1 Chronicles 11

DSV_Strongs(i)
  1 H6908 [H8735] Toen vergaderde zich H3605 gans H3478 Israel H413 tot H1732 David H2275 naar Hebron H559 [H8800] , zeggende H2009 : Zie H587 , wij H6106 zijn uw gebeente H1320 en uw vlees.
  2 H1571 Zelfs H1571 ook H8543 H8032 te voren H7586 , toen Saul H1571 nog H4428 koning H1961 [H8800] was H859 , hebt gij H3478 Israel H3318 [H8688] uitgeleid H935 [H8688] en ingeleid H3068 ; ook heeft de HEERE H430 , uw God H559 [H8799] , tot u gezegd H859 : Gij H5971 zult Mijn volk H3478 Israel H7462 [H8799] weiden H859 , en gij H5057 zult voorganger H1961 [H8799] zijn H5921 van H1571 Mijn volk H3478 Israel.
  3 H935 [H8799] Ook kwamen H3605 alle H2205 oudsten H3478 in Israel H413 tot H4428 den koning H2275 naar Hebron H1732 , en David H3772 [H8799] maakte H1285 een verbond H2275 met hen te Hebron H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H4886 [H8799] ; en zij zalfden H1732 David H4428 ten koning H5921 over H3478 Israel H1697 , naar het woord H3068 des HEEREN H3027 , door den dienst H8050 van Samuel.
  4 H1732 En David H3212 [H8799] toog henen H3605 , en gans H3478 Israel H3389 , naar Jeruzalem H1931 , welke H2982 is Jebus H8033 ; want daar H2983 waren de Jebusieten H3427 [H8802] , de inwoners H776 des lands.
  5 H3427 [H8802] En de inwoners H2982 van Jebus H559 [H8799] zeiden H1732 tot David H2008 : Gij zult hier H3808 niet H935 [H8799] inkomen H1732 . David H3920 [H8799] dan nog won H4686 den burg H6726 Sion H1931 , welke H5892 is de stad H1732 Davids.
  6 H1732 Want David H559 [H8799] zeide H3605 : Al H2983 wie de Jebusieten H7223 het eerst H5221 [H8688] slaat H7218 , zal tot een hoofd H8269 , en tot een overste H1961 [H8799] worden H5927 [H8799] . Toen beklom H3097 Joab H1121 , de zoon H6870 van Zeruja H7223 , dien het eerst H1961 [H8799] ; daarom werd hij H7218 tot een hoofd.
  7 H1732 David H3427 [H8799] nu woonde H4679 op den burg H5921 H3651 ; daarom H7121 [H8804] heet men H5892 dien de stad H1732 Davids.
  8 H1129 [H8799] En hij bouwde H5892 de stad H4480 H5439 rondom H4480 , van H4407 Millo H5439 af, en rondom H5704 henen H3097 ; en Joab H2421 [H8762] vernieuwde H7605 het overige H5892 der stad.
  9 H1732 En David H3212 [H8799] ging H1980 [H8800] geduriglijk voort H1419 , en werd groot H3068 , want de HEERE H6635 der heirscharen H5973 was met hem.
  10 H428 Dezen H7218 nu waren de hoofden H1368 der helden H834 , die H1732 David H2388 H0 had, die zich dapper H5973 bij H2388 [H8693] hem gedragen hebben H4438 in zijn koninkrijk H5973 bij H3605 geheel H3478 Israel H4427 [H8687] , om hem koning te maken H1697 , naar het woord H3068 des HEEREN H5921 over H3478 Israel.
  11 H428 Dezen H4557 nu zijn van het getal H1368 der helden H834 , die H1732 David H3434 had: Jasobam H2453 , de zoon van Hachmoni H7218 , was het hoofd H7991 H7970 [H8675] der dertigen H1931 , die H2595 zijn spies H5921 tegen H7969 H3967 driehonderd H5782 [H8790] opheffende H259 H6471 , hen op eenmaal H2491 versloeg.
  12 H310 En na H499 hem was Eleazar H1121 , de zoon H1734 van Dodo H266 , de Ahohiet H1931 ; hij H7969 was onder die drie H1368 helden.
  13 H1931 Hij H1961 [H8804] was H5973 met H1732 David H6450 te Pas-dammim H6430 , als de Filistijnen H8033 daar H4421 ten strijde H622 [H8738] vergaderd waren H2513 , en het stuk H7704 des akkers H4392 vol H8184 gerst H1961 [H8799] was H5971 , en het volk H4480 voor H6440 het aangezicht H6430 der Filistijnen H5127 [H8804] vlood;
  14 H3320 [H8691] En zij stelden zich H8432 in het midden H2513 van dat stuk H5337 [H8686] , en beschermden H5221 [H8686] het, en zij sloegen H6430 de Filistijnen H3068 ; en de HEERE H3467 [H8686] verloste H1419 hen door een grote H8668 verlossing.
  15 H7969 En drie H4480 uit H7970 de dertig H7218 hoofden H3381 [H8799] togen af H5921 naar H6697 den rotssteen H413 tot H1732 David H413 in H4631 de spelonk H5725 van Adullam H4264 ; en het leger H6430 der Filistijnen H2583 [H8802] had zich gelegerd H6010 in het dal H7497 Refaim.
  16 H1732 En David H227 was toen H4686 in de vesting H5333 en de bezetting H6430 der Filistijnen H227 was toen H1035 te Bethlehem.
  17 H1732 En David H183 [H8691] kreeg lust H559 [H8799] , en zeide H4310 : Wie H4325 zal mij water H8248 [H8686] te drinken geven H4480 uit H1035 Bethlehems H953 bornput H834 , die H8179 onder de poort is?
  18 H1234 [H8799] Toen braken H7969 die drie H4264 door het leger H6430 der Filistijnen H7579 [H8799] , en putten H4325 water H4480 uit H1035 Bethlehems H953 bornput H834 , die H8179 onder de poort H5375 [H8799] is, en zij droegen H935 [H8686] het en brachten H413 het tot H1732 David H1732 . Doch David H14 [H8804] wilde H3808 het niet H8354 [H8800] drinken H5258 H0 , maar hij goot H853 het H5258 [H8762] uit H3068 voor den HEERE;
  19 H559 [H8799] En hij zeide H430 : Dat late mijn God H2486 verre van H4480 mij zijn, van H2063 zulks H6213 [H8800] te doen H1818 ! Zou ik het bloed H428 dezer H582 mannen H8354 [H8799] drinken H5315 ? Met gevaar huns levens H3588 , ja H5315 , met gevaar huns levens H935 [H8689] hebben zij dat gebracht H14 [H8804] . En hij wilde H3808 het niet H8354 [H8800] drinken H428 . Dit H6213 [H8804] deden H7969 de drie H1368 helden.
  20 H52 Abisai H251 nu, de broeder H3097 van Joab H1931 , H1961 [H8804] was H7218 ook het hoofd H7969 van drie H1931 ; en hij H5782 [H8790] , verheffende H2595 zijn spies H5921 tegen H7969 H3967 driehonderd H2491 , versloeg H3808 [H8675] hen; alzo had hij H8034 een naam H7969 onder die drie.
  21 H4480 Uit H7969 die drie H3513 [H8737] was hij geeerd H8147 boven de twee H1961 [H8799] ; daarom werd hij H8269 hun tot een overste H935 [H8804] ; maar hij kwam H5704 tot aan H7969 de [eerste] drie H3808 niet.
  22 H1141 Benaja H1121 , de zoon H3077 van Jojada H1121 , de zoon H2428 eens dapperen H376 mans H4480 van H6909 Kabzeel H7227 , was groot H6467 van daden H1931 ; hij H5221 [H8689] versloeg H8147 twee H739 sterke leeuwen H4124 van Moab H3381 H0 ; ook ging H1931 hij H3381 [H8804] af H5221 [H8689] , en versloeg H738 een leeuw H8432 in het midden H953 des kuils H7950 H3117 , in den sneeuwtijd.
  23 H1931 Hij H5221 [H8689] versloeg H4713 ook een Egyptischen H376 man H376 , een man H4060 van grote lengte H2568 , van vijf H520 ellen H4713 ; en die Egyptenaar H2595 had een spies H3027 in de hand H707 H4500 [H8802] , als een weversboom H3381 H0 ; maar hij ging H413 tot H3381 [H8799] hem af H7626 met een staf H1497 [H8799] , en rukte H2595 de spies H4480 uit H3027 de hand H4713 des Egyptenaars H2026 [H8799] , en hij doodde H2595 hem met zijn [eigen] spies.
  24 H428 Deze dingen H6213 [H8804] deed H1141 Benaja H1121 , de zoon H3077 van Jojada H8034 ; dies had hij een naam H7969 onder die drie H1368 helden.
  25 H2009 Ziet H1931 , hij H3513 [H8737] was de heerlijkste H4480 van H7970 die dertig H935 [H8804] ; nochtans kwam hij H413 tot aan H7969 de drie H3808 niet H1732 . En David H7760 [H8799] stelde hem H5921 over H4928 zijn trawanten.
  26 H1368 De helden H2428 nu der heiren H6214 waren: Asahel H251 , de broeder H3097 van Joab H445 ; Elhanan H1121 , de zoon H1734 van Dodo H4480 , van H1035 Bethlehem;
  27 H8054 Sammoth H2033 , de Harodiet H2503 ; Helez H6397 , de Peloniet;
  28 H5896 Ira H1121 , de zoon H6142 van Ikkes H8621 , de Thekoiet H44 ; Abiezer H6069 , de Anathothiet;
  29 H5444 Sibbechai H2843 , de Husathiet H5866 ; Ilai H266 , de Ahohiet;
  30 H4121 Maharai H5200 , de Netofathiet H2466 ; Heled H1121 , de zoon H1196 van Baana H5200 , de Netofathiet;
  31 H863 Ithai H1121 , de zoon H7380 van Ribai H4480 , van H1390 Gibea H1121 der kinderen H1144 Benjamins H1141 ; Benaja H6553 , de Pirhathoniet;
  32 H2360 Hurai H4480 , van H5158 de beken H1608 van Gaas H22 ; Abiel H6164 ; de Arbathiet;
  33 H5820 Azmaveth H978 , de Baharumiet H455 ; Eljahba H8170 , de Saalboniet;
  34 H1121 [Van] de kinderen H2044 van Hasem H1493 , den Gizoniet H3129 , was Jonathan H1121 , de zoon H7681 van Sage H2043 , de Harariet;
  35 H279 Ahiam H1121 , de zoon H7940 van Sachar H2043 , de Harariet H465 ; Elifal H1121 , de zoon H218 van Ur;
  36 H2660 Hefer H4382 , de Mecherathiet H281 ; Ahia H6397 , de Peloniet;
  37 H2695 Hezro H3761 , de Karmeliet H5293 ; Naari H1121 , de zoon H229 van Ezbai;
  38 H3100 Joel H251 , de broeder H5416 van Nathan H4006 ; Mibhar H1121 , de zoon H1905 van Geri;
  39 H6768 Zelek H5984 , de Ammoniet H5171 ; Nahrai H1307 , de Berothiet H5375 H3627 [H8802] , wapendrager H3097 van Joab H1121 , den zoon H6870 van Zeruja;
  40 H5896 Ira H3505 , de Jithriet H1619 ; Gareb H3505 , de Jithriet;
  41 H223 Uria H2850 , de Hethiet H2066 ; Zabad H1121 , de zoon H304 van Ahlai;
  42 H5721 Adina H1121 , de zoon H7877 van Siza H7206 , de Rubeniet H7218 , was het hoofd H7206 der Rubenieten H7970 ; nochtans waren er dertig H5921 boven hem;
  43 H2605 Hanan H1121 , de zoon H4601 van Maacha H3146 , en Josafat H4981 , de Mithniet;
  44 H5814 Uzzia H6254 , de Asterathiet H8091 ; Sama H3273 , en Jeiel H1121 , de zoon H2369 van Hotham H6200 , den Aroeriet;
  45 H3043 Jediael H1121 , de zoon H8113 van Simri H3109 , en Joha H251 , zijn broeder H8491 , de Tiziet;
  46 H447 Eliel H4233 , Hammahavim H3403 en Jeribai H3145 , en Josavia H1121 , de zonen H493 van Elnaam H3495 ; en Jithma H4125 , de Moabiet;
  47 H447 Eliel H5744 en Obed H3300 , en Jaaziel H4677 van Mezobaja.