Acts 10

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G2258 [G5713] er was G5100 een zeker G435 man G1722 te G2542 Cesarea G3686 , met name G2883 Cornelius G1543 , een hoofdman over honderd G1537 , uit G4686 de bende G2564 [G5746] , genaamd G2483 de Italiaanse;
  2 G2152 Godzalig G2532 en G5399 [G5740] vrezende G2316 God G4862 , met G3956 geheel G846 zijn G3624 huis G5037 , en G4160 [G5723] doende G4183 vele G1654 aalmoezen G2992 aan het volk G2532 , en G2316 God G1275 geduriglijk G1189 [G5740] biddende.
  3 G1492 [G5627] [Deze] zag G1722 in G3705 een gezicht G5320 klaarlijk G5616 , omtrent G1766 de negende G5610 ure G2250 des daags G32 , een engel G2316 Gods G4314 tot G846 hem G1525 [G5631] inkomen G2532 , en G846 tot hem G2036 [G5631] zeggende G2883 : Cornelius!
  4 G1161 En G816 H hij, de ogen G846 op hem G816 [G5660] houdende G2532 , en G1719 zeer bevreesd G1096 [G5637] geworden zijnde G2036 [G5627] , zeide G5101 : Wat G2076 [G5748] is het G2962 Heere G1161 ? En G2036 [G5627] hij zeide G846 tot hem G4675 : Uw G4335 gebeden G2532 en G4675 uw G1654 aalmoezen G1519 zijn tot G3422 gedachtenis G305 [G5627] opgekomen G1799 voor G2316 God.
  5 G2532 En G3568 nu G3992 [G5657] , zend G435 mannen G1519 naar G2445 Joppe G2532 , en G3343 [G5663] ontbied G4613 Simon G3739 , die G1941 [G5743] toegenaamd wordt G4074 Petrus.
  6 G3778 Deze G3579 [G5743] ligt te huis G3844 bij G5100 een G4613 Simon G1038 , lederbereider G3739 , die G3614 [zijn] huis G2076 [G5748] heeft G3844 bij G2281 de zee G3778 ; deze G4671 zal u G2980 [G5692] zeggen G5101 , wat G4571 gij G4160 [G5721] doen G1163 [G5748] moet.
  7 G1161 En G5613 als G32 de engel G3588 , die G2883 tot Cornelius G2980 [G5723] sprak G565 [G5627] , weggegaan was G5455 [G5660] , riep hij G1417 twee G846 van zijn G3610 huisknechten G2532 , en G2152 een godzaligen G4757 krijgsknecht G4342 van degenen, die gedurig G846 bij hem G4342 [G5723] waren;
  8 G2532 En G846 als hij hun G537 alles G1834 [G5666] verhaald had G649 [G5656] , zond hij G846 hen G1519 naar G2445 Joppe.
  9 G1161 En G1887 des anderen daags G1565 , terwijl deze G3596 [G5723] reisden G2532 , en G1448 H nabij G4172 de stad G1448 [G5723] kwamen G305 [G5627] , klom G4074 Petrus G1909 op G1430 het dak G4336 [G5664] , om te bidden G4012 , omtrent G1623 de zesde G5610 ure.
  10 G1161 En G1096 [G5633] hij werd G4361 hongerig G2532 , en G2309 [G5707] begeerde G1089 [G5664] te eten G1161 . En G1565 terwijl zij G3903 [G5723] het bereidden G1968 [G5627] , viel G1909 over G846 hem G1611 een vertrekking van zinnen.
  11 G2532 En G2334 [G5719] hij zag G3772 den hemel G455 [G5772] geopend G2532 , en G5100 een zeker G4632 vat G1909 tot G846 hem G2597 [G5723] nederdalen G5613 , gelijk G3173 een groot G3607 linnen laken G5064 , aan de vier G746 hoeken G1210 [G5772] gebonden G2532 , en G2524 [G5746] nedergelaten G1909 op G1093 de aarde;
  12 G1722 In G3739 hetwelk G5225 [G5707] waren G3956 al G5074 de viervoetige G1093 [dieren] der aarde G2532 , en G2342 de wilde G2532 , en G2062 de kruipende G2532 [dieren], en G4071 de vogelen G3772 des hemels.
  13 G2532 En G1096 [G5633] er geschiedde G5456 een stem G4314 tot G846 hem G450 [G5631] : Sta op G4074 , Petrus G2380 [G5657] ! slacht G2532 en G5315 [G5628] eet.
  14 G1161 Maar G4074 Petrus G2036 [G5627] zeide G3365 : Geenszins G2962 , Heere G3754 ! want G3763 ik heb nooit G5315 [G5627] gegeten G3956 iets G2839 , dat gemeen G2228 of G169 onrein was.
  15 G2532 En G5456 een stem G3825 [geschiedde] wederom G1537 ten G1208 tweeden male G4314 tot G846 hem G3739 : Hetgeen G2316 God G2511 [G5656] gereinigd heeft G4771 , zult gij G3361 niet G2840 [G5720] gemeen maken.
  16 G1161 En G5124 dit G1096 [G5633] geschiedde G1909 tot G5151 drie maal G2532 ; en G4632 het vat G3825 werd wederom G353 [G5681] opgenomen G1519 in G3772 den hemel.
  17 G1161 En G5613 alzo G4074 Petrus G1722 in G1438 zichzelven G1280 [G5707] twijfelde G5101 , wat G3705 toch het gezicht G302 mocht G1498 [G5751] zijn G3739 , dat G1492 [G5627] hij gezien had G2532 , G2400 [G5628] ziet G435 , de mannen G3588 , die G575 van G2883 Cornelius G649 [G5772] afgezonden waren G1331 [G5660] , gevraagd hebbende G3614 naar het huis G4613 van Simon G2186 [G5627] , stonden G1909 aan G4440 de poort.
  18 G2532 En G5455 [G5660] [iemand] geroepen hebbende G4441 [G5711] , vraagden zij G1487 , of G4613 Simon G3588 , G1941 [G5746] toegenaamd G4074 Petrus G1759 , daar G3579 [G5743] te huis lag.
  19 G1161 En G4074 als Petrus G4012 over G3705 dat gezicht G1760 [G5740] dacht G2036 [G5627] , zeide G4151 de Geest G846 tot hem G2400 [G5628] : Zie G5140 , drie G435 mannen G2212 [G5719] zoeken G4571 u;
  20 G235 Daarom G450 [G5631] sta op G2597 [G5628] , en ga af G2532 , en G4198 [G5737] reis G4862 met G846 hen G3367 , niet G1252 [G5734] twijfelende G1360 ; want G1473 ik G846 heb hen G649 [G5758] gezonden.
  21 G1161 En G4074 Petrus G2597 [G5631] ging af G4314 tot G435 de mannen G3588 die G575 van G2883 Cornelius G4314 tot G846 hem G649 [G5772] gezonden waren G2036 [G5627] , en zeide G2400 [G5628] : Ziet G1473 , ik G1510 [G5748] ben het G3739 , dien G2212 [G5719] gij zoekt G5101 ; wat G156 is de oorzaak G1223 G3739 , waarom G3918 [G5748] gij hier zijt?
  22 G1161 En G2036 [G5627] zij zeiden G2883 : Cornelius G1543 , een hoofdman over honderd G1342 , een rechtvaardig G435 man G2532 , en G5399 [G5740] vrezende G2316 God G5037 , en G3140 [G5746] die [goede] getuigenis heeft G5259 van G3650 het ganse G1484 volk G2453 der Joden G5537 [G5681] , is door Goddelijke openbaring vermaand G5259 van G40 een heiligen G32 engel G4571 , dat hij u G3343 [G5664] zou ontbieden G1519 te G846 zijnen G3624 huize G2532 , en G3844 dat hij van G4675 u G4487 woorden G191 [G5658] der zaligheid zou horen.
  23 G846 Als hij hen G3767 dan G1528 [G5662] ingeroepen had G3579 [G5656] , ontving hij ze in huis G1161 . Doch G1887 des anderen daags G1831 [G5627] ging G4074 Petrus G4862 met G846 hen G2532 heen, en G5100 sommigen G80 der broederen G575 , die van G2445 Joppe G4905 [G5627] waren, gingen met G846 hem.
  24 G2532 En G1887 des anderen daags G1525 [G5627] kwamen zij G1519 te G2542 Cesarea G1161 . En G2883 Cornelius G2258 G4328 [G5713] verwachtte G846 hen G4779 [G5671] , samengeroepen hebbende G846 die van zijn G4773 maagschap G2532 en G316 bijzonderste G5384 vrienden.
  25 G1161 En G5613 als G1096 [G5633] het geschiedde G4074 , dat Petrus G1525 [G5629] inkwam G4876 H , ging G846 hem G2883 Cornelius G4876 [G5660] tegemoet G4098 [G5631] , en vallende G1909 aan G4228 [zijn] voeten G4352 [G5656] , aanbad hij.
  26 G1161 Maar G4074 Petrus G1453 [G5656] richtte G846 hem G3004 [G5723] op, zeggende G450 [G5628] : Sta op G1510 [G5748] , ik ben G2504 ook G846 zelf G444 een mens.
  27 G2532 En G846 met hem G4926 [G5723] sprekende G1525 [G5627] , ging hij in G2532 , en G2147 [G5719] vond G4183 er velen G4905 [G5761] , die samengekomen waren.
  28 G5037 En G5346 [G5713] hij zeide G4314 tot G846 hen G5210 : Gij G1987 [G5736] weet G5613 , hoe G2453 het een Joodsen G435 man G111 ongeoorloofd G2076 [G5748] is G2853 [G5745] , zich te voegen G2228 of G4334 [G5738] te gaan tot G246 een vreemde G2532 ; doch G2316 God G1698 heeft mij G1166 [G5656] getoond G3367 , dat ik geen G444 mens G2839 zou gemeen G2228 of G169 onrein G3004 [G5721] heten.
  29 G1352 Daarom G2532 ben ik ook G369 zonder tegenspreken G2064 [G5627] gekomen G3343 [G5685] , ontboden zijnde G4441 [G5736] . Zo vraag ik G3767 dan G5101 , om wat G3056 reden G3165 gijlieden mij G3343 [G5662] hebt ontboden.
  30 G2532 En G2883 Cornelius G5346 [G5713] zeide G575 : Over G5067 vier G2250 dagen G2252 [G5713] was ik G3522 [G5723] vastende G3360 tot G5026 deze G5610 ure G2532 toe, en G1766 ter negende G5610 ure G4336 [G5740] bad ik G1722 in G3450 mijn G3624 huis.
  31 G2532 En G2400 [G5628] ziet G435 , een man G2476 [G5627] stond G1799 voor G3450 mij G1722 , in G2986 een blinkend G2066 kleed G2532 , en G5346 [G5748] zeide G2883 : Cornelius G4675 ! uw G4335 gebed G1522 [G5681] is verhoord G2532 , en G4675 uw G1654 aalmoezen G1700 zijn voor G2316 God G3415 [G5681] gedacht geworden.
  32 G3992 [G5657] Zend G3767 dan G1519 naar G2445 Joppe G2532 , en G3333 [G5669] ontbied G4613 Simon G3739 , die G1941 [G5743] toegenaamd wordt G4074 Petrus G3778 ; deze G3579 [G5743] ligt te huis G1722 in G3614 het huis G4613 van Simon G1038 , den lederbereider G3844 , aan G2281 de zee G3739 , welke G3854 [G5637] , hier gekomen zijnde G4671 , tot u G2980 [G5692] spreken zal.
  33 G3767 Zo heb ik dan G1824 van stonde aan G4314 tot G4571 u G3992 [G5656] gezonden G5037 , en G4771 gij G2573 G4160 [G5656] hebt welgedaan G3854 [G5637] , dat gij hier gekomen zijt G2249 . Wij G3767 zijn dan G3956 allen G3568 nu G3918 [G5748] [hier] tegenwoordig G1799 voor G2316 God G191 [G5658] , om te horen G3956 al hetgeen G4671 u G5259 van G2316 God G4367 [G5772] bevolen is.
  34 G1161 En G4074 Petrus G4750 , den mond G455 [G5660] opendoende G2036 [G5627] , zeide G2638 [G5731] : Ik verneem G1909 in G225 der waarheid G3754 , dat G2316 God G3756 geen G4381 aannemer des persoons G2076 [G5748] is;
  35 G235 Maar G1722 in G3956 allen G1484 volke G846 , die Hem G5399 [G5740] vreest G2532 en G1343 gerechtigheid G2038 [G5740] werkt G2076 [G5748] , is G846 Hem G1184 aangenaam.
  36 G3056 [Dit] [is] het woord G3739 , dat G649 [G5656] Hij gezonden heeft G5207 den kinderen G2474 Israels G2097 [G5734] , verkondigende G1515 vrede G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G3778 ; deze G2076 [G5748] is G2962 een Heere G3956 van allen.
  37 G5210 Gijlieden G1492 [G5758] weet G4487 de zaak G1096 [G5637] , die geschied is G2596 door G3650 geheel G2449 Judea G756 [G5671] , beginnende G575 van G1056 Galilea G3326 , na G908 den doop G3739 , welken G2491 Johannes G2784 [G5656] gepredikt heeft;
  38 G2424 [Belangende] Jezus G575 van G3478 Nazareth G5613 , hoe G846 Hem G2316 God G5548 [G5656] gezalfd heeft G40 met den Heiligen G4151 Geest G2532 en G1411 met kracht G3739 ; Welke G1330 [G5627] [het] [land] doorgegaan is G2109 [G5723] , goeddoende G2532 , en G2390 [G5740] genezende G3956 allen G5259 , die van G1228 den duivel G2616 [G5746] overweldigd waren G3754 ; want G2316 God G2258 [G5713] was G3326 met G846 Hem.
  39 G2532 En G2249 wij G2070 [G5748] zijn G3144 getuigen G3956 van al G3739 hetgeen G4160 [G5656] Hij gedaan heeft G5037 , beide G1722 in G2453 het Joodse G5561 land G2532 en G1722 te G2419 Jeruzalem G3739 ; Welken G337 [G5627] zij gedood hebben G2910 [G5660] , [Hem] hangende G1909 aan G3586 het hout.
  40 G5126 Dezen G2316 heeft God G1453 [G5656] opgewekt G5154 ten derden G2250 dage G2532 , en G1096 [G5635] gegeven G846 , dat Hij G1717 openbaar G1325 [G5656] zou worden;
  41 G3756 Niet G3956 al G2992 den volke G235 , maar G3144 den getuigen G5259 , die van G2316 God G4401 [G5772] te voren verkoren waren G2254 , ons G3748 [namelijk], die G846 met Hem G4906 [G5627] gegeten G2532 en G4844 [G5627] gedronken hebben G3326 , nadat G846 Hij G1537 uit G3498 de doden G450 [G5629] opgestaan was.
  42 G2532 En G2254 heeft ons G3853 [G5656] geboden G2992 den volke G2784 [G5658] te prediken G2532 , en G1263 [G5664] te betuigen G3754 , dat G2076 [G5748] Hij is G846 Degene G3588 , Die G5259 van G2316 God G3724 [G5772] verordend is G2923 tot een Rechter G2198 [G5723] van levenden G2532 en G3498 doden.
  43 G5129 Dezen G3140 [G5719] geven getuigenis G3956 al G4396 de profeten G3956 , dat een iegelijk G1519 , die in G846 Hem G4100 [G5723] gelooft G859 , vergeving G266 der zonden G2983 [G5629] ontvangen zal G1223 door G846 Zijn G3686 Naam.
  44 G4074 Als Petrus G2089 nog G5023 deze G4487 woorden G2980 [G5723] sprak G1968 [G5627] , viel G40 de Heilige G4151 Geest G1909 op G3956 allen G3056 , die het Woord G191 [G5723] hoorden.
  45 G2532 En G4103 de gelovigen G1537 , die uit G4061 de besnijdenis G3745 waren, zovelen G4074 als met Petrus G4905 [G5627] gekomen waren G1839 [G5627] , ontzetten zich G3754 , dat G1431 de gave G40 des Heiligen G4151 Geestes G2532 ook G1909 op G1484 de heidenen G1632 [G5769] uitgestort werd.
  46 G1063 Want G191 [G5707] zij hoorden G846 hen G2980 [G5723] spreken G1100 met [vreemde] talen G2532 , en G2316 God G3170 [G5723] groot maken G5119 . Toen G611 [G5662] antwoordde G4074 Petrus:
  47 G1410 [G5736] Kan G3385 ook G5100 iemand G5204 het water G2967 [G5658] weren G5128 , dat dezen G3361 niet G907 [G5683] gedoopt zouden worden G3748 , welke G40 den Heiligen G4151 Geest G2983 [G5627] ontvangen hebben G2531 , gelijk als G2532 ook G2249 wij?
  48 G5037 En G4367 [G5656] hij beval G846 , dat zij G907 [G5683] zouden gedoopt worden G1722 in G3686 den Naam G2962 des Heeren G5119 . Toen G2065 [G5656] baden zij G846 hem G5100 , dat hij enige G2250 dagen G1961 [G5658] bij [hen] wilde blijven.