1 Kings 1

DSV_Strongs(i)
  1 H4428 De koning H1732 David H2204 [H8804] nu was oud H935 H3117 [H8804] , wel bedaagd H3680 [H8762] ; en zij dekten H899 hem met klederen H3179 H0 , doch hij kreeg H3808 gene H3179 [H8799] warmte.
  2 H559 [H8799] Toen zeiden H5650 zijn knechten H113 tot hem: Laat ze mijn heer H4428 den koning H5291 een jonge H1330 dochter H1245 [H8762] , een maagd zoeken H6440 , die voor het aangezicht H4428 des konings H5975 [H8804] sta H1961 H5532 [H8799] , en hem koestere H7901 [H8804] ; en zij slape H2436 in uw schoot H113 , dat mijn heer H4428 de koning H2552 [H8804] warm worde.
  3 H1245 [H8762] Zo zochten zij H3303 een schone H5291 jonge dochter H3605 in alle H1366 landpalen H3478 van Israel H4672 [H8799] ; en zij vonden H49 Abisag H7767 , een Sunamietische H935 [H8686] , en brachten H853 ze H4428 tot den koning.
  4 H5291 En de jonge dochter H5704 H3966 was bovenmate H3303 schoon H1961 H5532 [H8799] , en koesterde H4428 den koning H8334 [H8762] , en diende H4428 hem; doch den koning H3045 [H8804] bekende H3808 ze niet.
  5 H138 Adonia H1121 nu, de zoon H2294 van Haggith H4984 [H8693] , verhief zich H559 [H8800] , zeggende H589 : Ik H4427 [H8799] zal koning zijn H6213 [H8799] ; en hij bereidde H7393 zich wagenen H6571 en ruiteren H2572 , en vijftig H376 mannen H7323 [H8801] , lopende H6440 voor zijn aangezicht.
  6 H1 En zijn vader H3808 had hem niet H6087 [H8804] bedroefd H4480 van H3117 zijn dagen H559 [H8800] , zeggende H4069 : Waarom H3602 hebt gij alzo H6213 [H8804] gedaan H1571 ? En ook H1931 was hij H3966 zeer H2896 schoon H8389 van gedaante H853 , en [Haggith] had hem H3205 [H8804] gebaard H310 na H53 Absalom.
  7 H1697 En zijn raadslagen H1961 [H8799] waren H5973 met H3097 Joab H1121 , den zoon H6870 van Zeruja H5973 , en met H54 Abjathar H3548 , den priester H5826 [H8799] ; die hielpen H310 , volgende H138 Adonia.
  8 H6659 Maar Zadok H3548 , de priester H1141 , en Benaja H1121 , de zoon H3077 van Jojada H5416 , en Nathan H5030 , de profeet H8096 , en Simei H7472 , en Rei H1368 , en de helden H834 , die H1732 David H1961 [H8804] had, waren H5973 met H138 Adonia H3808 niet.
  9 H138 En Adonia H2076 [H8799] slachtte H6629 schapen H1241 en runderen H4806 , en gemest vee H5973 bij H68 den steen H2120 Zoheleth H834 , die H681 bij H5883 de fontein Rogel H7121 [H8799] is; en noodde H3605 al H251 zijn broederen H1121 , de zonen H4428 des konings H3605 , en alle H582 mannen H3063 van Juda H4428 , des konings H5650 knechten.
  10 H5416 Maar Nathan H5030 , den profeet H1141 , en Benaja H1368 , en de helden H8010 , en Salomo H251 , zijn broeder H7121 [H8804] , noodde hij H3808 niet.
  11 H559 [H8799] Toen sprak H5416 Nathan H413 tot H1339 Bathseba H517 , de moeder H8010 van Salomo H559 [H8800] , zeggende H3808 : Hebt gij niet H8085 [H8804] gehoord H3588 , dat H138 Adonia H1121 , de zoon H2294 van Haggith H4427 [H8804] , koning is H113 ? En onze heer H1732 David H3045 [H8804] weet H3808 dat niet.
  12 H6258 Nu dan H3212 [H8798] , kom H4994 , laat mij u toch H6098 een raad H3289 [H8799] geven H5315 , dat gij uw ziel H5315 en de ziel H1121 van uw zoon H8010 Salomo H4422 [H8761] redt.
  13 H3212 [H8798] Ga heen H935 [H8798] , en treed in H413 tot H4428 den koning H1732 David H559 [H8804] , en zeg H413 tot H3808 hem: Hebt gij niet H113 , mijn heer H4428 koning H519 , uw dienstmaagd H7650 [H8738] gezworen H559 [H8800] , zeggende H3588 : Voorzeker H1121 , uw zoon H8010 Salomo H310 zal na H4427 [H8799] mij koning zijn H1931 , en hij H5921 zal op H3678 mijn troon H3427 [H8799] zitten H4069 ! Waarom H4427 H0 dan is H138 Adonia H4427 [H8804] koning?
  14 H2009 Zie H8033 , als gij daar H5750 nog H5973 met H4428 den koning H1696 [H8764] spreken zult H589 , zo zal ik H310 na H935 [H8799] u inkomen H1697 , en zal uw woorden H4390 [H8765] vervullen.
  15 H1339 En Bathseba H935 [H8799] ging in H413 tot H4428 den koning H2315 in de binnenkamer H4428 ; doch de koning H3966 was zeer H2204 [H8804] oud H49 , en Abisag H7767 , de Sunamietische H8334 [H8764] , diende H4428 den koning.
  16 H1339 En Bathseba H6915 [H8799] neigde het hoofd H7812 [H8691] en boog zich neder H4428 voor den koning H4428 ; en de koning H559 [H8799] zeide H4100 : Wat is u?
  17 H559 [H8799] En zij zeide H113 tot hem: Mijn heer H859 ! gij H519 hebt uw dienstmaagd H3068 bij den HEERE H430 , uw God H7650 [H8738] , gezworen H3588 : Voorzeker H8010 Salomo H1121 , uw zoon H310 , zal na H4427 [H8799] mij koning zijn H1931 , en hij H5921 zal op H3678 mijn troon H3427 [H8799] zitten!
  18 H6258 En nu H2009 zie H138 , Adonia H4427 [H8804] is koning H6258 ; en nu H113 , mijn heer H4428 koning H3045 [H8804] , gij weet H3808 het niet.
  19 H7794 En hij heeft ossen H4806 , en gemest vee H6629 , en schapen H7230 in menigte H2076 [H8799] geslacht H7121 [H8799] , en genood H3605 al H1121 de zonen H4428 des konings H54 , en Abjathar H3548 , den priester H3097 , en Joab H8269 H6635 , den krijgsoverste H5650 , maar uw knecht H8010 Salomo H3808 heeft hij niet H7121 [H8804] genood.
  20 H859 Maar gij H113 , mijn heer H4428 koning H5869 , de ogen H3605 van het ganse H3478 Israel H5921 zijn op H5046 [H8687] u, dat gij hun zoudt te kennen geven H4310 , wie H5921 op H3678 den troon H113 van mijn heer H4428 den koning H310 na H3427 [H8799] hem zitten zal.
  21 H1961 [H8804] Anders zal het geschieden H113 , als mijn heer H4428 de koning H5973 met H1 zijn vaderen H7901 [H8800] zal ontslapen zijn H589 , dat ik H1121 en mijn zoon H8010 Salomo H2400 [als] zondaars H1961 [H8704] zullen zijn.
  22 H2009 En ziet H1696 [H8764] , zij sprak H5750 nog H5973 met H4428 den koning H5030 , als de profeet H5416 Nathan H935 [H8804] inkwam.
  23 H5046 H0 En zij gaven H4428 den koning H5046 [H8686] te kennen H559 [H8800] , zeggende H2009 : Zie H5030 , de profeet H5416 Nathan H935 [H8799] is daar; en hij kwam H5921 voor H6440 het aangezicht H4428 des konings H7812 [H8691] , en boog zich H4428 voor den koning H639 op zijn aangezicht H776 ter aarde.
  24 H5416 En Nathan H559 [H8799] zeide H113 : Mijn heer H4428 koning H859 ! hebt gij H559 [H8804] gezegd H138 : Adonia H310 zal na H4427 [H8799] mij koning zijn H1931 , en hij H5921 zal op H3678 mijn troon H3427 [H8799] zitten?
  25 H3588 Want H3117 hij is heden H3381 [H8804] afgegaan H2076 [H8799] , en heeft geslacht H7794 ossen H4806 , en gemest vee H6629 , en schapen H7230 in menigte H7121 [H8799] , en heeft genood H3605 al H1121 de zonen H4428 des konings H8269 , en de oversten H6635 des heirs H54 , en Abjathar H3548 , den priester H2009 ; en zie H398 [H8802] , zij eten H8354 [H8802] , en drinken H6440 voor zijn aangezicht H559 [H8799] , en zeggen H4428 : De koning H138 Adonia H2421 [H8799] leve!
  26 H589 Maar mij H5650 , die uw knecht H6659 ben, en Zadok H3548 , den priester H1141 , en Benaja H1121 , den zoon H3077 van Jojada H8010 , en Salomo H5650 , uw knecht H3808 , heeft hij niet H7121 [H8804] genood.
  27 H518   H2088 Is deze H1697 zaak H4480 van H113 mijn heer H4428 den koning H1961 [H8738] geschied H5650 ? En hebt gij uw knecht H3808 niet H3045 [H8689] bekend gemaakt H4310 , wie H5921 op H3678 den troon H113 van mijn heer H4428 den koning H310 na H3427 [H8799] hem zitten zou?
  28 H4428 En de koning H1732 David H6030 [H8799] antwoordde H559 [H8799] en zeide H7121 [H8798] : Roept H1339 mij Bathseba H935 [H8799] ; en zij kwam H6440 voor het aangezicht H4428 des konings H5975 [H8799] , en stond H6440 voor het aangezicht H4428 des konings.
  29 H7650 [H8735] Toen zwoer H4428 de koning H559 [H8799] , en zeide H3068 : [Zo] [waarachtig] [als] de HEERE H2416 leeft H834 , die H5315 mijn ziel H4480 uit H3605 allen H6869 nood H6299 [H8804] verlost heeft;
  30 H3588 Voorzeker H834 , gelijk als H7650 [H8738] ik u gezworen heb H3068 bij den HEERE H430 , den God H3478 Israels H559 [H8800] , zeggende H3588 : Voorzeker H1121 zal uw zoon H8010 Salomo H310 na H4427 [H8799] mij koning zijn H1931 , en H5921 zal op H3678 mijn troon H8478 in mijn plaats H3427 [H8799] zitten H3588 ; voorzeker H3651 , alzo H2088 zal ik te dezen H3117 zelfden dage H6213 [H8799] doen.
  31 H6915 [H8799] Toen neigde zich H1339 Bathseba H639 met het aangezicht H776 ter aarde H7812 [H8691] , en boog zich neder H4428 voor den koning H559 [H8799] , en zeide H113 : Mijn heer H4428 de koning H1732 David H2421 [H8799] leve H5769 in eeuwigheid!
  32 H4428 En de koning H1732 David H559 [H8799] zeide H7121 [H8798] : Roep H6659 mij Zadok H3548 , den priester H5416 , en Nathan H5030 , den profeet H1141 , en Benaja H1121 , den zoon H3077 van Jojada H935 [H8799] ; en zij kwamen H6440 voor het aangezicht H4428 des konings.
  33 H4428 En de koning H559 [H8799] zeide H3947 [H8798] tot hen: Neemt H5973 met H5650 u de knechten H113 uws heren H1121 , en doet mijn zoon H8010 Salomo H7392 [H8689] rijden H5921 op H6506 de muilezelin H834 , die H853 voor mij is; en voert hem H3381 [H8689] af H413 naar H1521 Gihon.
  34 H6659 En dat Zadok H3548 , de priester H5416 , met Nathan H5030 , den profeet H853 , hem H8033 aldaar H4428 tot koning H5921 over H3478 Israel H4886 [H8804] zalven H7782 . Daarna zult gij met de bazuin H8628 [H8804] blazen H559 [H8804] , en zeggen H4428 : De koning H8010 Salomo H2421 [H8799] leve!
  35 H310 Dan zult gij achter H5927 [H8804] hem optrekken H935 [H8804] , en hij zal komen H5921 , en zal op H3678 mijn troon H3427 [H8804] zitten H1931 , en hij H4427 [H8799] zal koning zijn H8478 in mijn plaats H6680 [H8765] ; want ik heb geboden H853 , dat hij H5057 een voorganger H1961 [H8800] zou zijn H5921 over H3478 Israel H5921 en over H3063 Juda.
  36 H6030 [H8799] Toen antwoordde H1141 Benaja H1121 , de zoon H3077 van Jojada H4428 , den koning H559 [H8799] , en zeide H543 : Amen H3651 ; alzo H559 [H8799] zegge H3068 de HEERE H430 , de God H113 van mijn heer H4428 den koning!
  37 H834 Gelijk als H3068 de HEERE H5973 met H113 mijn heer H4428 den koning H1961 [H8804] geweest is H3651 , alzo H1961 [H8799] zij Hij H5973 met H8010 Salomo H3678 ; en Hij make zijn troon H1431 [H8762] groter H4480 dan H3678 den troon H113 van mijn heer H4428 den koning H1732 David!
  38 H3381 H0 Toen ging H6659 Zadok H3548 , de priester H3381 [H8799] , af H5416 , met Nathan H5030 , den profeet H1141 , en Benaja H1121 , den zoon H3077 van Jojada H3774 , en de Krethi H6432 en de Plethi H8010 , en zij deden Salomo H7392 [H8686] rijden H5921 op H6506 de muilezelin H4428 van den koning H1732 David H3212 [H8686] , en geleidden H853 hem H5921 naar H1521 Gihon.
  39 H6659 En Zadok H3548 , de priester H3947 [H8799] , nam H7161 H8081 den oliehoorn H4480 uit H168 de tent H4886 [H8799] , en zalfde H8010 Salomo H8628 [H8799] ; en zij bliezen H7782 met de bazuin H3605 , en al H5971 het volk H559 [H8799] zeide H4428 : De koning H8010 Salomo H2421 [H8799] leve!
  40 H3605 En al H5971 het volk H5927 [H8799] kwam op H310 achter H5971 hem, en het volk H2490 [H8764] pijpte H2485 met pijpen H8056 , en verblijdde zich H1419 met grote H8057 blijdschap H776 , zodat de aarde H6963 van hun geluid H1234 [H8735] spleet.
  41 H138 En Adonia H8085 [H8799] hoorde H3605 het, en al H7121 [H8803] de genoden H834 , die H854 met H1992 hem waren, die H3615 [H8765] nu geeindigd hadden H398 [H8800] te eten H8085 [H8799] ; ook hoorde H3097 Joab H6963 het geluid H7782 der bazuinen H559 [H8799] , en zeide H4069 : Waarom H6963 is het geroep H7151 dier stad H1993 [H8802] , die in roer is?
  42 H5750 Als hij nog H1696 [H8764] sprak H2009 , ziet H935 [H8804] , zo kwam H3129 Jonathan H1121 , de zoon H54 van Abjathar H3548 , den priester H138 ; en Adonia H559 [H8799] zeide H935 [H8798] : Kom in H3588 , want H859 gij H2428 zijt een kloek H376 H381 [H8676] man H2896 , en zult het goede H1319 [H8762] boodschappen.
  43 H3129 En Jonathan H6030 [H8799] antwoordde H559 [H8799] en zeide H138 tot Adonia H61 : Ja, maar H113 onze heer H4428 , de koning H1732 David H8010 , heeft Salomo H4427 [H8689] tot koning gemaakt.
  44 H4428 En de koning H854 heeft met H7971 [H8799] hem gezonden H6659 Zadok H3548 , den priester H5416 , en Nathan H5030 , den profeet H1141 , en Benaja H1121 , den zoon H3077 van Jojada H3774 , en de Krethi H6432 en de Plethi H853 ; en zij hebben hem H7392 [H8686] doen rijden H5921 op H6506 de muilezelin H4428 des konings.
  45 H853 Daartoe hebben hem H6659 Zadok H3548 , de priester H5416 , en Nathan H5030 , de profeet H1521 , in Gihon H4428 tot koning H4886 [H8799] gezalfd H4480 , en zijn van H8033 daar H8056 blijde H5927 [H8799] opgetogen H7151 , zodat de stad H1949 [H8735] in roer is H1931 ; dat H6963 is het geroep H834 , dat H8085 [H8804] gij gehoord hebt.
  46 H1571 En ook H3427 [H8804] zit H8010 Salomo H5921 op H3678 den troon H4410 des koninkrijks.
  47 H1571 Zo zijn ook H5650 de knechten H4428 des konings H935 [H8804] gekomen H113 , om onzen heer H4428 , den koning H1732 David H1288 [H8763] , te zegenen H559 [H8800] , zeggende H430 : Uw God H3190 H0 make H8034 den naam H8010 van Salomo H3190 [H8686] beter H4480 dan H8034 uw naam H1431 H0 , en make H3678 zijn troon H1431 [H8762] groter H4480 dan H3678 uw troon H4428 ; en de koning H7812 [H8691] heeft aangebeden H5921 op H4904 de slaapstede.
  48 H1571 Ja, ook H4428 heeft de koning H3602 aldus H559 [H8804] gezegd H1288 [H8803] : Geloofd H3068 zij de HEERE H430 , de God H3478 Israels H834 , Die H3117 heden H5414 [H8804] gegeven heeft H3427 [H8802] een, zittende H5921 op H3678 mijn troon H5869 , dat het mijn ogen H7200 [H8802] gezien hebben!
  49 H2729 [H8799] Toen verschrikten H6965 [H8799] en stonden op H3605 al H7121 [H8803] de genoden H834 , die H138 bij Adonia H3212 [H8799] waren, en gingen H376 een iegelijk H1870 zijns weegs.
  50 H138 Doch Adonia H3372 [H8804] vreesde H4480 H6440 voor H8010 Salomo H6965 [H8799] , en hij stond op H3212 [H8799] , en ging heen H2388 [H8686] , en vatte H7161 de hoornen H4196 des altaars.
  51 H5046 H0 En men maakte H8010 Salomo H5046 [H8714] bekend H559 [H8800] , zeggende H2009 : Zie H138 , Adonia H3372 [H8804] vreest H4428 den koning H8010 Salomo H2009 , want zie H7161 , hij heeft de hoornen H4196 des altaars H270 [H8804] gevat H559 [H8800] , zeggende H4428 : Dat de koning H8010 Salomo H3117 mij als heden H7650 [H8735] zwere H518 , dat H5650 hij zijn knecht H2719 met het zwaard H4191 [H8686] niet doden zal!
  52 H8010 En Salomo H559 [H8799] zeide H518 : Indien H2428 hij een vroom H1121 man H1961 [H8799] zal zijn H3808 , daar zal niet H4480 van H8185 zijn haar H776 op de aarde H5307 [H8799] vallen H518 ; maar indien H7451 in hem kwaad H4672 [H8735] bevonden zal worden H4191 [H8804] , zo zal hij sterven.
  53 H4428 En de koning H8010 Salomo H7971 [H8799] zond heen H3381 [H8686] , en zij deden hem afgaan H4480 H5921 van H4196 het altaar H935 [H8799] ; en hij kwam H7812 [H8691] , en boog zich neder H4428 voor den koning H8010 Salomo H8010 . En Salomo H559 [H8799] zeide H3212 [H8798] tot hem: Ga heen H1004 naar uw huis.