2 Chronicles 2

DSV_Strongs(i)
  1 H8010 Salomo H559 [H8799] nu dacht H8034 voor den Naam H3068 des HEEREN H1004 een huis H1129 [H8800] te bouwen H1004 , en een huis H4438 voor zijn koninkrijk.
  2 H8010 En Salomo H5608 [H8799] telde H7657 zeventig H505 duizend H5449 lastdragende H376 mannen H8084 , en tachtig H505 duizend H376 mannen H2672 [H8802] , die houwen zouden H2022 in het gebergte H7969 ; mitsgaders drie H505 duizend H8337 H3967 en zeshonderd H5329 [H8764] opzieners H5921 over dezelve.
  3 H8010 En Salomo H7971 [H8799] zond H413 tot H2361 Huram H4428 , den koning H6865 van Tyrus H559 [H8800] , zeggende H834 : Gelijk als H1 gij met waren mijn vader H1732 David H6213 [H8804] gedaan hebt H730 , en hebt hem cederen H7971 [H8799] gezonden H1004 , om voor hem een huis H1129 [H8800] te bouwen H3427 [H8800] , om daarin te wonen, [zo] [doe] [ook] [met] [mij].
  4 H2009 Zie H589 , ik H1004 zal een huis H8034 voor den Naam H3068 des HEEREN H430 , mijns Gods H1129 [H8802] , bouwen H6942 [H8687] , om Hem te heiligen H7004 , om reukwerk H5561 der welriekende specerijen H6440 voor Zijn aangezicht H6999 [H8687] aan te steken H4635 , en [voor] de toerichting H8548 des gedurigen H5930 [broods], en [voor] de brandofferen H1242 des morgens H6153 en des avonds H7676 , op de sabbatten H2320 , en op de nieuwe maanden H4150 , en op de gezette hoogtijden H3068 des HEEREN H430 , onzes Gods H2063 ; hetwelk H5769 voor eeuwig H3478 is in Israel.
  5 H1004 En het huis H834 , dat H589 ik H1129 [H8802] zal bouwen H1419 , zal groot H3588 zijn; want H430 onze God H1419 is groter H4480 dan H3605 alle H430 goden.
  6 H4310 Doch wie H3581 zou de kracht H6113 [H8799] hebben H1004 , om voor Hem een huis H1129 [H8800] te bouwen H3588 , dewijl H8064 de hemelen H8064 , ja, de hemel H8064 der hemelen H3808 , Hem niet H3557 [H8770] bevatten zouden H4310 ? En wie H589 ben ik H834 , dat H1004 ik voor Hem een huis H1129 [H8799] zou bouwen H3588 H518 , ten ware H6999 H0 om reukwerk H6440 voor Zijn aangezicht H6999 [H8687] aan te steken?
  7 H7971 [H8798] Zo zend H6258 mij nu H2450 een wijzen H376 man H6213 [H8800] , om te werken H2091 in goud H3701 , en in zilver H5178 , en in koper H1270 , en in ijzer H710 , en in purper H3758 , en karmozijn H8504 , en hemelsblauw H3045 [H8802] , en die weet H6603 graveerselen H6605 [H8763] te graveren H5973 , met H2450 de wijzen H834 , die H5972 bij H3063 mij zijn in Juda H3389 en in Jeruzalem H834 , die H1 mijn vader H1732 David H3559 [H8689] beschikt heeft.
  8 H7971 [H8798] Zend H730 H6086 mij ook cederen H1265 , dennen H418 , en algummimhout H3844 uit Libanon H3588 ; want H589 ik H3045 [H8804] weet H834 , dat H5650 uw knechten H6086 het hout H3844 van Libanon H3045 [H8802] weten H3772 [H8800] te houwen H2009 ; en zie H5650 , mijn knechten H5973 zullen met H5650 uw knechten zijn.
  9 H6086 En dat om mij hout H7230 in menigte H3559 [H8687] te bereiden H3588 ; want H1004 het huis H834 , dat H589 ik H1129 [H8802] zal bouwen H1419 , zal groot H6381 [H8687] en wonderlijk zijn.
  10 H2009 En zie H5650 , ik zal uw knechten H2404 [H8802] , den houwers H6086 , die het hout H3772 [H8802] houwen H6242 , twintig H505 duizend H3734 kor H4347 uitgeslagen H2406 tarwe H6242 , en twintig H505 duizend H3734 kor H8184 gerst H5414 [H8804] geven H6242 ; daartoe twintig H505 duizend H1324 bath H3196 wijn H6242 , en twintig H505 duizend H1324 bath H8081 olie.
  11 H2361 Huram H4428 nu, de koning H6865 van Tyrus H559 [H8799] , antwoordde H3791 door schrift H7971 [H8799] , en zond H413 tot H8010 Salomo H3068 : Daarom dat de HEERE H5971 Zijn volk H160 lief heeft H5921 , heeft Hij u over H4428 hen tot koning H5414 [H8804] gesteld.
  12 H559 [H8799] Verder zeide H2361 Huram H1288 [H8803] : Geloofd H3068 zij de HEERE H430 , de God H3478 Israels H834 , Die H8064 den hemel H776 en de aarde H6213 [H8804] gemaakt heeft H834 , dat H4428 Hij den koning H1732 David H2450 een wijzen H1121 zoon H3045 [H8802] , kloek H7922 in voorzichtigheid H998 en verstand H5414 [H8804] , gegeven heeft H834 , die H1004 een huis H3068 voor den HEERE H1004 , en een huis H4438 voor zijn koninkrijk H1129 [H8799] bouwe!
  13 H7971 [H8804] Zo zend ik H6258 nu H2450 een wijzen H376 man H3045 [H8802] , kloek H998 van verstand H2361 , Huram H1 Abi;
  14 H1121 Den zoon H802 ener vrouw H4480 uit H1323 de dochteren H1835 van Dan H1 , en wiens vader H376 een man H6876 geweest is van Tyrus H3045 [H8802] , die weet H6213 [H8800] te werken H2091 in goud H3701 , en in zilver H5178 , in koper H1270 , in ijzer H68 , in stenen H6086 , en in hout H713 , in purper H8504 , in hemelsblauw H948 , en in fijn linnen H3758 , en in karmozijn H3605 , en om alle H6603 graveersels H6605 [H8763] te graveren H2803 [H8800] , en om te bedenken H3605 allen H4284 vernuftigen vond H834 , die H5414 [H8735] hem zal voorgesteld worden H5973 , met H2450 uw wijzen H2450 , en de wijzen H113 van mijn heer H1 , uw vader H1732 David.
  15 H7971 [H8799] Zo zende H6258 nu H113 mijn heer H5650 zijn knechten H2406 de tarwe H8184 en de gerst H8081 , de olie H3196 en den wijn H834 , die H559 [H8804] hij gezegd heeft.
  16 H587 En wij H6086 zullen hout H3772 [H8799] houwen H4480 uit H3844 den Libanon H3605 , naar al H6878 uw nooddruft H7513 , en zullen het tot u met vlotten H5921 , over H3220 de zee H3305 , naar Jafo H935 [H8686] brengen H859 ; en gij H853 zult het H5927 [H8686] laten ophalen H3389 naar Jeruzalem.
  17 H8010 En Salomo H5608 [H8799] telde H3605 al H1616 de vreemde H582 mannen H834 , die H776 in het land H3478 van Israel H310 waren, achtervolgens H5610 de telling H834 , met dewelke H1 zijn vader H1732 David H5608 [H8804] die geteld had H4672 [H8735] ; en er werden gevonden H3967 honderd H7969 H505 drie H2572 en vijftig H505 duizend H8337 H3967 en zeshonderd.
  18 H6213 [H8799] En hij maakte H4480 uit H7657 dezelve zeventig H505 duizend H5449 lastdragers H8084 , en tachtig H505 duizend H2672 [H8802] houwers H2022 in het gebergte H7969 , mitsgaders drie H505 duizend H8337 H3967 en zeshonderd H5329 [H8764] opzieners H5971 , om het volk H5647 [H8687] te doen arbeiden.