2 Samuel 7

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H3588 , als H4428 de koning H1004 in zijn huis H3427 [H8804] zat H3068 , en de HEERE H5117 [H8689] hem rust gegeven had H4480 van H3605 al H341 [H8802] zijn vijanden H4480 H5439 rondom,
  2 H559 [H8799] Zo zeide H4428 de koning H413 tot H5030 den profeet H5416 Nathan H7200 [H8798] : Zie H4994 toch H595 , ik H3427 [H8802] woon H730 in een cederen H1004 huis H727 , en de ark H430 Gods H3427 [H8802] woont H8432 in het midden H3407 der gordijnen.
  3 H5416 En Nathan H559 [H8799] zeide H413 tot H4428 den koning H3212 [H8798] : Ga heen H6213 [H8798] , doe H3605 al H834 wat H3824 in uw hart H3588 is, want H3068 de HEERE H5973 is met u.
  4 H1961 [H8799] Maar het gebeurde H1931 in denzelfden H3915 nacht H1697 , dat het woord H3068 des HEEREN H413 tot H5416 Nathan H559 [H8800] geschiedde, zeggende:
  5 H3212 [H8798] Ga H559 [H8804] , en zeg H413 tot H5650 Mijn knecht H413 , tot H1732 David H3541 : Zo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H859 : Zoudt gij H1004 Mij een huis H1129 [H8799] bouwen H3427 [H8800] tot Mijn woning?
  6 H3588 Want H3808 Ik heb in geen H1004 huis H3427 [H8804] gewoond H4480 , van H3117 dien dag H1121 af, dat Ik de kinderen H3478 Israels H4480 uit H4714 Egypte H5927 [H8687] opvoerde H5704 , tot op H2088 dezen H3117 dag H1961 H1980 [H8799] ; maar Ik heb gewandeld H168 in een tent H4908 en in een tabernakel.
  7 H3605 Overal H834 , waar H3605 Ik met al H1121 de kinderen H3478 Israels H1980 [H8694] heb gewandeld H1697 , heb Ik wel een woord H1696 [H8765] gesproken H259 met een H7626 der stammen H3478 Israels H834 , dien H6680 [H8765] Ik bevolen heb H5971 Mijn volk H3478 Israel H7462 [H8800] te weiden H559 [H8800] , zeggende H4100 : Waarom H1129 [H8804] bouwt gij H3808 Mij niet H730 een cederen H1004 huis?
  8 H6258 Nu dan H3541 , alzo H5650 zult gij tot Mijn knecht H1732 , tot David H559 [H8799] , zeggen H3541 : Zo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H589 : Ik H3947 [H8804] heb u genomen H4480 van H5116 de schaapskooi H4480 , van H310 achter H6629 de schapen H5057 , dat gij een voorganger H1961 [H8800] zoudt zijn H5921 over H5971 Mijn volk H5921 , over H3478 Israel.
  9 H5973 En Ik ben met H1961 [H8799] u geweest H3605 , overal H834 , waar H1980 [H8804] gij gegaan zijt H3605 , en heb al H341 [H8802] uw vijanden H4480 voor H6440 uw aangezicht H3772 [H8686] uitgeroeid H1419 ; en Ik heb u een groten H8034 naam H6213 [H8804] gemaakt H8034 , als den naam H1419 der groten H834 , die H776 op de aarde zijn.
  10 H5971 En Ik heb voor Mijn volk H3478 , voor Israel H4725 , een plaats H7760 [H8804] besteld H5193 [H8804] , en hem geplant H8478 , dat hij aan zijn plaats H7931 [H8804] wone H3808 , en niet H5750 meer H7264 [H8799] heen en weder gedreven worde H1121 ; en de kinderen H5766 der verkeerdheid H3254 [H8686] zullen hem niet meer H6031 [H8763] verdrukken H834 , gelijk als H7223 in het eerst.
  11 H4480 En van H3117 dien dag H834 af, dat H6680 [H8765] Ik geboden heb H8199 [H8802] richters H5921 te wezen over H5971 Mijn volk H3478 Israel H5117 [H8689] . Doch u heb Ik rust gegeven H4480 van H3605 al H341 [H8802] uw vijanden H5046 H0 . Ook geeft H3068 u de HEERE H5046 [H8689] te kennen H3588 , dat H3068 de HEERE H1004 u een huis H6213 [H8799] maken zal.
  12 H3588 Wanneer H3117 uw dagen H4390 [H8799] zullen vervuld zijn H1 , en gij met uw vaderen H7901 [H8804] zult ontslapen zijn H2233 , zo zal Ik uw zaad H310 na H6965 [H8689] u doen opstaan H834 , dat H4480 uit H4578 uw lijf H3318 [H8799] voortkomen zal H4467 , en Ik zal zijn koninkrijk H3559 [H8689] bevestigen.
  13 H1931 Die H8034 zal Mijn Naam H1004 een huis H1129 [H8799] bouwen H3678 ; en Ik zal den stoel H4467 zijns koninkrijks H3559 [H8790] bevestigen H5704 tot in H5769 eeuwigheid.
  14 H589 Ik H1961 [H8799] zal hem zijn H1 tot een Vader H1931 , en hij H1961 [H8799] zal Mij zijn H1121 tot een zoon H834 ; dewelke H5753 [H8687] als hij misdoet H7626 H582 , zo zal Ik hem met een mensenroede H5061 en met plagen H1121 H120 der mensenkinderen H3198 [H8689] straffen.
  15 H2617 Maar Mijn goedertierenheid H4480 zal van H3808 hem niet H5493 [H8799] wijken H834 , gelijk als H5493 [H8689] Ik [die] weggenomen heb H4480 H5973 van H7586 Saul H834 , dien H4480 Ik van H6440 voor uw aangezicht H5493 [H8689] heb weggenomen.
  16 H1004 Doch uw huis H539 [H8738] zal bestendig zijn H4467 , en uw koninkrijk H5704 tot in H5769 eeuwigheid H6440 , voor uw aangezicht H3678 ; uw stoel H3559 [H8737] zal vast H1961 [H8799] zijn H5704 tot in H5769 eeuwigheid.
  17 H3605 Naar al H428 deze H1697 woorden H2088 , en naar dit H3605 ganse H2384 gezicht H3651 , alzo H1696 [H8765] sprak H5416 Nathan H413 tot H1732 David.
  18 H935 [H8799] Toen ging H4428 de koning H1732 David H3427 [H8799] in, en bleef H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H559 [H8799] , en hij zeide H3541 : Wie H595 ben ik H136 , Heere H3069 HEERE H3541 , en wat H1004 is mijn huis H3588 , dat H1988 Gij mij tot hiertoe H935 [H8689] gebracht hebt?
  19 H5750 Daartoe H2063 is dit H5869 in Uw ogen H6994 [H8799] nog klein geweest H136 , Heere H3069 HEERE H1571 , maar Gij hebt ook H413 over H1004 het huis H5650 Uws knechts H1696 [H8762] gesproken H4480 tot van H7350 verre heen H2088 ; en dit H8452 [naar] de wet H120 der mensen H136 , Heere H3069 HEERE!
  20 H4100 En wat H1732 zal David H5750 nog H3254 [H8686] meer H413 tot H1696 [H8763] U spreken H859 ? Want Gij H3045 [H8804] kent H5650 Uw knecht H136 , Heere H3069 HEERE!
  21 H5668 Om H1697 Uws woords H3820 wil, en naar Uw hart H3605 hebt Gij al H2063 deze H1420 grote dingen H6213 [H8804] gedaan H5650 , om aan Uw knecht H3045 [H8687] bekend te maken.
  22 H5921 H3651 Daarom H1431 [H8804] zijt Gij groot H3068 , HEERE H430 God H3588 ! Want H369 er is niemand H3644 gelijk H369 Gij, en er is geen H430 God H2108 dan alleen H3605 Gij, naar alles H834 , wat H241 wij met onze oren H8085 [H8804] gehoord hebben.
  23 H4310 En wie H5971 is, gelijk Uw volk H3478 , gelijk Israel H259 , een enig H1471 volk H776 op aarde H834 , hetwelk H430 God H1980 [H8804] is heengegaan H5971 Zich tot een volk H6299 [H8800] te verlossen H8034 , en om Zich een Naam H7760 [H8800] te zetten H1420 , en om voor ulieden deze grote H3372 [H8737] en verschrikkelijke H6213 [H8800] dingen te doen H776 aan Uw land H4480 , voor H6440 het aangezicht H5971 Uws volks H834 , dat H4480 Gij U uit H4714 Egypte H6299 [H8804] verlost hebt H1471 , de heidenen H430 en hun goden [verdrijvende].
  24 H5971 En Gij hebt Uw volk H3478 Israel H3559 [H8787] U bevestigd H5971 , U tot een volk H5704 , tot in H5769 eeuwigheid H859 ; en Gij H3068 , HEERE H430 , zijt hun tot een God H1961 [H8804] geworden.
  25 H6258 Nu dan H3068 , HEERE H430 God H6965 H0 , doe H1697 dit woord H834 , dat H5921 Gij over H5650 Uw knecht H5921 en over H1004 zijn huis H1696 [H8765] gesproken hebt H6965 [H8685] , bestaan H5704 tot in H5769 eeuwigheid H6213 [H8798] , en doe H834 , gelijk als H1696 [H8765] Gij gesproken hebt.
  26 H8034 En Uw Naam H1431 [H8799] worde groot gemaakt H5704 tot in H5769 eeuwigheid H559 [H8800] , dat men zegge H3068 : De HEERE H6635 der heirscharen H430 is God H5921 over H3478 Israel H1004 ; en het huis H5650 van Uw knecht H1732 David H3559 [H8737] zal bestendig H1961 [H8799] zijn H6440 voor Uw aangezicht.
  27 H3588 Want H859 Gij H3068 , HEERE H6635 der heirscharen H430 , Gij, God H3478 Israels H241 ! Gij hebt [voor] het oor H5650 Uws knechts H1540 [H8804] geopenbaard H559 [H8800] , zeggende H1004 : Ik zal u een huis H1129 [H8799] bouwen H5921 H3651 ; daarom H5650 heeft Uw knecht H3820 in zijn hart H4672 [H8804] gevonden H2063 , dit H8605 gebed H413 tot H6419 [H8692] U te bidden.
  28 H6258 Nu dan H136 , Heere H3069 HEERE H859 ! Gij H1931 zijt die H430 God H1697 , en Uw woorden H571 zullen waarheid H1961 [H8799] zijn H2063 , en Gij hebt dit H2896 goede H413 tot H5650 Uw knecht H1696 [H8762] gesproken.
  29 H2974 [H8685] Zo believe het H6258 U nu H1288 [H8761] , en zegen H1004 het huis H5650 van Uw knecht H5769 , dat het in eeuwigheid H6440 voor uw aangezicht H1961 [H8800] zij H3588 ; want H859 Gij H136 , Heere H3069 HEERE H1696 [H8765] , hebt [het] gesproken H1293 , en met Uw zegen H1004 zal het huis H5650 van Uw knecht H1288 [H8792] gezegend worden H5769 in eeuwigheid.