1 Chronicles 4

DSV_Strongs(i)
  1 H1121 De kinderen H3063 van Juda H6557 waren Perez H2696 , Hezron H3756 en Charmi H2354 , en Hur H7732 , en Sobal.
  2 H7211 En Reaja H1121 , de zoon H7732 van Sobal H3205 [H8689] , gewon H3189 Jahath H3189 , en Jahath H3205 [H8689] gewon H267 Ahumai H3855 en Lahad H428 ; dit H4940 zijn de huisgezinnen H6882 der Zorathieten;
  3 H428 En dezen H1 zijn van den vader H5862 Etam H3157 : Jizreel H3457 , en Isma H3031 , en Idbas H8034 ; en de naam H269 hunner zuster H6753 was Hazelelponi.
  4 H6439 En Pnuel H1 was de vader H1446 van Gedor H5829 , en Ezer H1 de vader H2364 van Husah H428 . Dit H1121 zijn de kinderen H2354 van Hur H1060 , den eerstgeborene H672 van Efratha H1 , den vader H1035 van Bethlehem.
  5 H806 Asschur H1 nu, de vader H8620 van Thekoa H1961 [H8804] , had H8147 twee H802 vrouwen H2458 , Hela H5292 en Naara.
  6 H5292 En Naara H3205 [H8799] baarde H275 hem Ahuzzam H2660 , en Hefer H8488 , en Temeni H326 , en Haahastari H428 . Dit H1121 zijn de kinderen H5292 van Naara.
  7 H1121 En de kinderen H2458 van Hela H6889 waren Zereth H6714 H3328 [H8676] , Jezohar H869 , en Ethnan.
  8 H6976 En Koz H3205 [H8689] gewon H6036 Anub H6637 en Hazobeba H4940 , en de huisgezinnen H316 van Aharlel H1121 , den zoon H2037 van Harum.
  9 H3258 Jabez H1961 [H8799] nu was H3513 [H8737] heerlijker H4480 dan H251 zijn broeders H517 ; en zijn moeder H8034 had zijn naam H3258 Jabez H7121 [H8804] genoemd H559 [H8800] , zeggende H3588 : Want H6090 ik heb hem met smarten H3205 [H8804] gebaard.
  10 H3258 Want Jabez H7121 [H8799] riep H430 den God H3478 Israels H559 [H8800] aan, zeggende H518 : Indien H1288 [H8763] Gij mij rijkelijk H1288 [H8762] zegenen H1366 , en mijn landpale H7235 [H8689] vermeerderen zult H3027 , en Uw hand H5973 met H1961 [H8804] mij zijn zal H4480 , en met H7451 het kwade H6213 [H8804] [alzo] maakt H1115 , dat het mij niet H6087 [H8800] smarte H430 ! En God H935 [H8686] liet komen H834 , wat H7592 [H8804] hij begeerde.
  11 H3620 En Chelub H251 , de broeder H7746 van Suha H3205 [H8689] , gewon H4243 Mechir H1931 ; hij H1 is de vader H850 van Eston.
  12 H850 Eston H3205 [H8689] nu gewon H1051 Beth-rafa H6454 , en Pasea H8468 , en Tehinna H1 , den vader H5904 van Ir-nahas H428 ; dit H582 zijn de mannen H7397 van Recha.
  13 H1121 En de kinderen H7073 van Kenaz H6274 waren Othniel H8304 en Seraja H1121 ; en de kinderen H6274 van Othniel H2867 , Hathath.
  14 H4587 En Meonothai H3205 [H8689] gewon H6084 Ofra H8304 ; en Seraja H3205 [H8689] gewon H3097 Joab H1 , den vader H1516 des dals H2798 der werkmeesters H3588 ; want H1961 [H8804] zij waren H2791 werkmeesters.
  15 H1121 De kinderen H3612 van Kaleb H1121 nu, den zoon H3312 van Jefunne H5900 , waren Iru H425 , Ela H5277 en Naam H1121 ; en de kinderen H425 van Ela H7073 , te weten Kenaz.
  16 H1121 En de kinderen H3094 van Jehalelel H2128 waren Zif H2129 en Zifa H8493 , Thirea H840 en Asareel.
  17 H1121 En de kinderen H5834 van Ezra H3500 waren Jether H4778 , en Mered H6081 , en Efer H3210 , en Jalon H2029 [H8799] ; en zij baarde H4813 Mirjam H8060 , en Sammai H3431 , en Isbah H1 , den vader H851 van Esthemoa.
  18 H3057 En zijn Joodse H802 huisvrouw H3205 [H8804] baarde H3382 Jered H1 , den vader H1446 van Gedor H2268 , en Heber H1 , den vader H7755 van Socho H3354 , en Jekuthiel H1 , den vader H2182 van Zanoah H428 ; en die H1121 zijn kinderen H1332 van Bitja H1323 , de dochter H6547 van Farao H428 , die H4778 Mered H3947 [H8804] genomen had.
  19 H1121 En de kinderen H802 van de huisvrouw H1940 Hodija H269 , de zuster H5163 van Naham H1 H7084 , waren Abi-kehila H1636 , de Garmiet H851 , en Esthemoa H4602 , de Maachathiet.
  20 H1121 En de kinderen H7889 van Simon H550 nu waren Amnon H7441 en Rinna H1135 , Ben-hanan H8436 en Tilon H1121 ; en de kinderen H3469 van Isei H2105 waren Zoheth H1132 en Ben-zoheth.
  21 H1121 De kinderen H7956 van Sela H1121 , den zoon H3063 van Juda H6147 , waren Er H1 , de vader H3922 van Lecha H3935 , en Lada H1 , de vader H4762 van Maresa H4940 ; en de huisgezinnen H1004 van het huis H5656 H948 der linnenwerkers H1004 in het huis H791 Asbea.
  22 H3137 Daartoe Jokim H582 , en de mannen H3578 van Chozeba H3101 , en Joas H8315 , en Saraf H834 [die H4124 over de Moabieten H1166 [H8804] geheerst hebben H3433 ] en de Jasubilehem H1697 ; doch deze dingen H6267 zijn oud.
  23 H1992 Dezen H3335 [H8802] waren pottenbakkers H3427 [H8802] , wonende H5196 bij plantages H1448 en tuinen H8033 ; zij zijn daar H3427 [H8804] gebleven H5973 bij H4428 den koning H4399 in zijn werk.
  24 H1121 De kinderen H8095 van Simeon H5241 waren Nemuel H3226 en Jamin H3402 , Jarib H2226 , Zerah H7586 , Saul.
  25 H7967 Sallum H1121 was zijn zoon H4017 ; Mibsam H1121 was zijn zoon H4927 ; Misma H1121 was zijn zoon.
  26 H1121 De kinderen H4927 van Misma H2536 waren [dezen]: Hammuel H1121 zijn zoon H2139 , Zaccur H1121 zijn zoon H8096 , Simei H1121 zijn zoon.
  27 H8096 Simei H8337 H6240 nu had zestien H1121 zonen H8337 en zes H1323 dochteren H251 ; maar zijn broeders H369 hadden niet H7227 veel H1121 kinderen H3605 ; en hun ganse H4940 huisgezin H3808 werd zo zeer niet H7235 [H8689] vermenigvuldigd H5704 , als van H1121 de kinderen H3063 van Juda.
  28 H3427 [H8799] En zij woonden H884 te Ber-seba H4137 , en te Molada H2705 , en te Hazar-sual,
  29 H1090 En te Bilha H6107 , en te Ezem H8434 , en te Tholad,
  30 H1328 En te Bethuel H2767 , en te Horma H6860 , en te Ziklag,
  31 H1024 En te Beth-markaboth H2702 , en te Hazar-susim H1011 , en te Beth-biri H8189 , en te Saaraim H428 . Dit H5892 waren hun steden H5704 , totdat H1732 David H4427 [H8800] koning werd.
  32 H2691 En hun dorpen H5862 waren Etam H5871 en Ain H7417 , Rimmon H8507 en Tochen H6228 , en Asan H2568 ; vijf H5892 steden.
  33 H3605 En al H2691 haar dorpen H834 , die H5439 in den omloop H428 dezer H5892 steden H5704 waren, tot H1168 Baal H2063 toe. Dit H4186 zijn hun woningen H3187 [H8692] en hun geslachtsrekening H1992 voor hen.
  34 H4877 Doch Mesobab H3230 , en Jamlech H3144 , en Josa H1121 , de zoon H558 van Amazia,
  35 H3100 En Joel H3058 , en Jehu H1121 , de zoon H3143 van Jesibja H1121 , den zoon H8304 van Seraja H1121 , den zoon H6221 van Asiel,
  36 H454 En Eljoenai H3291 , en Jaakoba H3439 , en Jesohaja H6222 , en Asaja H5717 , en Adiel H3450 , en Jesimeel H1141 , en Benaja,
  37 H2124 En Ziza H1121 , de zoon H8230 van Sifei H1121 , den zoon H438 van Allon H1121 , den zoon H3042 van Jedaja H1121 , den zoon H8113 van Simri H1121 , den zoon H8098 van Semaja;
  38 H428 Dezen H935 [H8802] kwamen H8034 tot namen H5387 , zijnde vorsten H4940 in hun huisgezinnen H1004 , en de huisgezinnen H1 hunner vaderen H6555 [H8804] braken uit H7230 in menigte.
  39 H3212 [H8799] En zij gingen H3996 tot aan den ingang H1446 van Gedor H5704 tot H4217 het oosten H1516 des dals H4829 , om weide H1245 [H8763] te zoeken H6629 voor hun schapen.
  40 H4672 [H8799] En zij vonden H8082 vette H2896 en goede H4829 weide H776 , en een land H7342 , wijd H3027 van begrip H8252 [H8802] , en stil H7961 , en gerust H3588 ; want H4480 die van H2526 Cham H3427 [H8802] woonden H8033 daar H6440 te voren.
  41 H428 Dezen H8034 nu, die met namen H3789 [H8803] beschreven zijn H935 [H8799] , kwamen H3117 in de dagen H3169 van Hizkia H4428 , den koning H3063 van Juda H5221 [H8686] , en zij sloegen H168 de tenten H4583 en woningen H834 dergenen, die H8033 daar H4672 [H8738] gevonden werden H2763 [H8686] ; en zij verbanden H5704 hen, tot op H2088 dezen H3117 dag H3427 [H8799] ; en zij woonden H8478 aan hun plaats H3588 , want H8033 daar H4829 was weide H6629 voor hun schapen.
  42 H1980 [H8804] Ook gingen H4480 uit H1922 hen H4480 , [te] [weten] uit H1121 de kinderen H8095 van Simeon H2568 H3967 , vijfhonderd H582 mannen H2022 , tot het gebergte H8165 van Seir H6410 ; en Pelatja H5294 , en Nearja H7509 , en Refaja H5816 , en Uzziel H1121 , de zonen H3469 van Isei H7218 , waren hun tot hoofden.
  43 H5221 [H8686] En zij sloegen H7611 de overigen H6413 der ontkomenen H6002 onder de Amalekieten H3427 [H8799] , en zij woonden H8033 aldaar H5704 tot op H2088 dezen H3117 dag.