Song of Songs 2:2

DSV(i) 2 Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.