1 Chronicles 12

DSV_Strongs(i)
  1 H428 Dezen H413 nu zijn het, die tot H1732 David H935 [H8802] kwamen H6860 naar Ziklag H5704 , toen hij nog H6113 [H8803] besloten was H4480 voor H6440 het aangezicht H7586 van Saul H1121 , den zoon H7027 van Kis H1992 ; zij H1368 waren ook onder de helden H4421 , die tot dien krijg H5826 [H8802] hielpen.
  2 H5401 [H8802] Gewapend H7198 met bogen H3231 [H8688] , rechts H8041 [H8688] en links H68 met stenen H2671 werpende, en met pijlen H7198 schietende uit den boog H4480 ; zij waren van H251 de broederen H7586 van Saul H4480 , uit H1144 Benjamin.
  3 H7218 Het hoofd H295 was Ahiezer H3101 , en Joas H1121 , zonen H8094 van Semaa H1395 , den Gibeathiet H3149 ; daarna Jeziel H6404 en Pelet H1121 , zonen H5820 van Azmaveth H1294 , en Beracha H3058 , en Jehu H6069 , de Anathothiet.
  4 H3460 En Jismaja H1393 , de Gibeoniet H1368 , was een held H7970 onder de dertig H5921 , en over H7970 dertig H3414 [gesteld]; en Jirmeja H3166 , en Jahaziel H3110 , en Johanan H3107 , en Jozabad H1452 , de Gederathiet;
  5 H498 Eluzai H3406 , en Jerimoth H1183 , en Bealja H8114 , en Semarja H8203 , en Sefatja H2741 , de Harufiet;
  6 H511 Elkana H3449 , en Jissia H5832 , en Azareel H3134 , en Joezer H3434 , en Jasobam H7145 , de Korahieten;
  7 H3132 En Joela H2069 en Zebadja H1121 , de zonen H3395 van Jeroham H1446 , van Gedor.
  8 H914 [H8738] Ook scheidden zich H4480 van H1425 de Gadieten H413 af tot H1732 David H4679 , in die vesting H4057 naar de woestijn H2428 , kloeke H1368 helden H582 H6635 , krijgslieden H4421 ten oorlog H6186 [H8802] , toegerust H6793 met rondas H7420 en schild H6440 ; en hun aangezichten H6440 waren aangezichten H738 der leeuwen H6643 ; en zij waren als de reeen H5921 op H2022 de bergen H4116 [H8763] in snelheid.
  9 H5829 Ezer H7218 was het hoofd H5662 ; Obadja H8145 de tweede H446 ; Eliab H7992 de derde;
  10 H4925 Mismanna H7243 de vierde H3414 ; Jirmeja H2549 de vijfde;
  11 H6262 Attai H8345 de zesde H447 ; Eliel H7637 de zevende;
  12 H3110 Johanan H8066 de achtste H443 ; Elzabad H8671 de negende;
  13 H3414 Jormeja H6224 de tiende H4344 ; Machbannai H6249 H6240 de elfde.
  14 H428 Dezen H4480 waren van H1121 de kinderen H1410 van Gad H7218 , hoofden H6635 des heirs H259 ; een H6996 van de kleinsten H3967 was over honderd H1419 , en de grootste H505 over duizend.
  15 H428 Deze H1992 zelfden H834 zijn het, die H3383 over de Jordaan H5674 [H8804] gingen H7223 in de eerste H2320 maand H1931 , toen dezelve H4390 [H8764] vol was H5921 aan H3605 al H1415 H1428 [H8675] haar oevers H1272 [H8686] ; en zij verdreven H3605 al H6010 [de] [inwoners] der laagten H4217 , tegen het oosten H4628 en tegen het westen.
  16 H935 [H8799] Er kwamen H4480 ook van H1121 de kinderen H1144 van Benjamin H3063 en Juda H5704 op H4679 de vesting H1732 tot David.
  17 H1732 En David H3318 [H8799] ging uit H6440 hun tegemoet H6030 [H8799] , en antwoordde H559 [H8799] , en zeide H518 tot hen: Indien H7965 gijlieden ten vrede H413 tot H935 [H8804] mij gekomen zijt H5826 [H8800] , om mij te helpen H3824 , zo zal mijn hart H3162 tegelijk H5921 over H1961 [H8799] ulieden zijn H518 ; maar indien H6862 het is, om mij aan mijn vijanden H7411 [H8763] bedriegelijk over te leveren H3808 , daar toch geen H2555 wrevel H3709 in mijn handen H430 is, de God H1 onzer vaderen H7200 [H8799] zie H3198 [H8686] het, en straffe het!
  18 H7307 En de Geest H3847 H0 toog H6022 Amasai H3847 [H8804] aan H7218 , den overste H7970 H7991 [H8677] der hoofdlieden H1732 , [en] [hij] [zeide]: Wij zijn uw, o David H5973 , en met H1121 u zijn wij, gij, zoon H3448 van Isai H7965 . Vrede H7965 , vrede H7965 zij u, en vrede H5826 [H8802] uw helperen H3588 ; want H430 uw God H5826 [H8804] helpt H6901 H0 u. Toen nam H1732 David H6901 [H8762] hen aan H5414 [H8799] , en stelde H7218 hen tot hoofden H1416 der benden.
  19 H5307 [H8804] Er vielen H4480 ook van H4519 Manasse H5921 tot H1732 David H5973 , toen hij met H6430 de Filistijnen H935 [H8800] kwam H5921 , om tegen H7586 Saul H4421 te strijden H3808 , alhoewel zij hen niet H5826 [H8804] hielpen H3588 ; want H5633 de vorsten H6430 der Filistijnen H7971 [H8765] verlieten H6098 hem met raad H559 [H8800] , zeggende H7218 : Met [gevaar] [van] onze hoofden H413 zou hij tot H7586 Saul H113 , zijn heer H5307 [H8799] , vallen.
  20 H413 Toen hij naar H6860 Ziklag H3212 [H8800] toog H5307 [H8804] , vielen H5921 tot H4480 hem uit H4519 Manasse H5734 : Adnah H3107 , en Jozabad H3043 , en Jediael H4317 , en Michael H3107 , en Jozabad H453 , en Elihu H6769 , en Zillethai H7218 ; hoofden H505 der duizenden H834 , die H4519 in Manasse waren.
  21 H1992 En dezen H5826 [H8804] hielpen H1732 David H5973 mede H5921 tegen H1416 die benden H3588 ; want H3605 alle H2428 dezen waren kloeke H1368 helden H1961 [H8799] ; en zij waren H8269 oversten H6635 in het heir.
  22 H3588 Want H935 [H8799] er kwamen H6256 er te [dier] tijd H3117 dag H3117 bij dag H5921 tot H1732 David H5826 [H8800] , om hem te helpen H5704 , tot H1419 een groot H4264 leger H4264 toe, als een leger H430 Gods.
  23 H428 En dit H4557 zijn de getallen H7218 der hoofden H2502 [H8803] dergenen, die toegerust waren H6635 ten heire H5921 , die tot H1732 David H2275 te Hebron H935 [H8804] kwamen H4438 , om het koninkrijk H7586 van Saul H413 tot H5437 [H8687] hem te wenden H6310 , naar den mond H3068 des HEEREN:
  24 H1121 Van de kinderen H3063 van Juda H6793 , die rondassen H7420 en spiesen H5375 [H8802] droegen H8337 , waren zes H505 duizend H8083 H3967 en achthonderd H2502 [H8803] toegerust H6635 ten heire;
  25 H4480 Van H1121 de kinderen H8095 van Simeon H2428 , kloeke H1368 helden H6635 ten heire H7651 , zeven H505 duizend H3967 en honderd;
  26 H4480 Van H1121 de kinderen H3878 van Levi H702 , vier H505 duizend H8337 H3967 en zeshonderd;
  27 H3077 En Jehojada H5057 was overste H175 der Aaronieten H5973 ; en met H7969 hem waren er drie H505 duizend H7651 H3967 en zevenhonderd.
  28 H6659 En Zadok H5288 was een jongeling H2428 , een kloek H1368 held H1 ; en uit zijns vaders H1004 huis H8147 waren twee H6242 en twintig H8269 oversten;
  29 H4480 En van H1121 de kinderen H1144 van Benjamin H251 , de broederen H7586 van Saul H7969 , drie H505 duizend H5704 ; want tot H2008 nog toe H4768 waren er velen H1004 van hen, die het met het huis H7586 van Saul H8104 H4931 [H8802] hielden;
  30 H4480 En van H1121 de kinderen H669 van Efraim H6242 , twintig H505 duizend H8083 H3967 en achthonderd H2428 , kloeke H1368 helden H582 , mannen H8034 van naam H1004 in het huis H1 hunner vaderen;
  31 H4480 En van H2677 den halven H4294 stam H4519 van Manasse H8083 H6240 achttien H505 duizend H8034 , die met namen H5344 [H8738] uitgedrukt zijn H935 [H8800] , dat zij kwamen H1732 , om David H4427 [H8687] koning te maken;
  32 H4480 En van H1121 de kinderen H3485 van Issaschar H3045 [H8802] , die ervaren waren H998 in het verstand H6256 van de tijden H3045 [H8800] , om te weten H4100 wat H3478 Israel H6213 [H8799] doen moest H7218 ; hun hoofden H3967 waren tweehonderd H3605 , en alle H251 hun broeders H5921 [pasten] op H6310 hun woord;
  33 H4480 Uit H2074 Zebulon H3318 [H8802] , uitgaande H6635 in het heir H6186 [H8802] , toegerust H4421 ten strijde H3605 met alle H3627 H4421 krijgswapenen H2572 , vijftig H505 duizend H5737 [H8800] ; en om een slagorde te houden H3808 met H3820 een onwankelbaar H3820 hart;
  34 H4480 En uit H5321 Nafthali H505 , duizend H8269 oversten H5973 , en bij H6793 hen met rondas H2595 en spies H7651 , zeven H7970 en dertig H505 duizend.
  35 H4480 En uit H1839 de Danieten H4421 , ten strijde H6186 [H8802] toegerust H8083 , acht H6242 en twintig H505 duizend H8337 H3967 en zeshonderd;
  36 H4480 En uit H836 Aser H3318 [H8802] , uitgaande H6635 in het heir H4421 , om krijgsorde H6186 [H8800] te houden H705 , waren veertig H505 duizend;
  37 H4480 En van H5676 gene zijde H3383 van de Jordaan H4480 , van H7206 de Rubenieten H1425 , en Gadieten H2677 , en den halven H7626 stam H4519 van Manasse H3605 , met allerlei H3627 H6635 krijgsgereedschap H4421 ten oorlog H3967 , honderd H6242 H505 en twintigduizend.
  38 H3605 Al H428 deze H582 H4421 krijgslieden H4634 , die zich in slagorde H5737 [H8802] konden houden H935 [H8804] , kwamen H8003 met een volkomen H3820 hart H2275 te Hebron H1732 , om David H4427 [H8687] koning te maken H5921 over H3605 gans H3478 Israel H1571 . En ook H3605 was al H7611 het overige H3478 van Israel H259 een H3824 hart H1732 , om David H4427 [H8687] tot koning te maken.
  39 H1961 [H8799] En zij waren H8033 daar H5973 bij H1732 David H7969 drie H3117 dagen H398 [H8802] lang, etende H8354 [H8802] en drinkende H3588 ; want H251 hun broeders H1992 hadden voor hen H3559 [H8689] [wat] toebereid.
  40 H1571 En ook H7138 de naasten H413 aan H5704 hen, tot aan H3485 Issaschar H2074 , en Zebulon H5321 , en Nafthali H935 [H8688] , brachten H3899 brood H2543 op ezelen H1581 , en op kemelen H6505 , en op muildieren H1241 , en op runderen H3978 H7058 , meelspijs H1690 , stukken H6778 vijgen, en stukken rozijnen H3196 , en wijn H8081 , en olie H1241 , en runderen H6629 , en klein vee H7230 in menigte H3588 ; want H8057 er was blijdschap H3478 in Israel.