2 Samuel 19

DSV_Strongs(i)
  1 H3097 En Joab H5046 [H8714] werd aangezegd H2009 : Zie H4428 , de koning H1058 [H8802] weent H56 [H8691] , en bedrijft rouw H5921 over H53 Absalom.
  2 H1961 [H8799] Toen werd H8668 de verlossing H193 te dienzelven H3117 dage H3605 het ganse H5971 volk H60 tot rouw H3588 ; want H5971 het volk H1931 had te dienzelven H3117 dage H8085 [H8804] horen H559 [H8800] zeggen H6087 [H8738] : Het smart H4428 den koning H5921 over H1121 zijn zoon.
  3 H5971 En het volk H935 [H8800] kwam H1931 te dienzelven H3117 dage H1589 [H8691] steelsgewijze H5892 in de stad H834 , gelijk als H5971 het volk H1589 [H8691] zich wegsteelt H3637 [H8737] , dat beschaamd is H4421 , wanneer zij in den strijd H5127 [H8800] gevloden zijn.
  4 H4428 De koning H6440 nu had zijn aangezicht H3813 [H8804] toegewonden H4428 , en de koning H2199 [H8799] riep H1419 met luider H6963 stem H1121 : Mijn zoon H53 Absalom H53 , Absalom H1121 , mijn zoon H1121 , mijn zoon!
  5 H935 [H8799] Toen kwam H3097 Joab H413 tot H4428 den koning H1004 in het huis H559 [H8799] , en zeide H3117 : Gij hebt heden H3001 [H8689] beschaamd H6440 het aangezicht H3605 van al H5650 uw knechten H5315 , die uw ziel H5315 , en de ziel H1121 uwer zonen H1323 en uwer dochteren H5315 , en de ziel H802 uwer vrouwen H5315 , en de ziel H6370 uwer bijwijven H3117 heden H4422 [H8764] hebben bevrijd;
  6 H157 [H8800] Liefhebbende H8130 [H8802] die u haten H8130 [H8800] , en hatende H157 [H8802] die u liefhebben H3588 ; want H5046 H0 gij geeft H3117 heden H5046 [H8689] te kennen H3588 , dat H8269 oversten H5650 en knechten H369 bij u niets H3588 zijn; want H3045 [H8804] ik merk H3117 heden H3588 , dat H3863 zo H53 Absalom H2416 leefde H3117 , en wij heden H3605 allen H4191 [H8801] dood waren H3588 , dat H227 het alsdan H3477 recht H5869 zou zijn in uw ogen.
  7 H6965 H0 Zo sta H6258 nu H6965 [H8798] op H3318 [H8798] , ga uit H1696 [H8761] , en spreek H5921 naar H3820 het hart H5650 uwer knechten H3588 ; want H7650 [H8738] ik zweer H3068 bij den HEERE H3588 , als H369 gij niet H3318 [H8802] uitgaat H518 , zo H376 er een man H3915 dezen nacht H854 bij H3885 [H8799] u zal vernachten H2063 ! En dit H7489 [H8804] zal u kwader zijn H4480 , dan H3605 al H7451 het kwaad H834 , dat H5921 over H935 [H8804] u gekomen is H4480 van H5271 uw jeugd H5704 af tot H6258 nu toe.
  8 H6965 H0 Toen stond H4428 de koning H6965 [H8799] op H3427 [H8799] , en zette zich H8179 in de poort H3605 . En zij lieten al H5971 het volk H5046 [H8689] weten H559 [H8800] , zeggende H2009 : Ziet H4428 , de koning H3427 [H8802] zit H8179 in de poort H935 [H8799] . Toen kwam H3605 al H5971 het volk H4428 voor des konings H6440 aangezicht H3478 , maar Israel H5127 [H8804] was gevloden H376 , een iegelijk H168 naar zijn tenten.
  9 H3605 En al H5971 het volk H3605 , in alle H7626 stammen H3478 van Israel H1961 [H8799] , was H1777 [H8737] onder zich twistende H559 [H8800] , zeggende H4428 : De koning H5337 [H8689] heeft ons gered H4480 van H3709 de hand H341 [H8802] onzer vijanden H1931 en hij H4422 [H8765] heeft ons bevrijd H4480 van H3709 de hand H6430 der Filistijnen H6258 , en nu H4480 is hij uit H776 het land H1272 [H8804] gevlucht H4480 H5921 voor H53 Absalom;
  10 H53 En Absalom H834 , die H5921 wij over H4886 [H8804] ons gezalfd hadden H4421 , is in den strijd H4191 [H8804] gestorven H6258 ; nu dan H4100 , waarom H2790 [H8688] zwijgt H859 gijlieden H4428 van den koning H7725 [H8687] weder te halen?
  11 H7971 [H8804] Toen zond H4428 de koning H1732 David H413 tot H6659 Zadok H413 en tot H54 Abjathar H3548 , de priesteren H559 [H8800] , zeggende H1696 [H8761] : Spreekt H413 tot H2205 de oudsten H3063 van Juda H559 [H8800] , zeggende H4100 : Waarom H314 zoudt gijlieden de laatsten H1961 [H8799] zijn H4428 , om den koning H7725 [H8687] weder te halen H413 in H1004 zijn huis H1697 ? [Want de rede H3605 van het ganse H3478 Israel H413 was tot H4428 den koning H935 [H8804] gekomen H413 in H1004 zijn huis.]
  12 H859 Gij H251 zijt mijn broederen H6106 ; mijn been H1320 en mijn vlees H859 zijt gij H4100 ; waarom H314 zoudt gij dan de laatsten H1961 [H8799] zijn H4428 , om den koning H7725 [H8687] weder te halen?
  13 H6021 En tot Amasa H559 [H8799] zult gijlieden zeggen H859 : Zijt gij H3808 niet H6106 mijn been H1320 en mijn vlees H430 ? God H6213 [H8799] doe mij H3541 zo H3541 , en doe er zo H3254 [H8686] toe H518 , zo H3808 gij niet H8269 H6635 krijgsoverste H1961 [H8799] zult zijn H6440 voor mijn aangezicht H3605 , te allen H3117 dage H3097 , in Joabs H8478 plaats.
  14 H5186 [H8686] Alzo neigde hij H3824 het hart H3605 aller H376 mannen H3063 van Juda H259 , als van een enigen H376 man H7971 [H8799] ; en zij zonden henen H413 tot H4428 den koning H7725 [H8798] , [zeggende]: Keer weder H859 , gij H3605 en al H5650 uw knechten.
  15 H7725 H0 Toen keerde H4428 de koning H7725 [H8799] weder H935 [H8799] , en kwam H5704 tot H3383 aan de Jordaan H3063 ; en Juda H935 [H8804] kwam H1537 te Gilgal H4428 , om den koning H7125 [H8800] tegemoet H3212 [H8800] te gaan H4428 , dat zij den koning H3383 over de Jordaan H5674 [H8687] voerden.
  16 H8096 En Simei H1121 , de zoon H1617 van Gera H1145 , een zoon van Jemini H834 , die H4480 van H980 Bahurim H4116 [H8762] was, haastte zich H3381 [H8799] , en kwam af H5973 met H376 de mannen H3063 van Juda H4428 , den koning H1732 David H7125 [H8800] tegemoet;
  17 H505 En duizend H376 man H4480 van H1145 Benjamin H5973 met H6717 hem; ook Ziba H5288 , de knecht H7586 van Sauls H1004 huis H2568 H6240 , en zijn vijftien H1121 zonen H6242 en zijn twintig H5650 knechten H854 met H6743 [H8804] hem; en zij togen H3383 vaardiglijk over de Jordaan H6440 , voor H4428 den koning.
  18 H5679 Als nu de pont H5674 [H8804] overvoer H1004 , om het huis H4428 des konings H5674 [H8687] over te halen H6213 [H8800] , en te doen H2896 , wat goed H5869 was in zijn ogen H5307 H0 , zo viel H8096 Simei H1121 , de zoon H1617 van Gera H5307 [H8804] , neder H6440 voor het aangezicht H4428 des konings H3383 , als hij over de Jordaan H5674 [H8800] voer;
  19 H559 [H8799] En hij zeide H413 tot H4428 den koning H113 : Mijn heer H2803 [H8799] rekene H408 mij niet H5771 toe de misdaad H2142 [H8799] , en gedenke H408 niet H834 , wat H5650 uw knecht H5753 [H8689] verkeerdelijk gedaan heeft H3117 , te dien dage H834 , als H113 mijn heer H4428 de koning H4480 uit H3389 Jeruzalem H3318 [H8804] uitging H4428 , dat het de koning H413 zich ter H3820 harte H7760 [H8800] zoude nemen.
  20 H3588 Want H5650 uw knecht H3045 [H8804] weet H3588 [het] zekerlijk, H589 ik H2398 [H8804] heb gezondigd H2009 ; doch zie H3117 , ik ben heden H935 [H8804] gekomen H7223 , de eerste H3605 van het ganse H1004 huis H3130 van Jozef H113 , om mijn heer H4428 den koning H7125 [H8800] tegemoet H3381 [H8800] af te komen.
  21 H6030 [H8799] Toen antwoordde H52 Abisai H1121 , de zoon H6870 van Zeruja H559 [H8799] , en zeide H8096 : Zou dan Simei H8478 H2063 hiervoor H3808 niet H4191 [H8714] gedood worden H3588 ? Zo hij toch H4899 den gezalfde H3068 des HEEREN H7043 [H8765] gevloekt heeft.
  22 H1732 Maar David H559 [H8799] zeide H4100 : Wat H1121 heb ik met ulieden te doen, gij zonen H6870 van Zeruja H3588 ! Dat H3117 gij mij heden H7854 ten satan H1961 [H8799] zoudt zijn H3117 ? Zou heden H376 iemand H4191 [H8714] gedood worden H3478 in Israel H3588 ? Want H3045 [H8804] weet ik H3808 niet H3588 , dat H589 ik H3117 heden H4428 koning H5921 geworden ben over H3478 Israel?
  23 H4428 En de koning H559 [H8799] zeide H413 tot H8096 Simei H3808 : Gij zult niet H4191 [H8799] sterven H4428 . En de koning H7650 [H8735] zwoer hem.
  24 H4648 Mefiboseth H7586 , Sauls H1121 zoon H3381 [H8804] , kwam ook af H4428 den koning H7125 [H8800] tegemoet H7272 ; en hij had zijn voeten H3808 niet H6213 [H8804] schoon gemaakt H8222 , noch zijn knevelbaard H6213 [H8804] beschoren H3808 , noch H899 zijn klederen H3526 [H8765] gewassen H4480 , van H3117 dien dag H4428 af, dat de koning H3212 [H8800] was weggegaan H5704 , tot H3117 dien dag H834 toe, dat H7965 hij met vrede H935 [H8804] wederkwam.
  25 H1961 [H8799] En het geschiedde H3588 , als H3389 hij te Jeruzalem H4428 den koning H7125 [H8800] tegemoet H935 [H8804] kwam H4428 , dat de koning H559 [H8799] tot hem zeide H4100 : Waarom H3808 zijt gij niet H5973 met H1980 [H8804] mij getogen H4648 , Mefiboseth?
  26 H559 [H8799] En hij zeide H113 : Mijn heer H4428 koning H5650 , mijn knecht H7411 [H8765] heeft mij bedrogen H3588 ; want H5650 uw knecht H559 [H8804] zeide H2543 : Ik zal mij een ezel H2280 [H8799] zadelen H5921 , en daarop H7392 [H8799] rijden H4428 , en tot den koning H3212 [H8799] trekken H3588 , want H5650 uw knecht H6455 is kreupel.
  27 H5650 Daartoe heeft hij uw knecht H413 bij H113 mijn heer H4428 den koning H7270 [H8762] valselijk aangedragen H113 ; doch mijn heer H4428 de koning H4397 is als een engel H430 Gods H6213 [H8798] ; doe H2896 dan, wat goed H5869 is in uw ogen.
  28 H3588 Want H3605 al H1 mijns vaders H1004 huis H3808 is niet H1961 [H8804] geweest H3588 , dan H518 maar H582 lieden H4194 des doods H113 voor mijn heer H4428 den koning H5650 ; nochtans hebt gij uw knecht H7896 [H8799] gezet H7979 onder degenen, die aan uw tafel H398 [H8802] eten H4100 ; wat H3426 heb ik H5750 dan meer H6666 voor gerechtigheid H5750 , en meer H2199 [H8800] te roepen H413 aan H4428 den koning?
  29 H559 [H8799] Toen zeide H4428 de koning H4100 tot hem: Waarom H1696 [H8762] spreekt gij H5750 meer H1697 [van] uw zaken H559 [H8804] ? Ik heb gezegd H859 : Gij H6717 en Ziba H2505 [H8799] , deelt H7704 het land.
  30 H4648 En Mefiboseth H559 [H8799] zeide H413 tot H4428 den koning H3947 [H8799] : Hij neme H1571 het ook H3605 gans H310 H834 weg, naardien H113 mijn heer H4428 de koning H7965 met vrede H413 in H1004 zijn huis H935 [H8804] is gekomen.
  31 H1271 Barzillai H1569 , de Gileadiet H3381 [H8804] , kwam ook af H4480 van H7274 Rogelim H5674 [H8799] ; en hij toog H4428 met den koning H3383 over de Jordaan H3383 , om hem over de Jordaan H7971 [H8763] te geleiden.
  32 H1271 Barzillai H3966 nu was zeer H2204 [H8804] oud H1121 , een man H8084 van tachtig H8141 jaren H1931 ; en hij H4428 had den koning H3557 [H8773] onderhouden H4266 , toen hij te Mahanaim H7871 zijn verblijf had H3588 ; want H1931 hij H3966 was een zeer H1419 groot H376 man.
  33 H4428 En de koning H559 [H8799] zeide H413 tot H1271 Barzillai H5674 H0 : Trekt H859 gij H854 met H5674 [H8798] mij over H853 , en ik zal u H5978 bij H3389 mij te Jeruzalem H3557 [H8773] onderhouden.
  34 H1271 Maar Barzillai H559 [H8799] zeide H413 tot H4428 den koning H4100 : Hoe veel H3117 zullen de dagen H8141 der jaren H2416 mijns levens H3588 zijn, dat H4428 ik met den koning H5927 [H8799] zou optrekken H3389 naar Jeruzalem?
  35 H595 Ik H3117 ben heden H8084 tachtig H8141 jaren H1121 oud H3045 [H8799] ; zou ik kunnen onderscheiden H996 tussen H2896 goed H7451 en kwaad H518 ? H5650 Zou uw knecht H2938 [H8799] kunnen smaken H834 , wat H398 [H8799] ik eet H834 en wat H8354 [H8799] ik drink H518 ? H5750 Zoude ik meer H8085 [H8799] kunnen horen H6963 naar de stem H7891 [H8802] der zangers H7891 [H8802] en zangeressen H4100 ? En waarom H5650 zou uw knecht H413 mijn H113 heer H4428 den koning H5750 verder H4853 tot een last H1961 [H8799] zijn?
  36 H5650 Uw knecht H4592 zal maar een weinig H4428 met den koning H3383 over de Jordaan H5674 [H8799] gaan H4100 ; waarom H4428 toch zou mij de koning H2063 zulk H1578 een vergelding H1580 [H8799] doen?
  37 H4994 Laat toch H5650 uw knecht H7725 [H8799] wederkeren H4191 [H8799] , dat ik sterve H5892 in mijn stad H5973 , bij H6913 het graf H1 mijns vaders H517 en mijner moeder H2009 ; maar zie H5650 , daar is uw knecht H3643 Chimham H5973 , laat dien met H113 mijn heer H4428 den koning H5674 [H8799] overtrekken H6213 [H8798] , en doe H834 hem, wat H2896 goed H5869 is in uw ogen.
  38 H559 [H8799] Toen zeide H4428 de koning H3643 : Chimham H854 zal met H5674 [H8799] mij overtrekken H589 , en ik H6213 [H8799] zal hem doen H2896 , wat goed H5869 is in uw ogen H3605 ; ja, alles H834 , wat H5921 gij op H977 [H8799] mij begeren zult H6213 [H8799] , zal ik u doen.
  39 H3605 Toen nu al H5971 het volk H3383 over de Jordaan H5674 [H8799] gegaan was H4428 , en de koning H5674 [H8804] [ook] was overgegaan H5401 [H8799] , kuste H4428 de koning H1271 Barzillai H1288 [H8762] , en zegende H7725 [H8799] hem; alzo keerde hij weder H4725 naar zijn plaats.
  40 H4428 En de koning H5674 [H8799] toog voort H1537 naar Gilgal H3643 , en Chimham H5674 H0 toog H5973 met H5674 [H8804] hem voort H3605 ; en al H5971 het volk H3063 van Juda H4428 had den koning H5674 H5674 [H8689] overgevoerd H1571 , als ook H2677 een gedeelte H5971 van het volk H3478 Israels.
  41 H2009 En ziet H3605 , alle H376 mannen H3478 van Israel H935 [H8802] kwamen H413 tot H4428 den koning H559 [H8799] ; en zij zeiden H413 tot H4428 den koning H4069 : Waarom H251 hebben u onze broeders H376 , de mannen H3063 van Juda H1589 [H8804] , gestolen H4428 , en hebben den koning H1004 en zijn huis H3383 over de Jordaan H5674 [H8686] gevoerd H3605 , en alle H582 mannen H1732 Davids H5973 met hem?
  42 H6030 [H8799] Toen antwoordden H3605 alle H376 mannen H3063 van Juda H5921 tegen H376 de mannen H3478 van Israel H3588 : Omdat H4428 de koning H5921 ons na H7138 verwant H4100 H2088 is; en waarom H2734 [H8804] zijt gij nu toornig H5921 over H2088 deze H1697 zaak H398 [H8800] ? Hebben wij dan enigszins H398 [H8804] gegeten H4480 van H4428 des konings H518 [kost], of H5379 heeft hij ons een geschenk H5375 [H8765] geschonken?
  43 H376 En de mannen H3478 van Israel H6030 [H8799] antwoordden H376 den mannen H3063 van Juda H559 [H8799] , en zeiden H6235 : Wij hebben tien H3027 delen H4428 aan den koning H1571 , en ook H1732 aan David H589 , wij H4480 , meer dan H4069 gij; waarom H7043 [H8689] hebt gij ons dan gering geacht H1697 , dat ons woord H3808 niet H7223 het eerste H1961 [H8804] geweest is H4428 , om onzen koning H7725 [H8687] weder te halen H1697 ? Maar het woord H376 der mannen H3063 van Juda H7185 [H8799] was harder H4480 dan H1697 het woord H376 der mannen H3478 van Israel.