2 Samuel 6

DSV_Strongs(i)
  1 H622 [H8799] Daarna verzamelde H1732 David H3254 H5750 [H8686] wederom H977 [H8803] alle uitgelezenen H3478 in Israel H7970 , dertig H505 duizend.
  2 H1732 En David H6965 [H8799] maakte zich op H3212 [H8799] , en ging heen H3605 met al H5971 het volk H834 , dat H854 bij H4480 hem was, van H1184 Baalim-juda H4480 , om van H8033 daar H5927 [H8687] op te brengen H727 de ark H430 Gods H834 , bij H8034 dewelke de Naam H7121 [H8738] wordt aangeroepen H8034 , de Naam H3068 van den HEERE H6635 der heirscharen H5921 , Die daarop H3427 [H8802] woont H3742 tussen de cherubim.
  3 H7392 [H8686] En zij voerden H727 de ark H430 Gods H413 op H2319 een nieuwen H5699 wagen H5375 [H8799] , en haalden H4480 ze uit H1004 het huis H41 van Abinadab H834 , dat H1390 op een heuvel H5798 is; en Uza H283 en Ahio H1121 , zonen H41 van Abinadab H5090 [H8802] , leidden H2319 den nieuwen H5699 wagen.
  4 H4480 Toen zij hem nu uit H1004 het huis H41 van Abinadab H834 , dat H1390 op den heuvel H5973 is, met H727 de ark H430 Gods H5375 [H8799] , wegvoerden H1980 [H8802] , zo ging H283 Ahio H6440 voor H727 de ark henen.
  5 H1732 En David H3605 en het ganse H1004 huis H3478 Israels H7832 [H8764] speelden H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H3605 , met allerlei H1265 H6086 [snarenspel] van dennenhout H3658 , als met harpen H5035 , en met luiten H8596 , en met trommelen H4517 , ook met schellen H6767 , en met cimbalen.
  6 H935 [H8799] Als zij nu kwamen H5704 tot aan H5225 Nachons H1637 dorsvloer H7971 [H8799] , zo strekte H5798 Uza H413 [zijn] [hand] uit aan H727 de ark H430 Gods H270 [H8799] , en hield H3588 ze, want H1241 de runderen H8058 [H8804] struikelden.
  7 H2734 [H8799] Toen ontstak H639 de toorn H3068 des HEEREN H5798 tegen Uza H430 , en God H5221 [H8686] sloeg H8033 hem aldaar H5921 , om H7944 deze onbedachtzaamheid H4191 [H8799] ; en hij stierf H8033 aldaar H5973 bij H727 de ark H430 Gods.
  8 H1732 En David H2734 [H8799] ontstak H5921 H834 , omdat H3068 de HEERE H6556 een scheur H6555 [H8804] gescheurd H5798 had aan Uza H7121 [H8799] ; en hij noemde H1931 dezelve H4725 plaats H6560 Perez-uza H5704 , tot op H2088 dezen H3117 dag.
  9 H1732 En David H3372 [H8799] vreesde H3068 den HEERE H1931 ten zelven H3117 dage H559 [H8799] ; en hij zeide H349 : Hoe H727 zal de ark H3068 des HEEREN H413 tot H935 [H8799] mij komen?
  10 H1732 David H14 [H8804] dan wilde H727 de ark H3068 des HEEREN H3808 niet H413 tot H5493 [H8687] zich [laten] overbrengen H5921 in H5892 de stad H1732 Davids H1732 ; maar David H5186 [H8686] deed ze afwijken H1004 in het huis H5654 van Obed-edom H1663 , den Gethiet.
  11 H727 En de ark H3068 des HEEREN H3427 [H8799] bleef H1004 in het huis H5654 van Obed-edom H1663 , den Gethiet H7969 , drie H2320 maanden H3068 ; en de HEERE H1288 [H8762] zegende H5654 Obed-edom H3605 en zijn ganse H1004 huis.
  12 H5046 [H8714] Toen boodschapte men H4428 den koning H1732 David H559 [H8800] , zeggende H3068 : De HEERE H1004 heeft het huis H5654 van Obed-edom H3605 , en al H834 wat H1288 [H8765] hij heeft, gezegend H5668 om H727 der ark H430 Gods H3212 [H8799] wil; zo ging H1732 David H5927 H0 heen en haalde H727 de ark H430 Gods H4480 uit H1004 het huis H5654 van Obed-edom H5927 [H8686] opwaarts H5892 in de stad H1732 Davids H8057 , met vreugde.
  13 H1961 [H8799] En het geschiedde H3588 , als H727 zij, die de ark H3068 des HEEREN H5375 [H8802] droegen H8337 , zes H6806 treden H6805 [H8804] voortgetreden waren H7794 , dat hij ossen H4806 en gemest H2076 [H8799] [vee] offerde.
  14 H1732 En David H3769 [H8772] huppelde H3605 met alle H5797 macht H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H1732 ; en David H2296 [H8803] was omgord H906 met een linnen H646 lijfrok.
  15 H5927 H0 Alzo brachten H1732 David H3605 en het ganse H1004 huis H3478 Israels H727 de ark H3068 des HEEREN H5927 [H8688] op H8643 , met gejuich H6963 en met geluid H7782 der bazuinen.
  16 H1961 [H8804] En het geschiedde H727 , als de ark H3068 des HEEREN H5892 in de stad H1732 Davids H935 [H8802] kwam H4324 , dat Michal H7586 , Sauls H1323 dochter H1157 , door H2474 het venster H8259 [H8738] uitzag H4428 . Als zij nu den koning H1732 David H7200 [H8799] zag H6339 [H8764] , springende H3769 [H8772] en huppelende H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H959 [H8799] , verachtte zij H3820 hem in haar hart.
  17 H727 Toen zij nu de ark H3068 des HEEREN H935 [H8686] inbrachten H3322 [H8686] , stelden H853 zij die H4725 in haar plaats H8432 , in het midden H168 der tent H834 , die H1732 David H5186 [H8804] voor haar gespannen had H1732 ; en David H5927 [H8686] offerde H5930 brandofferen H3068 voor des HEEREN H6440 aangezicht H8002 , en dankofferen.
  18 H1732 Als David H3615 [H8762] geeindigd had H5930 het brandoffer H8002 en de dankofferen H4480 H5927 [H8687] te offeren H1288 [H8762] , zo zegende hij H5971 het volk H8034 in den Naam H3068 des HEEREN H6635 der heirscharen.
  19 H2505 [H8762] En hij deelde uit H3605 aan het ganse H5971 volk H3605 , aan de ganse H1995 menigte H3478 van Israel H4480 , van H376 de mannen H5704 tot H802 de vrouwen H376 toe, aan een iegelijk H259 een H2471 H3899 broodkoek H829 , en een schoon stuk H809 [vlees], en een fles H3212 H0 [wijn]. Toen ging H3605 al H5971 dat volk H3212 [H8799] heen H376 , een iegelijk H1004 naar zijn huis.
  20 H1732 Als nu David H7725 [H8799] wederkwam H1004 , om zijn huis H1288 [H8763] te zegenen H3318 H0 , ging H4324 Michal H7586 , Sauls H1323 dochter H3318 [H8799] , uit H1732 , David H7125 [H8800] tegemoet H559 [H8799] , en zeide H4100 : Hoe H3117 is heden H4428 de koning H3478 van Israel H3513 [H8738] verheerlijkt H834 , die H3117 zich heden H5869 voor de ogen H519 van de dienstmaagden H5650 zijner dienstknechten H1540 [H8738] heeft ontbloot H259 , gelijk een H7386 van de ijdele lieden H1540 [H8736] zich onbeschaamdelijk H1540 [H8736] ontbloot?
  21 H1732 Maar David H559 [H8799] zeide H413 tot H4324 Michal H6440 : Voor het aangezicht H3068 des HEEREN H834 , Die H977 [H8804] mij verkoren heeft H4480 voor H1 uw vader H4480 en voor H3605 zijn ganse H1004 huis H853 , mij H6680 [H8763] instellende H5057 tot een voorganger H5921 over H5971 het volk H3068 des HEEREN H5921 , over H3478 Israel H7832 [H8765] ; ja, ik zal spelen H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  22 H5750 Ook zal ik mij nog H7043 [H8738] geringer houden H4480 dan H2063 alzo H8217 , en zal nederig H1961 [H8804] zijn H5869 in mijn ogen H5973 , en met H519 de dienstmaagden H834 , waarvan H559 [H8804] gij gezegd hebt H5973 , met H3513 [H8735] dezelve zal ik verheerlijkt worden.
  23 H4324 Michal H7586 nu, Sauls H1323 dochter H1961 [H8804] , had H3808 geen H2056 H3206 [H8675] kind H5704 , tot H3117 den dag H4194 van haar dood toe.