1 John 3

DSV_Strongs(i)
  1 G1492 [G5628] Ziet G4217 , hoe grote G26 liefde G2254 ons G3962 de Vader G1325 [G5758] gegeven heeft G2443 , [namelijk] dat G5043 wij kinderen G2316 Gods G2564 [G5686] genaamd zouden worden G1223 G5124 . Daarom G1097 [G5719] kent G2248 ons G2889 de wereld G3756 niet G3754 , omdat G846 zij Hem G3756 niet G1097 [G5627] kent.
  2 G27 Geliefden G3568 , nu G2070 [G5748] zijn wij G5043 kinderen G2316 Gods G2532 , en G3768 het is nog niet G5319 [G5681] geopenbaard G5101 , wat G2071 [G5704] wij zijn zullen G1161 . Maar G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat G1437 als G5319 [G5686] [Hij] zal geopenbaard zijn G846 , wij Hem G3664 zullen gelijk G2071 [G5704] wezen G3754 ; want G846 wij zullen Hem G3700 [G5695] zien G2531 , gelijk G2076 [G5748] Hij is.
  3 G2532 En G3956 een iegelijk G5026 , die deze G1680 hoop G1909 op G846 Hem G2192 [G5723] heeft G48 [G5719] , die reinigt G1438 zichzelven G2531 , gelijk G1565 Hij G53 rein G2076 [G5748] is.
  4 G3956 Een iegelijk G266 , die de zonde G4160 [G5723] doet G4160 [G5719] , die doet G2532 ook G458 de ongerechtigheid G2532 ; want G266 de zonde G2076 [G5748] is G458 de ongerechtigheid.
  5 G2532 En G1492 [G5758] gij weet G3754 , dat G1565 Hij G5319 [G5681] geopenbaard is G2443 , opdat G2257 Hij onze G266 zonden G142 [G5661] zou wegnemen G2532 ; en G3756 geen G266 zonde G2076 [G5748] is G1722 in G846 Hem.
  6 G3956 Een iegelijk G1722 , die in G846 Hem G3306 [G5723] blijft G264 [G5719] , die zondigt G3756 niet G3956 ; een iegelijk G264 [G5723] , die zondigt G846 , die heeft Hem G3756 niet G3708 [G5758] gezien G3756 , en G846 heeft Hem G1161 niet G1097 [G5758] gekend.
  7 G5040 Kinderkens G5209 , dat u G3367 niemand G4105 [G5720] verleide G1343 . Die de rechtvaardigheid G4160 [G5723] doet G2076 [G5748] , die is G1342 rechtvaardig G2531 , gelijk G1565 Hij G1342 rechtvaardig G2076 [G5748] is.
  8 G266 Die de zonde G4160 [G5723] doet G2076 [G5748] , is G1537 uit G1228 den duivel G3754 ; want G1228 de duivel G264 [G5719] zondigt G575 van G746 den beginne G1519 G5124 . Hiertoe G5207 is de Zoon G2316 van God G5319 [G5681] geopenbaard G2443 , opdat G2041 Hij de werken G1228 des duivels G3089 [G5661] verbreken zou.
  9 G3956 Een iegelijk G1537 , die uit G2316 God G1080 [G5772] geboren is G4160 [G5719] , die doet G266 de zonde G3756 niet G3754 , want G846 Zijn G4690 zaad G3306 [G5719] blijft G1722 in G846 hem G2532 ; en G1410 [G5736] hij kan G3756 niet G264 [G5721] zondigen G3754 , want G1537 hij is uit G2316 God G1080 [G5769] geboren.
  10 G1722 G5129 Hierin G2076 [G5748] zijn G5043 de kinderen G2316 Gods G2532 en G5043 de kinderen G1228 des duivels G5318 openbaar G3956 . Een iegelijk G1343 , die de rechtvaardigheid G3361 niet G4160 [G5723] doet G2076 [G5748] , die is G3756 niet G1537 uit G2316 God G2532 , en G846 die zijn G80 broeder G3361 niet G25 [G5723] liefheeft,
  11 G3754 Want G3778 dit G2076 [G5748] is G31 de verkondiging G3739 , die G575 gij van G746 den beginne G191 [G5656] gehoord hebt G2443 , dat G240 wij elkander G25 [G5725] zouden liefhebben.
  12 G3756 Niet G2531 gelijk G2535 Kain G1537 , [die] uit G4190 den boze G2258 [G5713] was G2532 , en G846 zijn G80 broeder G4969 [G5656] doodsloeg G2532 ; en G5101 om wat G5484 oorzaak G4969 H sloeg hij G846 hem G4969 [G5656] dood G3754 ? Omdat G846 zijn G2041 werken G4190 boos G2258 [G5713] waren G1161 , en G846 van zijn G80 broeder G1342 rechtvaardig.
  13 G2296 [G5720] Verwondert u G3361 niet G3450 , mijn G80 broeders G1487 , zo G5209 u G2889 de wereld G3404 [G5719] haat.
  14 G1492 [G5758] Wij weten G3754 , dat G2249 wij G3327 [G5758] overgegaan zijn G1537 uit G2288 den dood G1519 in G2222 het leven G3754 , dewijl G80 wij de broeders G25 [G5719] liefhebben G80 ; die [zijn] broeder G3361 niet G25 [G5723] liefheeft G3306 [G5719] , blijft G1722 in G2288 den dood.
  15 G3956 Een iegelijk G846 , die zijn G80 broeder G3404 [G5723] haat G2076 [G5748] , is G443 een doodslager G2532 ; en G1492 [G5758] gij weet G3754 , dat G3756 G3956 geen G443 doodslager G166 het eeuwige G2222 leven G2192 [G5719] heeft G1722 in G846 zich G3306 [G5723] blijvende.
  16 G1722 G5129 Hieraan G26 hebben wij de liefde G1097 [G5758] gekend G3754 , dat G1565 Hij G846 Zijn G5590 leven G5228 voor G2257 ons G5087 [G5656] gesteld heeft G2532 ; en G2249 wij G3784 [G5719] zijn schuldig G5228 voor G80 de broeders G5590 het leven G5087 [G5721] te stellen.
  17 G302 Zo G3739 wie G1161 nu G979 het goed G2889 der wereld G2192 [G5725] heeft G2532 , en G2334 [G5725] ziet G846 zijn G80 broeder G5532 gebrek G2192 [G5723] hebben G2532 , en G2808 [G5661] sluit G846 zijn G4698 hart G575 toe voor G846 hem G4459 , hoe G3306 [G5719] blijft G26 de liefde G2316 Gods G1722 in G846 hem?
  18 G3450 Mijn G5040 kinderkens G3361 , laat ons niet G25 [G5725] liefhebben G3056 met den woorde G3366 , noch G1100 met de tong G235 , maar G2041 met de daad G2532 en G225 waarheid.
  19 G2532 En G1722 G5129 hieraan G1097 [G5719] kennen wij G3754 , dat G1537 wij uit G225 de waarheid G2070 [G5748] zijn G2532 , en G2257 wij zullen onze G2588 harten G3982 [G5692] verzekeren G1715 voor G846 Hem.
  20 G3754 Want G1437 indien G2257 ons G2588 hart G2607 [G5725] [ons] veroordeelt G3754 , G2316 God G2076 [G5748] is G3187 meerder G2257 dan ons G2588 hart G2532 , en G1097 [G5719] Hij kent G3956 alle dingen.
  21 G27 Geliefden G1437 ! Indien G2257 ons G2588 hart G2257 ons G3361 niet G2607 [G5725] veroordeelt G2192 [G5719] , zo hebben wij G3954 vrijmoedigheid G4314 tot G2316 God;
  22 G2532 En G1437 zo G3739 wat G154 [G5725] wij bidden G2983 [G5719] , ontvangen wij G3844 van G846 Hem G3754 , dewijl G846 wij Zijn G1785 geboden G5083 [G5719] bewaren G2532 , en G4160 [G5719] doen G701 , hetgeen behagelijk G1799 is voor G846 Hem.
  23 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G846 Zijn G1785 gebod G2443 , dat G4100 [G5661] wij geloven G3686 in den Naam G846 van Zijn G5207 Zoon G2424 Jezus G5547 Christus G2532 , en G240 elkander G25 [G5725] liefhebben G2531 , gelijk G2254 Hij ons G1785 een gebod G1325 [G5656] gegeven heeft.
  24 G2532 En G846 die Zijn G1785 geboden G5083 [G5723] bewaart G3306 [G5719] , blijft G1722 in G846 Hem G2532 , en G846 Hij G1722 in G846 denzelven G2532 . En G1722 G5129 hieraan G1097 [G5719] kennen wij G3754 , dat G1722 Hij in G2254 ons G3306 [G5719] blijft G1537 , [namelijk] uit G4151 den Geest G3739 , Dien G2254 Hij ons G1325 [G5656] gegeven heeft.