2 Kings 6:1-3

DSV_Strongs(i)
  1 H1121 En de kinderen H5030 der profeten H559 [H8799] zeiden H413 H6440 tot H477 Elisa H2009 : Zie H4994 nu H4725 , de plaats H834 H8033 , waar H587 wij H3427 [H8802] wonen H6440 voor uw aangezicht H4480 , is voor H6862 ons te eng.
  2 H4994 Laat ons toch H5704 tot aan H3383 de Jordaan H3212 [H8799] gaan H376 , en elk H4480 van H8033 daar H259 een H6982 timmerhout H3947 [H8799] halen H8033 , dat wij ons daar H4725 een plaats H6213 [H8799] maken H8033 , om er H3427 [H8800] te wonen H559 [H8799] . En hij zeide H3212 [H8798] : Gaat heen.
  3 H559 [H8799] En er zeide H259 een H2974 [H8685] : Het believe u H4994 toch H3212 [H8798] te gaan H5650 met uw knechten H559 [H8799] . En hij zeide H589 : Ik H3212 [H8799] zal gaan.