2 John

DSV_Strongs(i)
  1 G4245 De ouderling G1588 aan de uitverkoren G2959 vrouwe G2532 en G846 aan haar G5043 kinderen G3739 , die G1473 ik G1722 in G225 waarheid G25 [G5719] liefheb G2532 , en G3756 niet G3441 alleen G1473 ik G235 , maar G2532 ook G3956 allen G225 , die de waarheid G1097 [G5761] gekend hebben;
  2 G1223 Om G225 der waarheid G3588 wil, die G1722 in G2254 ons G3306 [G5723] blijft G2532 , en G3326 met G2257 ons G2071 [G5704] zal zijn G1519 in G165 der eeuwigheid:
  3 G5485 Genade G1656 , barmhartigheid G1515 , vrede G2071 [G5704] zij G3326 met G5216 ulieden G3844 van G2316 God G3962 den Vader G2532 , en G3844 van G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G5207 , den Zoon G3962 des Vaders G1722 , in G225 waarheid G2532 en G26 liefde.
  4 G3029 Ik ben zeer G5463 [G5644] verblijd geweest G3754 , dat G1537 ik van G4675 uw G5043 kinderen G2147 [G5758] gevonden heb G1722 , die in G225 de waarheid G4043 [G5723] wandelen G2531 , gelijk G1785 wij een gebod G2983 [G5627] ontvangen hebben G3844 van G3962 den Vader.
  5 G2532 En G3568 nu G2065 [G5719] bid ik G4571 u G2959 , [uitverkoren] vrouwe G3756 , niet G5613 als G4671 u G1125 G1125 [G5719] schrijvende G2537 een nieuw G1785 gebod G235 , maar G3739 hetgeen G2192 [G5707] wij gehad hebben G575 van G746 den beginne G2443 , [namelijk] dat G240 wij elkander G25 [G5725] liefhebben.
  6 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G26 de liefde G2443 , dat G4043 [G5725] wij wandelen G2596 naar G846 Zijn G1785 geboden G3778 . Dit G2076 [G5748] is G1785 het gebod G2531 , gelijk G575 gijlieden van G746 den beginne G191 [G5656] gehoord hebt G2443 , dat G1722 gij in G846 hetzelve G4043 [G5725] zoudt wandelen.
  7 G3754 Want G4183 er zijn vele G4108 verleiders G1519 in G2889 de wereld G1525 [G5627] gekomen G3588 , die G3361 niet G3670 [G5723] belijden G2424 , dat Jezus G5547 Christus G1722 in G4561 het vlees G2064 [G5740] gekomen is G3778 . Deze G2076 [G5748] is G4108 de verleider G2532 en G500 de antichrist.
  8 G991 [G5720] Ziet toe G1438 voor uzelven G3363 , dat G3361 wij niet G622 [G5661] verliezen G3739 , hetgeen G2038 [G5662] wij gearbeid hebben G235 , maar G4134 een vol G3408 loon G618 [G5632] mogen ontvangen.
  9 G3956 Een iegelijk G3845 [G5723] , die overtreedt G2532 , en G3361 niet G3306 [G5723] blijft G1722 in G1322 de leer G5547 van Christus G2192 [G5719] , die heeft G2316 God G3756 niet G1722 ; die in G1322 de leer G5547 van Christus G3306 [G5723] blijft G3778 , deze G2192 [G5719] heeft G2532 beiden G3962 den Vader G2532 en G5207 den Zoon.
  10 G1536 Indien G5100 iemand G4314 tot G5209 ulieden G2064 [G5736] komt G2532 , en G5026 deze G1322 leer G3756 niet G5342 [G5719] brengt G2983 [G5720] , ontvangt G846 hem G3361 niet G1519 in G3614 huis G2532 , en G3004 [G5720] zegt G846 tot hem G3361 niet G5463 [G5721] : Zijt gegroet.
  11 G1063 Want G846 die tot hem G3004 [G5723] zegt G5463 [G5721] : Zijt gegroet G2841 [G5719] , die heeft gemeenschap aan G846 zijn G4190 boze G2041 werken.
  12 G2192 [G5723] Ik heb G4183 veel G5213 aan ulieden G1125 [G5721] te schrijven G3756 , doch ik heb niet G1014 [G5675] gewild G1223 door G5489 papier G2532 en G3188 inkt G235 ; maar G1679 [G5719] ik hoop G4314 tot G5209 ulieden G2064 [G5629] te komen G2532 , en G4750 mond G4314 tot G4750 mond G2980 [G5658] [met] [u] te spreken G2443 , opdat G2257 onze G5479 blijdschap G4137 [G5772] volkomen G5600 [G5753] moge zijn.
  13 G4571 U G782 [G5736] groeten G5043 de kinderen G4675 van uw G79 zuster G1588 , de uitverkorene G281 . Amen.