2 Chronicles 5

DSV_Strongs(i)
  1 H3605 Alzo werd al H4399 het werk H7999 [H8799] volbracht H834 , dat H8010 Salomo H1004 aan het huis H3068 des HEEREN H6213 [H8804] maakte H935 [H8686] . Daarna bracht H8010 Salomo H6944 de geheiligde dingen H1 van zijn vader H1732 David H3701 ; en het zilver H2091 , en het goud H3605 , en al H3627 de vaten H5414 [H8804] leide hij H214 onder de schatten H1004 van het huis H430 Gods.
  2 H227 Toen H6950 [H8686] vergaderde H8010 Salomo H2205 de oudsten H3478 van Israel H3605 , en al H7218 de hoofden H4294 der stammen H5387 , de oversten H1 der vaderen H1121 onder de kinderen H3478 Israels H413 , te H3389 Jeruzalem H727 , om de ark H1285 des verbonds H3068 des HEEREN H5927 [H8687] op te brengen H4480 uit H5892 de stad H1732 Davids H1931 , dewelke H6726 is Sion.
  3 H3605 En alle H376 mannen H3478 van Israel H6950 [H8735] verzamelden zich H413 tot H4428 den koning H2282 op het feest H1931 , hetwelk H7637 was [in] de zevende H2320 maand.
  4 H3605 En al H2205 de oudsten H3478 van Israel H935 [H8799] kwamen H3881 , en de Levieten H5375 H0 namen H727 de ark H5375 [H8799] op.
  5 H5927 H0 En zij brachten H727 de ark H168 , en de tent H4150 der samenkomst H5927 [H8686] opwaarts H3605 , mitsgaders al H6944 de heilige H3627 vaten H834 , die H168 in de tent H853 waren; deze H5927 H0 brachten H3548 de priesters H3881 [en] Levieten H5927 [H8689] opwaarts.
  6 H4428 De koning H8010 Salomo H3605 nu, en de ganse H5712 vergadering H3478 van Israel H5921 , die bij H3259 [H8737] hem vergaderd waren H6440 voor H727 de ark H2076 [H8764] , offerden H6629 schapen H1241 en runderen H834 , die H4480 vanwege H7230 de menigte H3808 niet H5608 [H8735] konden geteld H3808 noch H4487 [H8735] gerekend worden.
  7 H935 [H8686] Alzo brachten H3548 de priesters H727 de ark H1285 des verbonds H3068 des HEEREN H413 tot H4725 haar plaats H413 , tot H1687 de aanspraakplaats H1004 van het huis H413 , tot H6944 het heilige H6944 der heiligen H413 , tot H8478 onder H3671 de vleugelen H3742 der cherubim.
  8 H3742 Want de cherubim H1961 H6566 [H8799] spreidden H3671 de beide vleugelen H5921 over H4725 de plaats H727 der ark H3742 ; en de cherubim H3680 H5921 [H8762] overdekten H727 de ark H5921 en haar H905 handbomen H4480 van H4605 boven.
  9 H748 H0 Daarna schoven zij H905 de handbomen H748 [H8686] verder uit H7218 , dat de hoofden H905 der handbomen H7200 [H8735] gezien werden H4480 uit H727 de ark H5921 H6440 , voor aan H1687 de aanspraakplaats H2351 , maar buiten H3808 niet H7200 [H8735] gezien werden H1961 [H8799] ; en zij was H8033 daar H5704 tot op H2088 dezen H3117 dag.
  10 H369 Er was niets H727 in de ark H7535 , dan alleen H8147 de twee H3871 tafelen H834 , die H4872 Mozes H2722 bij Horeb H5414 [H8804] [daarin] gedaan had H834 als H3068 de HEERE H3772 [H8804] [een] [verbond] maakte H5973 met H1121 de kinderen H3478 Israels H4480 , toen zij uit H4714 Egypte H3318 [H8800] uitgetogen waren.
  11 H1961 [H8799] En het geschiedde H3548 , als de priesters H4480 uit H6944 het heilige H3318 [H8800] uitgingen H3588 ; [want H3605 al H3548 de priesters H4672 [H8737] , die gevonden werden H6942 [H8694] , hadden zich geheiligd H369 , zonder H4256 de verdelingen H8104 [H8800] te houden;
  12 H3881 En de Levieten H7891 [H8789] , die zangers H3605 waren van hen allen H623 , van Asaf H1968 , van Heman H3038 , van Jeduthun H1121 , en van hun zonen H251 , en van hun broederen H948 , in fijn linnen H3847 [H8794] gekleed H4700 , met cimbalen H5035 , en met luiten H3658 , en harpen H5975 [H8802] , stonden H4217 tegen het oosten H4196 des altaars H5973 , en met H3967 hen tot honderd H6242 en twintig H3548 priesteren H2690 [H8688] toe, trompettende H2689 met trompetten.]
  13 H1961 [H8799] Het geschiedde H259 dan, als zij eenpariglijk H2690 H2690 [H8764] trompetten H7891 [H8789] en zongen H259 , om een eenparige H6963 stem H8085 [H8687] te laten horen H1984 [H8763] , prijzende H3034 [H8687] en lovende H3068 den HEERE H6963 ; en als zij de stem H7311 [H8687] verhieven H2689 met trompetten H4700 , en met cimbalen H7892 , en [andere] muzikale H3627 instrumenten H3068 , en als zij den HEERE H1984 [H8763] prezen H3588 , dat H2896 Hij goed H3588 is, dat H2617 Zijn weldadigheid H5769 is tot in eeuwigheid H1004 ; dat het huis H6051 met een wolk H4390 [H8804] vervuld werd H1004 , [namelijk] het huis H3068 des HEEREN.
  14 H3548 En de priesters H3201 [H8804] konden H4480 H6440 , vanwege H6051 die wolk H3808 , niet H5975 [H8800] staan H8334 [H8763] , om te dienen H3588 ; want H3519 de heerlijkheid H3068 des HEEREN H1004 had het huis H430 Gods H4390 [H8804] vervuld.