2 Samuel 24

DSV_Strongs(i)
  1 H639 En de toorn H3068 des HEEREN H3254 [H8686] voer voort H2734 [H8800] te ontsteken H3478 tegen Israel H5496 [H8686] ; en Hij porde H1732 David H559 [H8800] aan tegen henlieden, zeggende H3212 [H8798] : Ga H4487 [H8798] , tel H3478 Israel H3063 en Juda.
  2 H4428 De koning H559 [H8799] dan zeide H413 tot H3097 Joab H8269 H2428 , den krijgsoverste H834 , die H854 bij H7751 H0 hem was: Trek H4994 nu H7751 [H8798] om H3605 , door alle H7626 stammen H3478 van Israel H4480 , van H1835 Dan H5704 tot H884 Ber-seba H6485 [H8798] toe, en tel H5971 het volk H4557 , opdat ik het getal H5971 des volks H3045 [H8804] wete.
  3 H559 [H8799] Toen zeide H3097 Joab H413 tot H4428 den koning H3254 H0 : Nu doe H3068 de HEERE H430 , uw God H3254 H413 [H8686] , tot H5971 dit volk H1992 , zoals deze H1992 en die H3967 H6471 nu zijn, honderdmaal H5869 meer, dat de ogen H113 van mijn heer H4428 den koning H7200 [H8802] het aanzien H4100 ; maar waarom H113 heeft mijn heer H4428 de koning H2654 [H8804] lust H2088 tot deze H1697 zaak?
  4 H4428 Doch des konings H1697 woord H2388 [H8799] nam de overhand H413 tegen H3097 Joab H5921 , en tegen H8269 de oversten H2428 des heirs H3318 H0 . Alzo toog H3097 Joab H3318 [H8799] uit H8269 , met de oversten H2428 des heirs H4428 , van des konings H6440 aangezicht H5971 , om het volk H3478 Israel H6485 [H8800] te tellen.
  5 H5674 [H8799] En zij gingen over H3383 de Jordaan H2583 [H8799] , en legerden zich H6177 bij Aroer H3225 , ter rechterhand H5892 der stad H834 , die H8432 in het midden H5158 is van de beek H1410 van Gad H413 , en aan H3270 Jaezer.
  6 H935 [H8799] Voorts kwamen zij H1568 in Gilead H413 , en in H8478 het lage H776 land H8483 Hodsi H935 [H8799] ; ook kwamen zij H1842 tot Dan-jaan H5439 , en rondom H413 bij H6721 Sidon.
  7 H935 [H8799] En zij kwamen H4013 tot de vesting H6865 van Tyrus H3605 , en alle H5892 steden H2340 der Hevieten H3669 en der Kanaanieten H3318 [H8799] ; en zij kwamen uit H413 aan H5045 het zuiden H3063 van Juda H884 te Ber-seba.
  8 H7751 [H8799] Alzo togen zij om H3605 door het ganse H776 land H4480 ; en ten H7097 einde H8672 van negen H2320 maanden H6242 en twintig H3117 dagen H935 [H8799] kwamen zij H3389 te Jeruzalem.
  9 H3097 En Joab H5414 [H8799] gaf H4557 de som H4480 van H4662 het getelde H5971 volk H413 aan H4428 den koning H3478 ; en in Israel H1961 [H8799] waren H8083 H3967 achthonderd H505 duizend H2428 strijdbare H376 H381 [H8677] mannen H2719 , die het zwaard H8025 [H8802] uittrokken H376 , en de mannen H3063 van Juda H2568 H3967 waren vijfhonderd H505 duizend H376 man.
  10 H1732 En Davids H3820 hart H5221 [H8686] sloeg H853 hem H310 H3651 , nadat H5971 hij het volk H5608 [H8804] geteld had H1732 ; en David H559 [H8799] zeide H413 tot H3068 den HEERE H3966 : Ik heb zeer H2398 [H8804] gezondigd H834 [in] hetgeen H6213 [H8804] ik gedaan heb H6258 ; maar nu H3068 , o HEERE H5674 H0 , neem H4994 toch H5771 de misdaad H5650 Uws knechts H5674 [H8685] weg H3588 , want H3966 ik heb zeer H5528 [H8738] zottelijk gedaan.
  11 H1732 Als nu David H1242 des morgens H6965 [H8799] opstond H1961 [H8804] , zo geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H413 tot H5030 den profeet H1410 Gad H1732 , Davids H2374 ziener H559 [H8800] , zeggende:
  12 H1980 [H8800] Ga heen H559 [H8804] , en spreek H413 tot H1732 David H3541 : Alzo H1696 [H8765] zegt H3068 de HEERE H7969 : Drie H5190 H0 dingen draag H595 Ik H5921 u H5190 [H8802] voor H977 [H8798] ; verkies H259 u een H4480 uit H6213 [H8799] die, dat Ik u doe.
  13 H935 [H8799] Zo kwam H1410 Gad H413 tot H1732 David H5046 [H8686] , en maakte het hem bekend H559 [H8799] , en zeide H7458 tot hem: Zal u een honger H7651 van zeven H8141 jaren H776 in uw land H935 [H8799] komen H518 ? Of H7969 [wilt] gij drie H2320 maanden H5127 [H8800] vlieden H6440 voor het aangezicht H6862 uwer vijanden H1931 , dat die H7291 [H8802] u vervolgen H518 ? Of H7969 dat er drie H3117 dagen H1698 pestilentie H776 in uw land H1961 [H8800] zij H3045 [H8798] ? Merk H6258 nu H7200 [H8798] , en zie toe H4100 , wat H1697 antwoord H7725 [H8686] ik Dien zal wederbrengen H7971 [H8802] , Die mij gezonden heeft.
  14 H559 [H8799] Toen zeide H1732 David H413 tot H1410 Gad H3966 : Mij is zeer H6887 [H8804] bange H4994 ; laat ons toch H3027 in de hand H3068 des HEEREN H5307 [H8799] vallen H3588 , want H7356 Zijn barmhartigheden H7227 zijn vele H3027 , maar laat mij in de hand H120 van mensen H408 niet H5307 [H8799] vallen.
  15 H5414 [H8799] Toen gaf H3068 de HEERE H1698 een pestilentie H3478 in Israel H4480 , van H1242 den morgen H5704 af tot H4150 den gezetten H6256 tijd H4191 [H8799] toe; en er stierven H4480 van H5971 het volk H4480 , van H1835 Dan H5704 tot H884 Ber-seba H7657 toe, zeventig H505 duizend H376 mannen.
  16 H4397 Toen nu de engel H3027 zijn hand H7971 [H8799] uitstrekte H3389 over Jeruzalem H7843 [H8763] , om haar te verderven H5162 [H8735] , berouwde het H3068 den HEERE H413 over H7451 dat kwaad H559 [H8799] , en Hij zeide H4397 tot den engel H7843 H0 , die het verderf H5971 onder het volk H7843 [H8688] maakte H7227 : Het is genoeg H7503 H0 , trek H3027 uw hand H6258 nu H7503 [H8685] af H4397 . De engel H3068 des HEEREN H1961 [H8804] nu was H5973 bij H1637 den dorsvloer H728 van Arauna H2983 , den Jebusiet.
  17 H1732 En David H4397 , als hij den engel H7200 [H8800] zag H5971 , die het volk H5221 [H8688] sloeg H559 [H8799] , sprak H413 tot H3068 den HEERE H559 [H8799] , en zeide H2009 : Zie H595 ik H2398 [H8804] , ik heb gezondigd H595 , en ik H5753 [H8689] , ik heb onrecht gehandeld H4100 , maar wat H428 hebben deze H6629 schapen H6213 [H8804] gedaan H3027 ? Uw hand H1961 [H8798] zij H4994 toch H1 tegen mij en tegen mijns vaders H1004 huis.
  18 H1410 En Gad H935 [H8799] kwam H413 tot H1732 David H1931 op dienzelfden H3117 dag H559 [H8799] , en zeide H5927 [H8798] tot hem: Ga op H6965 H0 , richt H3068 den HEERE H4196 een altaar H6965 [H8685] op H1637 , op den dorsvloer H728 van Arauna H2983 , den Jebusiet.
  19 H5927 H0 Alzo ging H1732 David H5927 [H8799] op H1697 naar het woord H1410 van Gad H834 , gelijk als H3068 de HEERE H6680 [H8765] geboden had.
  20 H728 En Arauna H8259 [H8686] zag toe H7200 [H8799] , en zag H4428 den koning H5650 en zijn knechten H5921 tot H5674 [H8802] zich overkomen H3318 H0 ; zo ging H728 Arauna H3318 [H8799] uit H7812 [H8691] , en boog zich H4428 voor den koning H639 met zijn aangezicht H776 ter aarde.
  21 H728 En Arauna H559 [H8799] zeide H4069 : Waarom H935 [H8804] komt H113 mijn heer H4428 de koning H413 tot H5650 zijn knecht H1732 ? En David H559 [H8799] zeide H1637 : Om dezen dorsvloer H4480 H5973 van H7069 [H8800] u te kopen H3068 , om den HEERE H4196 een altaar H1129 [H8800] te bouwen H4046 , opdat deze plage H6113 [H8735] opgehouden worde H4480 van H5921 over H5971 het volk.
  22 H559 [H8799] Toen zeide H728 Arauna H413 tot H1732 David H113 : Mijn heer H4428 de koning H3947 [H8799] neme H5927 [H8686] en offere H2896 , wat goed H5869 is in zijn ogen H7200 [H8798] ; zie H1241 , daar de runderen H5930 ten brandoffer H4173 , en de sleden H3627 H1241 en het rundertuig H6086 tot hout.
  23 H3605 Dit alles H5414 [H8804] gaf H728 Arauna H4428 , de koning H4428 , aan den koning H559 [H8799] . Voorts zeide H728 Arauna H413 tot H4428 den koning H3068 : De HEERE H430 uw God H7521 [H8799] neme een welgevallen in u!
  24 H4428 Doch de koning H559 [H8799] zeide H413 tot H728 Arauna H3808 : Neen H3588 , maar H7069 [H8800] ik zal het zekerlijk H4480 van H7069 [H8799] u kopen H4242 voor den prijs H3068 ; want ik zal den HEERE H430 , mijn God H3808 , niet H5927 [H8686] offeren H5930 brandofferen H2600 om niet H7069 [H8799] . Alzo kocht H1732 David H1637 den dorsvloer H1241 en de runderen H2572 voor vijftig H3701 zilveren H8255 sikkelen.
  25 H1732 En David H1129 [H8799] bouwde H8033 aldaar H3068 den HEERE H4196 een altaar H5927 [H8686] , en offerde H5930 brandofferen H8002 en dankofferen H3068 . Alzo werd de HEERE H776 den lande H6279 [H8735] verbeden H4046 , en deze plage H4480 van H5921 over H3478 Israel H6113 [H8735] opgehouden.