Haggai 1:5

DSV(i) 5 Nu dan, alzo zegt de HEERE der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen.