2 Chronicles 4

DSV_Strongs(i)
  1 H6213 [H8799] Hij maakte H5178 ook een koperen H4196 altaar H6242 , van twintig H520 ellen H753 in zijn lengte H6242 , en twintig H520 ellen H7341 in zijn breedte H6235 , en tien H520 ellen H6967 in zijn hoogte.
  2 H6213 [H8799] Daartoe maakte hij H3332 [H8716] de gegoten H3220 zee H6235 ; van tien H520 ellen H4480 was zij, van H8193 haar enen rand H413 tot H8193 haar anderen rand H5439 , rondom H5696 rond H2568 , en van vijf H520 ellen H6967 in haar hoogte H6957 , en een meetsnoer H7970 van dertig H520 ellen H5437 [H8799] omving H853 ze H5439 rondom.
  3 H8478 Onder H1823 dezelve nu was de gelijkenis H1241 van runderen H5439 , rondom H5439 henen H854 , die H5437 [H8802] omsingelende H6235 , tien H520 in een el H5362 [H8688] , omringende H3220 de zee H5439 rondom H8147 ; twee H2905 rijen H1241 dezer runderen H4166 waren in haar gieting H3332 [H8803] gegoten.
  4 H5975 [H8802] Zij stond H5921 op H8147 H6240 twaalf H1241 runderen H7969 , drie H6437 [H8802] ziende H6828 naar het noorden H7969 , en drie H6437 [H8802] ziende H3220 naar het westen H7969 , en drie H6437 [H8802] ziende H5045 naar het zuiden H7969 , en drie H6437 [H8802] ziende H4217 naar het oosten H3220 ; en de zee H4480 H4605 was boven H5921 op H3605 dezelve; en al H268 hun achterdelen H1004 waren inwaarts.
  5 H5672 Haar dikte H2947 nu was een hand breed H8193 , en haar rand H4639 als het werk H8193 van den rand H3563 eens bekers H6525 H7799 [of] ener leliebloem H2388 [H8688] , bevattende H1324 [vele] bathen H3557 [H8686] ; zij hield H7969 drie H505 duizend.
  6 H6213 [H8799] En hij maakte H6235 tien H3595 wasvaten H5414 [H8799] , en stelde H2568 vijf H4480 ter H3225 rechter H2568 [hand] en vijf H4480 ter H8040 linkerhand H7364 [H8800] , om daarin te wassen H5930 ; wat ten brandoffer H4639 behoort H1740 [H8686] , staken zij H3220 daarin; maar de zee H3548 was, opdat de priesters H7364 [H8800] zich daarin zouden wassen.
  7 H6213 [H8799] Hij maakte H6235 ook tien H2091 gouden H4501 kandelaren H4941 , naar hun wijze H5414 [H8799] , en hij stelde H1964 ze in den tempel H2568 , vijf H4480 aan H3225 de rechterhand H2568 , en vijf H4480 aan H8040 de linkerhand.
  8 H6213 [H8799] Ook maakte hij H6235 tien H7979 tafelen H3240 [H8686] , en hij zette H1964 ze in den tempel H2568 , vijf H4480 aan H3225 de rechterhand H2568 , en vijf H4480 aan H8040 de linkerhand H6213 [H8799] ; en hij maakte H3967 honderd H2091 gouden H4219 sprengbekkens.
  9 H6213 [H8799] Verder maakte hij H2691 het voorhof H3548 der priesteren H1419 , en het grote H5835 voorhof H1817 , mitsgaders de deuren H5835 voor het voorhof H6823 [H8765] , en overtoog H1817 hun deuren H5178 met koper.
  10 H3220 De zee H5414 [H8804] nu zette hij H4480 aan H3233 H3802 de rechterzijde H6924 , naar het oosten H4480 H4136 , tegenover H5045 het zuiden.
  11 H6213 [H8799] Daartoe maakte H2361 Huram H5518 de potten H3257 , en de schoffelen H4219 , en de sprengbekkens H3615 [H8762] ; alzo voleindde H2361 H2438 [H8676] Huram H4399 het werk H6213 [H8800] te maken H834 , dat H4428 hij voor den koning H8010 Salomo H1004 aan het huis H430 Gods H6213 [H8804] maakte.
  12 H8147 De twee H5982 pilaren H1543 , en de bollen H3805 , en de twee kapitelen H5921 , op H7218 het hoofd H5982 der pilaren H8147 ; en de twee H7639 netten H8147 , om de twee H1543 bollen H3805 der kapitelen H3680 [H8763] te bedekken H834 , die H5921 op H5982 der pilaren H7218 hoofd waren;
  13 H702 H3967 En de vierhonderd H7416 granaatappelen H8147 tot de twee H7639 netten H8147 : twee H2905 rijen H7416 van granaatappelen H259 tot elk H7639 net H8147 , om de twee H1543 bollen H3805 der kapitelen H3680 [H8763] te bedekken H834 , die H5921 H6440 boven op H5982 de pilaren waren.
  14 H6213 [H8804] Hij maakte H4350 ook de stellingen H3595 ; en wasvaten H6213 [H8804] maakte hij H5921 op H4350 de stellingen;
  15 H259 Een H3220 zee H8147 H6240 , en de twaalf H1241 runderen H8478 daaronder.
  16 H5518 Insgelijks de potten H3257 , en de schoffelen H4207 , en de krauwelen H3605 , en al H3627 hun vaten H6213 [H8804] maakte H2361 Huram H1 Abi H4428 voor den koning H8010 Salomo H1004 , voor het huis H3068 des HEEREN H4838 [H8803] , van gepolijst H5178 koper.
  17 H3603 In de vlakte H3383 van de Jordaan H3332 [H8804] goot H4428 ze de koning H5645 , in dichte H127 aarde H996 , tussen H5523 Sukkoth H996 , en tussen H6868 Zeredatha.
  18 H8010 En Salomo H6213 [H8799] maakte H3605 al H428 deze H3627 vaten H3966 , in grote H7230 menigte H3588 ; want H4948 het gewicht H5178 des kopers H3808 werd niet H2713 [H8738] onderzocht.
  19 H6213 [H8799] Ook maakte H8010 Salomo H3605 alle H3627 vaten H834 , die H1004 voor het huis H430 Gods H2091 waren, en het gouden H4196 altaar H7979 , en de tafelen H5921 , waarop H3899 H6440 de toonbroden zijn;
  20 H4501 En de kandelaren H5216 met hun lampen H5462 [H8803] , van gesloten H2091 goud H4941 , om die naar de wijze H1197 [H8763] aan te steken H6440 , voor H1687 de aanspraakplaats;
  21 H6525 En de bloemen H5216 , en de lampen H4457 , en de snuiters H2091 , van goud H1931 ; het H4357 was het volmaaktste H2091 goud;
  22 H4212 Mitsgaders de gaffelen H4219 , en de sprengbekkens H3709 , en de rookschalen H4289 , en de wierookvaten H5462 [H8803] , van gesloten H2091 goud H6607 ; aangaande den ingang H1004 van het huis H6442 , zijn binnenste H1817 deuren H6944 , van het heilige H6944 der heiligen H1817 , en de deuren H1004 van het huis H1964 des tempels H2091 waren van goud.