1 Corinthians 15:12-27

DSV_Strongs(i)
  12 G1487 Indien G1161 nu G5547 Christus G2784 [G5743] gepredikt wordt G3754 , dat G1537 Hij uit G3498 de doden G1453 [G5769] opgewekt is G4459 , hoe G3004 [G5719] zeggen G5100 sommigen G1722 onder G5213 u G3754 , dat G3756 er geen G386 opstanding G3498 der doden G2076 [G5748] is?
  13 G1161 En G1487 indien G3756 er geen G386 opstanding G3498 der doden G2076 [G5748] is G5547 , zo is Christus G3761 ook niet G1453 [G5769] opgewekt.
  14 G1161 En G1487 indien G5547 Christus G3756 niet G1453 [G5769] opgewekt is G686 , zo is dan G2257 onze G2782 prediking G2756 ijdel G2532 G1161 , en G2756 ijdel G2532 is ook G5216 uw G4102 geloof.
  15 G1161 En G2532 zo worden wij ook G2147 [G5743] bevonden G5575 valse getuigen G2316 Gods G3754 ; want G2596 wij hebben van G2316 God G3140 [G5656] getuigd G3754 , dat G5547 Hij Christus G1453 [G5656] opgewekt heeft G3739 , Dien G3756 Hij niet G1453 [G5656] heeft opgewekt G1512 , zo G686 namelijk G3498 de doden G3756 niet G1453 [G5743] opgewekt worden.
  16 G1063 Want G1487 indien G3498 de doden G3756 niet G1453 [G5743] opgewekt worden G3761 H , zo is ook G5547 Christus G3761 niet G1453 [G5769] opgewekt.
  17 G1161 En G1487 indien G5547 Christus G3756 niet G1453 [G5769] opgewekt is G5216 , zo is uw G4102 geloof G3152 tevergeefs G2075 [G5748] , zo zijt gij G2089 nog G1722 in G5216 uw G266 zonden.
  18 G686 Zo zijn dan G2532 ook G2837 [G5685] verloren G1722 , die in G5547 Christus G622 [G5639] ontslapen zijn.
  19 G1487 Indien G3440 wij alleenlijk G1722 in G5026 dit G2222 leven G1722 op G5547 Christus G2070 [G5748] zijn G1679 [G5761] hopende G2070 [G5748] , zo zijn wij G1652 de ellendigste G3956 van alle G444 mensen.
  20 G1161 Maar G3570 nu G5547 , Christus G1453 [G5769] is opgewekt G1537 uit G3498 de doden G536 , [en] is de Eersteling G1096 [G5633] geworden G2837 [G5772] dergenen, die ontslapen zijn.
  21 G1063 Want G1894 dewijl G2288 de dood G1223 door G444 een mens G2532 is, zo is ook G386 de opstanding G3498 der doden G1223 door G444 een Mens.
  22 G1063 Want G5618 gelijk G3956 zij allen G1722 in G76 Adam G599 [G5719] sterven G3779 , alzo G2532 zullen zij ook G1722 in G5547 Christus G3956 allen G2227 [G5701] levend gemaakt worden.
  23 G1161 Maar G1538 een iegelijk G1722 in G2398 zijn G5001 orde G536 : de eersteling G5547 Christus G1899 , daarna G3588 die G5547 van Christus G1722 zijn, in G846 Zijn G3952 toekomst.
  24 G1534 Daarna G5056 zal het einde G3752 zijn, wanneer G932 Hij het Koninkrijk G2316 aan God G2532 en G3962 den Vader G3860 [G5632] zal overgegeven hebben G3752 ; wanneer G2673 [G5661] Hij zal te niet gedaan hebben G3956 alle G746 heerschappij G2532 , en G3956 alle G1849 macht G2532 en G1411 kracht.
  25 G1063 Want G846 Hij G1163 [G5748] moet G936 [G5721] als Koning heersen G891 , totdat G3956 Hij al G2190 de vijanden G5259 onder G846 Zijn G4228 voeten G302 G5087 [G5632] zal gelegd hebben.
  26 G2078 De laatste G2190 vijand G2673 [G5743] , die te niet gedaan wordt G2288 , is de dood.
  27 G1063 Want G3956 Hij heeft alle dingen G5259 G846 Zijn G4228 voeten G5293 [G5656] onderworpen G1161 . Doch G3752 wanneer G2036 [G5632] Hij zegt G3754 , dat G3956 [Hem] alle dingen G5293 [G5769] onderworpen zijn G1212 , zo is het openbaar G3754 , dat G1622 Hij uitgenomen G846 wordt, Die Hem G3956 alle dingen G5293 [G5660] onderworpen heeft.