1 Chronicles 1:24

DSV(i) 24 Sem, Arfachsad, Selah,