1 Chronicles 13

DSV_Strongs(i)
  1 H1732 En David H3289 [H8735] hield raad H5973 met H8269 de oversten H505 der duizenden H3967 en der honderden H3605 , [en] met alle H5057 vorsten.
  2 H1732 En David H559 [H8799] zeide H3605 tot de ganse H6951 gemeente H3478 van Israel H518 : Indien H5921 het ulieden H2895 [H8804] goeddunkt H4480 , en van H3068 den HEERE H430 , onzen God H6555 [H8799] , te zijn, laat ons ons uitbreiden H7971 [H8799] , laat ons zenden H5921 aan H7604 [H8737] onze overige H251 broeders H3605 , in alle H776 landen H3478 van Israel H3548 , en de priesters H3881 en Levieten H5973 , [die] met H5892 hen zijn in de steden H4054 , met haar voorsteden H413 , opdat zij tot H6908 [H8735] ons vergaderd worden.
  3 H727 En laat ons de ark H430 onzes Gods H413 tot H5437 [H8686] ons wederhalen H3588 , want H3117 wij hebben ze in de dagen H7586 van Saul H3808 niet H1875 [H8804] gezocht.
  4 H559 [H8799] Toen zeide H3605 de ganse H6951 gemeente H3651 , dat men alzo H6213 [H8800] doen zou H3588 ; want H1697 die zaak H3474 [H8804] was recht H5869 in de ogen H3605 des gansen H5971 volks.
  5 H1732 David H6950 [H8686] dan vergaderde H3605 gans H3478 Israel H4480 van H4714 het Egyptische H7883 Sichor H5704 af, tot H935 [H8800] daar men komt H2574 te Hamath H727 , om de ark H430 Gods H935 [H8687] te brengen H4480 van H7157 Kirjath-jearim.
  6 H5927 H0 Toen toog H1732 David H5927 [H8799] op H3605 met het ganse H3478 Israel H1173 naar Baala H413 , dat is, H7157 Kirjath-jearim H834 , hetwelk H3063 in Juda H4480 is, dat hij van H8033 daar H5927 [H8687] ophaalde H727 de ark H430 Gods H3068 , des HEEREN H3742 , Die tussen de cherubim H3427 [H8802] woont H834 , waar H8034 de Naam H7121 [H8738] wordt aangeroepen.
  7 H7392 [H8686] En zij voerden H727 de ark H430 Gods H5921 op H2319 een nieuwen H5699 wagen H4480 uit H1004 het huis H41 van Abinadab H5798 . Uza H283 nu en Ahio H5090 [H8802] leidden H5699 den wagen.
  8 H1732 En David H3605 en gans H3478 Israel H7832 [H8764] speelden H6440 voor het aangezicht H430 Gods H3605 met alle H5797 macht H7892 , zo met liederen H3658 , als met harpen H5035 , en met luiten H8596 , en met trommelen H4700 , en met cimbalen H2689 , en met trompetten.
  9 H5704 Toen zij aan H1637 den dorsvloer H3592 van Chidon H935 [H8799] gekomen waren H7971 [H8799] , zo strekte H5798 Uza H3027 zijn hand H727 uit, om de ark H270 [H8800] te houden H3588 , want H1241 de runderen H8058 [H8804] struikelden.
  10 H2734 [H8799] Toen ontstak H639 de toorn H3068 des HEEREN H5798 over Uza H5221 [H8686] , en Hij sloeg H5921 H834 hem, omdat H3027 hij zijn hand H7971 [H8804] had uitgestrekt H5921 aan H727 de ark H4191 [H8799] ; en hij stierf H8033 aldaar H6440 voor het aangezicht H430 Gods.
  11 H1732 En David H2734 [H8799] ontstak H3588 , dat H3068 de HEERE H6556 een scheur H6555 [H8804] gescheurd H5798 had aan Uza H7121 [H8799] ; daarom noemde hij H1931 diezelve H4725 plaats H6560 Perez-uza H5704 , tot op H2088 dezen H3117 dag.
  12 H1732 En David H3372 [H8799] vreesde H430 den HEERE H1931 te dien H3117 dage H559 [H8800] , zeggende H1963 : Hoe H727 zal ik de ark H430 Gods H413 tot H935 [H8686] mij brengen?
  13 H1732 Daarom liet David H727 de ark H3808 niet H413 tot H5493 [H8689] zich brengen H413 in H5892 de stad H1732 Davids H5186 [H8686] , maar deed ze afwijken H413 in H1004 het huis H5654 van Obed-edom H1663 , den Gethiet.
  14 H3427 [H8799] Alzo bleef H727 de ark H430 Gods H5973 bij H1004 het huisgezin H5654 van Obed-edom H1004 , in zijn huis H7969 , drie H2320 maanden H3068 ; en de HEERE H1288 [H8762] zegende H1004 het huis H5654 van Obed-edom H3605 , en alles H834 , wat hij had.