2 Samuel 7:12-16

DSV_Strongs(i)
  12 H3588 Wanneer H3117 uw dagen H4390 [H8799] zullen vervuld zijn H1 , en gij met uw vaderen H7901 [H8804] zult ontslapen zijn H2233 , zo zal Ik uw zaad H310 na H6965 [H8689] u doen opstaan H834 , dat H4480 uit H4578 uw lijf H3318 [H8799] voortkomen zal H4467 , en Ik zal zijn koninkrijk H3559 [H8689] bevestigen.
  13 H1931 Die H8034 zal Mijn Naam H1004 een huis H1129 [H8799] bouwen H3678 ; en Ik zal den stoel H4467 zijns koninkrijks H3559 [H8790] bevestigen H5704 tot in H5769 eeuwigheid.
  14 H589 Ik H1961 [H8799] zal hem zijn H1 tot een Vader H1931 , en hij H1961 [H8799] zal Mij zijn H1121 tot een zoon H834 ; dewelke H5753 [H8687] als hij misdoet H7626 H582 , zo zal Ik hem met een mensenroede H5061 en met plagen H1121 H120 der mensenkinderen H3198 [H8689] straffen.
  15 H2617 Maar Mijn goedertierenheid H4480 zal van H3808 hem niet H5493 [H8799] wijken H834 , gelijk als H5493 [H8689] Ik [die] weggenomen heb H4480 H5973 van H7586 Saul H834 , dien H4480 Ik van H6440 voor uw aangezicht H5493 [H8689] heb weggenomen.
  16 H1004 Doch uw huis H539 [H8738] zal bestendig zijn H4467 , en uw koninkrijk H5704 tot in H5769 eeuwigheid H6440 , voor uw aangezicht H3678 ; uw stoel H3559 [H8737] zal vast H1961 [H8799] zijn H5704 tot in H5769 eeuwigheid.