1 Corinthians 5

DSV_Strongs(i)
  1 G191 [G5743] Men hoort G3654 ganselijk G4202 , [dat] [er] hoererij G1722 onder G5213 u G2532 [is], en G5108 zodanige G4202 hoererij G3748 , die G1722 ook onder G1484 de heidenen G3761 niet G3687 [G5743] genoemd wordt G5620 , alzo dat G5100 er een G3962 zijns vaders G1135 huisvrouw G2192 [G5721] heeft.
  2 G2532 En G2075 [G5748] zijt G5210 gij G5448 [G5772] [nog] opgeblazen G2532 , en G3780 hebt niet G3123 veel meer G3996 [G5656] leed gedragen G2443 , opdat G1537 hij uit het midden G3319 van G5216 u G1808 [G5686] weggedaan worde G5124 , die deze G2041 daad G4160 [G5660] begaan heeft?
  3 G1063 Doch G1473 ik G5613 , als G3303 wel G4983 met het lichaam G548 [G5752] afwezend G1161 , maar G3918 [G5752] tegenwoordig zijnde G4151 met den geest G2235 , heb alrede G5613 , als G3918 [G5752] [of] [ik] tegenwoordig G5124 [ware], dengene, die dat G3779 alzo G2716 [G5666] bedreven heeft G2919 [G5758] , besloten,
  4 G1722 In G3686 den Naam G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G5216 , als gijlieden G2532 en G1699 mijn G4151 geest G4863 [G5685] [samen] vergaderd zullen zijn G4862 , met G1411 de kracht G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus,
  5 G5108 Denzulken G3860 [G5629] over te geven G4567 aan den satan G1519 , tot G3639 verderf G4561 des vleses G2443 , opdat G4151 de geest G4982 [G5686] behouden moge worden G1722 in G2250 den dag G2962 van den Heere G2424 Jezus.
  6 G5216 Uw G2745 roem G3756 is niet G2570 goed G1492 [G5758] . Weet gij G3756 niet G3754 , dat G3398 een weinig G2219 zuurdesem G3650 het gehele G5445 deeg G2220 [G5719] zuur maakt?
  7 G1571 [G5657] Zuivert G3767 dan G3820 den ouden G2219 zuurdesem G2443 uit, opdat G3501 gij een nieuw G5445 deeg G5600 [G5753] zijn moogt G2531 , gelijk G106 gij ongezuurd G2075 [G5748] zijt G1063 . Want G2532 ook G2257 ons G3957 Pascha G5228 is voor G2257 ons G2380 [G5681] geslacht G5547 , [namelijk] Christus.
  8 G5620 Zo dan G1858 [G5725] laat ons feest houden G3361 , niet G1722 in G3820 den ouden G2219 zuurdesem G3366 , noch G1722 in G2219 den zuurdesem G2549 der kwaadheid G2532 en G4189 der boosheid G235 , maar G1722 in G106 de ongezuurde G1505 [broden] der oprechtheid G2532 en G225 der waarheid.
  9 G5213 Ik heb u G1125 [G5656] geschreven G1722 in G1992 den brief G3361 , dat gij u niet G4874 [G5733] zoudt vermengen G4205 met de hoereerders;
  10 G2532 Doch G3756 niet G3843 geheellijk G4205 met de hoereerders G5127 dezer G2889 wereld G2228 , of G4123 met de gierigaards G2228 , of G727 met de rovers G2228 , of G1496 met de afgodendienaars G1893 ; want G686 anders G3784 [G5719] zoudt gij moeten G1537 uit G2889 de wereld G1831 [G5629] gaan.
  11 G1161 Maar G3570 nu G5213 heb ik u G1125 [G5656] geschreven G3361 , dat gij u niet G4874 [G5733] zult vermengen G1437 , [namelijk] indien G5100 iemand G80 , een broeder G3687 [G5746] genaamd zijnde G4205 , een hoereerder G2228 is, of G4123 een gierigaard G2228 , of G1496 een afgodendienaar G2228 , of G3060 een lasteraar G2228 , of G3183 een dronkaard G2228 , of G727 een rover G5108 ; dat gij met zodanig een G3366 ook niet G4906 [G5721] zult eten.
  12 G1063 Want G5101 wat G3427 heb ik G2532 ook G1854 die buiten G2919 [G5721] zijn te oordelen G2919 [G5719] ? Oordeelt G5210 gijlieden G3780 niet G2080 die binnen zijn?
  13 G1161 Maar G1854 die buiten G2919 [G5692] zijn oordeelt G2316 God G2532 . En G1808 H doet gij G846 dezen G4190 boze G1537 uit G5216 ulieden G1808 [G5692] weg.