtrent G5153 drie duizend G5590 zielen.
  42 G1161 En G2258 [G5713] zij waren G4342 [G5723] volhardende G1322 in de leer G652 der apostelen G2532 , en G2842 in de gemeenschap G2532 , en G2800 in de breking G740 des broods G2532 , en G4335 in de gebeden.
  43 G1161 En G5401 een vreze G1096 [G5633] kwam over G3956 alle G5590 ziel G5037 ; en G4183 vele G5059 wonderen G2532 en G4592 tekenen G1096 [G5711] geschiedden G1223 door G652 de apostelen.
  44 G1161 En G3956 allen G4100 [G5723] , die geloofden G2258 [G5713] , waren G1909 G846 bijeen G2532 , en G2192 [G5707] hadden G537 alle dingen G2839 gemeen;
  45 G2532 En G4097 [G5707] zij verkochten G2933 [hun] goederen G2532 en G5223 have G2532 , en G1266 [G5707] verdeelden G846 dezelve G3956 aan allen G302 , G2530 naar dat G5100 elk G5532 van node G2192 [G5707] had.
  46 G5037 En G2596 G2250 dagelijks G3661 eendrachtelijk G1722 in G2411 den tempel G4342 [G5723] volhardende G5037 , en G2596 van G3624 huis tot huis G740 brood G2806 [G5723] brekende G3335 G5160 [G5707] , aten zij te zamen G1722 met G20 verheuging G2532 en G858 eenvoudigheid G2588 des harten;
  47 G134 [G5723] En prezen G2316 God G2532 , en G2192 [G5723] hadden G5485 genade G4314 bij G3650 het ganse G2992 volk G1161 . En G2962 de Heere G4369 [G5707] deed G2596 G2250 dagelijks G1577 tot de Gemeente G4982 [G5746] , die zalig werden.