2 Samuel 16

DSV_Strongs(i)
  1 H1732 Als nu David H4592 een weinig H4480 van H7218 de hoogte H5674 [H8804] was voortgegaan H2009 , ziet H7125 [H8800] , toen ontmoette H6717 hem Ziba H4648 , Mefiboseths H5288 jongen H6776 , met een paar H2280 [H8803] gezadelde H2543 ezelen H5921 , en daarop H3967 tweehonderd H3899 broden H3967 , met honderd H6778 stukken rozijnen H3967 , en honderd H7019 [stukken] zomervruchten H5035 , en een lederen zak H3196 wijns.
  2 H4428 En de koning H559 [H8799] zeide H413 tot H6717 Ziba H4100 : Wat H428 zult gij daarmede H6717 ? En Ziba H559 [H8799] zeide H2543 : De ezels H1004 zijn voor het huis H4428 des konings H7392 [H8800] , om op te rijden H3899 en het brood H7019 en de zomervruchten H398 [H8800] , om te eten H5288 voor de jongens H3196 ; en de wijn H3287 , opdat de moeden H4057 in de woestijn H8354 [H8800] drinken.
  3 H559 [H8799] Toen zeide H4428 de koning H346 : Waar H1121 is dan de zoon H113 uws heren H6717 ? En Ziba H559 [H8799] zeide H413 tot H4428 den koning H2009 : Zie H3427 [H8802] , hij blijft H3389 te Jeruzalem H3588 , want H559 [H8804] hij zeide H3117 : Heden H1004 zal mij het huis H3478 Israels H1 mijns vaders H4468 koninkrijk H7725 [H8686] wedergeven.
  4 H559 [H8799] Zo zeide H4428 de koning H6717 tot Ziba H2009 : Zie H3605 , het zal het uwe zijn alles H834 wat H4648 Mefiboseth H6717 heeft. En Ziba H559 [H8799] zeide H7812 [H8694] : Ik buig mij neder H2580 , laat mij genade H4672 [H8799] vinden H5869 in uw ogen H113 , mijn heer H4428 koning!
  5 H4428 Als nu de koning H1732 David H5704 tot H980 aan Bahurim H935 [H8804] kwam H2009 , ziet H3318 H0 , toen kwam H4480 van H8033 daar H376 een man H3318 [H8802] uit H4480 , van H4940 het geslacht H1004 van het huis H7586 van Saul H8034 , wiens naam H8096 was Simei H1121 , de zoon H1617 van Gera H3318 [H8802] ; hij ging H3318 [H8800] steeds voort H7043 [H8764] , en vloekte.
  6 H5619 [H8762] En hij wierp H1732 David H68 met stenen H3605 , mitsgaders alle H5650 knechten H4428 van den koning H1732 David H3605 , hoewel al H5971 het volk H3605 en al H1368 de helden H4480 aan H3225 zijn rechter H4480 -en aan H8040 zijn linkerhand waren.
  7 H3541 Aldus H559 [H8804] nu zeide H8096 Simei H7043 [H8763] in zijn vloeken H3318 [H8798] : Ga uit H3318 [H8798] , ga uit H376 , gij, man H1818 des bloeds H1100 , en gij, Belials H376 man!
  8 H3068 De HEERE H5921 heeft op H7725 [H8689] u doen wederkomen H3605 al H1818 het bloed H7586 van Sauls H1004 huis H834 , in wiens H8478 plaats H4427 [H8804] gij geregeerd hebt H3068 ; nu heeft de HEERE H4410 het koninkrijk H5414 [H8799] gegeven H3027 in de hand H53 van Absalom H1121 , uw zoon H2009 ; zie H7451 nu, gij zijt in uw ongeluk H3588 , omdat H859 gij H376 een man H1818 des bloeds zijt.
  9 H559 [H8799] Toen zeide H52 Abisai H1121 , de zoon H6870 van Zeruja H413 , tot H4428 den koning H4100 : Waarom H2088 zou deze H4191 [H8801] dode H3611 hond H113 mijn heer H4428 den koning H7043 [H8762] vloeken H4994 ? Laat mij toch H5674 [H8799] overgaan H7218 en zijn kop H5493 [H8686] wegnemen.
  10 H4428 Maar de koning H559 [H8799] zeide H4100 : Wat H1121 heb ik met u te doen, gij zonen H6870 van Zeruja H3588 ? Ja H7043 [H8762] , laat hem vloeken H3588 ; want H3068 de HEERE H559 [H8804] toch heeft tot hem gezegd H7043 [H8761] : Vloek H1732 David H4310 ; wie H559 [H8799] zou dan zeggen H4069 : Waarom H3651 hebt gij alzo H6213 [H8804] gedaan?
  11 H559 [H8799] Voorts zeide H1732 David H413 tot H52 Abisai H413 en tot H3605 al H5650 zijn knechten H2009 : Ziet H1121 , mijn zoon H834 , die H4480 van H4578 mijn lijf H3318 [H8804] is voortgekomen H1245 [H8764] , zoekt H5315 mijn ziel H637 ; hoeveel H3588 te meer H6258 dan nu H1145 deze zoon van Jemini H3240 [H8685] ? Laat hem geworden H7043 [H8762] , dat hij vloeke H3588 , want H3068 de HEERE H559 [H8804] heeft het hem gezegd.
  12 H194 Misschien H3068 zal de HEERE H5869 H6040 [H8675] mijn ellende H7200 [H8799] aanzien H3068 ; en de HEERE H2896 zal mij goed H7725 [H8689] vergelden H8478 voor H7045 zijn vloek H2088 , te dezen H3117 dage.
  13 H3212 [H8799] Alzo ging H1732 David H582 met zijn lieden H1870 op den weg H8096 ; en Simei H1980 [H8800] ging H1980 [H8802] al voort H6763 langs de zijde H2022 des bergs H5980 tegen hem over H7043 [H8762] , en vloekte H5619 [H8762] , en wierp H68 met stenen H5980 van tegenover H6080 [H8765] hem, en stoof H6083 met stof.
  14 H4428 En de koning H935 [H8799] kwam in H3605 , en al H5971 het volk H834 , dat H854 met H5889 hem was, moede zijnde H5314 [H8735] ; en hij verkwikte zich H8033 aldaar.
  15 H53 Absalom H3605 nu en al H5971 het volk H376 , de mannen H3478 van Israel H935 [H8804] , kwamen H3389 te Jeruzalem H302 , en Achitofel H854 met hem.
  16 H1961 [H8799] En het geschiedde H834 , als H2365 Husai H757 , de Archiet H1732 , Davids H7463 vriend H413 , tot H53 Absalom H935 [H8804] kwam H2365 , dat Husai H413 tot H53 Absalom H559 [H8799] zeide H4428 : De koning H2421 [H8799] leve H4428 , de koning H2421 [H8799] leve!
  17 H53 Maar Absalom H559 [H8799] zeide H413 tot H2365 Husai H2088 : Is dit H2617 uw weldadigheid H7453 aan uw vriend H4100 ? Waarom H3808 zijt gij niet H7453 met uw vriend H1980 [H8804] getogen?
  18 H2365 En Husai H559 [H8799] zeide H413 tot H53 Absalom H3808 : Neen H3588 , maar H834 welken H3068 de HEERE H977 [H8804] verkiest H2088 , en al dit H5971 volk H3605 , en alle H376 mannen H3478 van Israel H3808 [H8676] , diens H1961 [H8799] zal ik zijn H854 , en bij H3427 [H8799] hem zal ik blijven.
  19 H8145 En ten andere H4310 , wien H589 zou ik H5647 [H8799] dienen H3808 ? Zou het niet H6440 zijn voor het aangezicht H1121 zijns zoons H834 ? Gelijk als H6440 ik voor het aangezicht H1 uws vaders H5647 [H8804] gediend heb H3651 , alzo H6440 zal ik voor uw aangezicht H1961 [H8799] zijn.
  20 H559 [H8799] Toen zeide H53 Absalom H413 tot H302 Achitofel H3051 [H8798] : Geeft H6098 onder ulieden raad H4100 , wat H6213 [H8799] zullen wij doen?
  21 H302 En Achitofel H559 [H8799] zeide H413 tot H53 Absalom H935 [H8798] : Ga in H413 tot H6370 de bijwijven H1 uws vaders H834 , die H3240 [H8689] hij gelaten heeft H1004 om het huis H8104 [H8800] te bewaren H3605 ; zo zal gans H3478 Israel H8085 [H8804] horen H3588 , dat H1 gij bij uw vader H887 [H8738] stinkende zijt geworden H3027 , en de handen H3605 van allen H834 , die H854 met H2388 [H8804] u zijn, zullen gesterkt worden.
  22 H5186 [H8686] Zo spanden zij H53 Absalom H168 een tent H5921 op H1406 het dak H53 ; en Absalom H935 [H8799] ging in H413 tot H6370 de bijwijven H1 zijns vaders H5869 , voor de ogen H3605 van het ganse H3478 Israel.
  23 H1992 En in die H3117 dagen H302 was Achitofels H6098 raad H834 , dien H3289 [H8804] hij raadde H834 , als of H376 men H430 naar Gods H1697 woord H7592 [H8799] gevraagd had H3651 ; alzo H3605 was alle H6098 raad H302 van Achitofel H1571 , zo H1732 bij David H1571 als H53 bij Absalom.