1 Chronicles 23

DSV_Strongs(i)
  1 H1732 Toen nu David H2204 [H8804] oud was H7646 [H8804] en zat H3117 van dagen H4427 H0 , maakte hij H1121 zijn zoon H8010 Salomo H4427 [H8686] tot koning H5921 over H3478 Israel.
  2 H622 [H8799] En hij vergaderde H3605 al H8269 de vorsten H3478 van Israel H3548 , ook de priesters H3881 en de Levieten.
  3 H3881 En de Levieten H5608 [H8735] werden geteld H4480 H1121 , van H7970 dertig H8141 jaren H4605 af en daarboven H4557 ; en hun getal H1961 [H8799] was H1538 , naar hun hoofden H1397 , aan mannen H8083 , acht H7970 en dertig H505 duizend.
  4 H4480 Uit H428 dezen H702 waren er vier H6242 en twintig H505 duizend H5921 om het H4399 werk H1004 van het huis H3068 des HEEREN H5329 [H8763] aan te drijven H8337 ; en zes H505 duizend H7860 [H8802] ambtlieden H8199 [H8802] en rechters;
  5 H702 En vier H505 duizend H7778 poortiers H702 , en vier H505 duizend H1984 [H8764] lofzangers H3068 des HEEREN H3627 , met instrumenten H834 , die H6213 [H8804] ik gemaakt heb H1984 [H8763] , [zeide] [David], om lof te zingen.
  6 H1732 En David H2505 [H8735] verdeelde H4256 hen in verdelingen H1121 , naar de kinderen H3878 van Levi H1648 , Gerson H6955 , Kehath H4847 en Merari.
  7 H1649 Uit de Gersonieten H3936 waren Ladan H8096 en Simei.
  8 H1121 De kinderen H3936 van Ladan H3171 waren [dezen]: Jehiel H7218 , het hoofd H2241 , en Zetham H3100 , en Joel H7969 ; drie.
  9 H1121 De kinderen H8096 van Simei H8019 H8013 [H8675] waren Selomith H2381 , en Haziel H2039 , en Haran H7969 , drie H428 ; dezen H7218 waren de hoofden H1 der vaderen H3936 van Ladan.
  10 H1121 De kinderen H8096 van Simei H3189 nu waren Jahath H2126 , Zina H3266 , en Jeus H1283 , en Beria H428 ; dezen H1121 waren de kinderen H8096 van Simei H702 ; vier.
  11 H3189 En Jahath H1961 [H8799] was H7218 het hoofd H2125 , en Zizza H8145 de tweede H3266 ; maar Jeus H1283 en Beria H3808 hadden niet H7235 [H8689] vele H1121 kinderen H1961 [H8799] ; daarom waren zij H1 in het vaderlijke H1004 huis H259 maar van een H6486 telling.
  12 H1121 De kinderen H6955 van Kehath H6019 waren Amram H3324 , Jizhar H2275 , Hebron H5816 en Uzziel H702 ; vier.
  13 H1121 De kinderen H6019 van Amram H175 waren Aaron H4872 en Mozes H175 . Aaron H914 [H8735] nu werd afgezonderd H6942 [H8687] , dat hij heiligde H6944 de allerheiligste H6944 dingen H1931 , hij H1121 en zijn zonen H5704 , tot in H5769 eeuwigheid H6999 [H8687] , om te roken H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H8334 [H8763] , om Hem te dienen H8034 en om in Zijn Naam H5704 tot in H5769 eeuwigheid H1288 [H8763] te zegenen.
  14 H4872 Aangaande nu Mozes H376 , den man H430 Gods H1121 , zijn kinderen H7121 [H8735] werden genoemd H5921 onder H7626 den stam H3878 van Levi.
  15 H1121 De kinderen H4872 van Mozes H1647 waren Gersom H461 en Eliezer.
  16 H1121 Van de kinderen H1647 van Gersom H7619 was Sebuel H7218 het hoofd.
  17 H1121 De kinderen H461 van Eliezer H1961 [H8799] nu waren H7345 [dezen]: Rehabja H7218 het hoofd H461 ; en Eliezer H1961 [H8804] had H3808 geen H312 andere H1121 kinderen H1121 , maar de kinderen H7345 van Rehabja H7235 [H8804] vermeerderden H4605 ten hoogste.
  18 H1121 Van de kinderen H3324 van Jizhar H8019 was Selomith H7218 het hoofd.
  19 H1121 Aangaande de kinderen H2275 van Hebron H3404 : Jeria H7218 was het hoofd H568 , Amarja H8145 de tweede H3166 , Jahaziel H7992 de derde H3360 , en Jekameam H7243 de vierde.
  20 H1121 Aangaande de kinderen H5816 van Uzziel H4318 : Micha H7218 was het hoofd H3449 , en Jissia H8145 de tweede.
  21 H1121 De kinderen H4847 van Merari H4249 waren Maheli H4187 en Musi H1121 ; de kinderen H4249 van Maheli H499 waren Eleazar H7027 en Kis.
  22 H499 En Eleazar H4191 [H8799] stierf H1961 [H8804] , en hij had H3808 geen H1121 zonen H3588 H518 , maar H1323 dochters H1121 ; en de kinderen H251 van Kis H7027 , haar broeders H5375 [H8799] , namen ze.
  23 H1121 De kinderen H4187 van Musi H4249 waren Maheli H5740 , en Eder H3406 , en Jeremoth H7969 ; drie.
  24 H428 Dit H1121 zijn de kinderen H3878 van Levi H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H7218 , de hoofden H1 der vaderen H6485 [H8803] , naar hun gerekenden H4557 in het getal H8034 der namen H1538 naar hun hoofden H6213 [H8802] , doende H4399 het werk H5656 van den dienst H1004 van het huis H3068 des HEEREN H4480 van H6242 twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven.
  25 H3588 Want H1732 David H559 [H8804] had gezegd H3068 : De HEERE H430 , de God H3478 Israels H5971 , heeft Zijn volk H5117 [H8689] rust gegeven H3389 , en Hij zal te Jeruzalem H7931 [H8799] wonen H5704 tot in H5769 eeuwigheid.
  26 H1571 En ook H3881 aangaande de Levieten H4908 , dat zij den tabernakel H3605 , noch enig H3627 van deszelfs gereedschap H5656 , tot deszelfs dienst H369 [behorende], niet H5375 [H8800] [meer] zouden dragen.
  27 H3588 Want H314 naar de laatste H1697 woorden H1732 van David H3881 werden de kinderen van Levi H4557 geteld H4480 , van H6242 twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven;
  28 H3588 Omdat H4612 hun standplaats H3027 was aan de hand H1121 der zonen H175 van Aaron H5656 in den dienst H1004 van het huis H3068 des HEEREN H5921 , over H2691 de voorhoven H5921 , en over H3957 de kameren H5921 , en over H2893 de reiniging H3605 van alle H6944 heilige dingen H4639 , en het werk H5656 van den dienst H1004 van het huis H430 Gods;
  29 H3899 Te weten tot het brood H4635 der toerichting H5560 , en tot de meelbloem H4503 ten spijsoffer H4682 , en tot ongezuurde H7550 vladen H4227 , en tot de pannen H7246 [H8716] , en tot het gerooste H3605 , en tot alle H4884 mate H4060 en afmeting;
  30 H1242 En om alle H1242 morgens H5975 [H8800] te staan H3068 , om den HEERE H3034 [H8687] te loven H1984 [H8763] en te prijzen H3651 ; en desgelijks H6153 des avonds;
  31 H3605 En tot al H5927 [H8687] het offeren H5930 der brandofferen H3068 des HEEREN H7676 , op de sabbatten H2320 , op de nieuwe maanden H4150 , en op de gezette hoogtijden H4557 in getal H4941 , naar de wijze H5921 onder H8548 hen, geduriglijk H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN;
  32 H4931 En dat zij de wacht H168 van de tent H4150 der samenkomst H8104 [H8804] zouden waarnemen H4931 , en de wacht H6944 des heiligdoms H4931 , en de wacht H1121 der zonen H175 van Aaron H251 , hun broederen H5656 , in den dienst H1004 van het huis H3068 des HEEREN.