Ephesians -1 Timothy

Croatian(i) 1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu. 2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! 3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. 4 Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; 5 u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, 6 na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome 7 u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. 8 Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem 9 obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova 10 da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji. 11 U njemu, u kome i nama - predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade 12 da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se već prije nadali u Kristu. 13 U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine - evanđelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim, 14 koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove. 15 Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16 ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: 17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18 prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19 i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima 21 iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. 22 Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi, 23 koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja. 2 1 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha 2 u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. 3 Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. 4 Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, 5 nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! - 6 te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: 7 da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. 8 Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! 9 Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. 10 Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. 11 Spominjite se stoga da nekoć bijaste neznabošci u tijelu - neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani, rukom, na tijelu - 12 i da u ono vrijeme bijaste izvan Krista, udaljeni od građanstva izraelskoga, tuđi Savezima obećanja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu. 13 Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu - po Krvi Kristovoj. 14 Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. 15 Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka 16 te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. 17 I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, 18 jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu. 19 Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji 20 nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. 21 U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. 22 U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu. 3 1 Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane... 2 Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: 3 objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah. 4 Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo, 5 koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: 6 da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju, 7 kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove. 8 Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova 9 i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, 10 da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja 11 zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu. 12 U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup. 13 Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša! 14 Zato prigibam koljena pred Ocem, 15 od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: 16 neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka 17 da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni 18 mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina 19 te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje. 20 Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti - 21 Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen. 4 1 Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! 2 Podnosite jedni druge u ljubavi; 3 trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! 4 Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! 5 Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! 6 Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! 7 A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. 8 Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima. 9 Ono "uzađe" - što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju? 10 Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni. 11 On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje 12 da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova 13 dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove: 14 da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi. 15 Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist, 16 od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi. 17 Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove: 18 zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. 19 Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću. 20 Vi pak ne naučiste tako Krista, 21 ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: 22 da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, 23 a obnavljati se duhom svoje pameti 24 i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. 25 Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima. 26 Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom 27 i ne dajite mjesta đavlu. 28 Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim. 29 Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima. 30 I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja! 31 Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! 32 Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. 5 1 Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena 2 i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. 3 A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima! 4 Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje! 5 Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. 6 Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. 7 Nemajte dakle ništa s njima! 8 Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite - 9 plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina - 10 i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. 11 A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, 12 jer što potajno čine, sramota je i govoriti. 13 A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. 14 Zato veli: "Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetljet će ti Krist." 15 Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! 16 Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! 17 Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja! 18 I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom! 19 Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! 20 Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista! 21 Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22 Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23 Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela. 24 Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! 25 Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26 da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ 27 te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28 Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29 Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30 Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31 Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. 32 Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. 33 Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža. 6 1 Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. 2 Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem: 3 da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. 4 A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim! 5 Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca. 6 Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju; 7 dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima, 8 znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina. 9 I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti. 10 Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. 11 Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. 12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. 13 Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. 14 Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, 15 potpašite noge spremnošću za evanđelje mira! 16 U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. 17 Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju. 18 Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, 19 i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja 20 kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti. 21 A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu. 22 Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša. 23 Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista! 24 Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.

Philippians

1 1 Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima. 2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! 3 Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim. 4 Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim 5 zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada - 6 uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa. 7 I pravo je da tako osjećam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja svi ste vi suzajedničari moje milosti. 8 Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! 9 I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju 10 te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, 11 puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju. 12 A hoću da znate, braćo: ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja 13 tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima, 14 a većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti Riječ. 15 Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje: 16 ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja; 17 oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno - misleći da će tako otežati nevolju mojih okova. 18 Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se. 19 Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoći Duha Isusa Krista to će mi biti na spasenje, 20 kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. 21 Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! 22 A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! 23 Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; 24 ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. 25 U to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere, 26 da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet dođem k vama. 27 Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru 28 ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga. 29 Jer vama je dana milost: "za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti, 30 isti boj bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete. 2 1 Ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, 2 ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; 3 nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego - u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; 4 ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih! 5 Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu: 6 On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, 7 nego sam sebe "oplijeni" uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, 8 ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. 9 Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, 10 da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. 11 I svaki će jezik priznati: "Isus Krist jest Gospodin!" - na slavu Boga Oca. 12 Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazočnosti nego mnogo više sada, za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! 13 Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. 14 Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja 15 da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu 16 držeći riječ Života meni na ponos za Dan Kristov, što nisam zaludu trčao niti se zaludu trudio. 17 Naprotiv, ako se ja i izlijevam za žrtvu i bogoslužje, za vjeru vašu, radostan sam i radujem se sa svima vama. 18 A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom. 19 Nadam se u Gospodinu Isusu da ću vam uskoro poslati Timoteja da mi odlane kad saznam što je s vama. 20 Nikoga doista nemam tako srodne duše tko bi se kao on svojski za vas pobrinuo 21 jer svi traže svoje, a ne ono što je Isusa Krista. 22 A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evanđelju. 23 Njega se dakle nadam poslati tek što razvidim što je sa mnom. 24 A uvjeren sam u Gospodinu da ću i sam uskoro doći. 25 Smatrao sam potrebnim poslati k vama Epafrodita, brata, suradnika i suborca moga kojega ste poslali da mi poslužuje u potrebi. 26 Jer je čeznuo za svima vama i bio zabrinut što ste saznali da je obolio. 27 I doista je gotovo na smrt bio obolio, ali Bog mu se smilovao, ne samo njemu nego i meni, da me ne zadesi žalost na žalost. 28 Brže ga dakle poslah da se, pošto ga vidite, opet obradujete, i ja da budem manje žalostan. 29 Primite ga dakle u Gospodinu sa svom radosti i poštujte takve 30 jer se za djelo Kristovo smrti sasvim približio, životnoj se pogibli izložio da nadopuni ono u čemu me vi ne mogoste poslužiti. 3 1 Uostalom, braćo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije. 2 Čuvajte se tih pasa, čuvajte se tih opakih radnika, čuvajte se te osakaćenosti! 3 Jer mi smo obrezanje, mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dičimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo, 4 iako bih se ja mogao pouzdati i u tijelo. Smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više: 5 obrezan osmog dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja; po Zakonu farizej, 6 po revnosti progonitelj Crkve, po pravednosti zakonskoj besprijekoran. 7 Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. 8 Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem 9 i u njemu se nađem - ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj - 10 da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, 11 ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. 12 Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. 13 Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, 14 k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu. 15 Koji smo god zreli, ovako mislimo! I ako što drukčije mislite, Bog će vam ovako objaviti. 16 Samo, držimo se onoga do čega smo stigli! 17 Braćo! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. 18 Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. 19 Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti - jer misle na zemaljsko. 20 Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: 21 snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. 4 1 Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako - čvrsto stojte u Gospodinu. 2 Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu. 3 Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života. 4 Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! 5 Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! 6 Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. 7 I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. 8 Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu! 9 Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama! 10 Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije, ali niste imali prigode. 11 Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. 12 Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. 13 Sve mogu u Onome koji me jača! 14 Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. 15 A i vi, Filipljani, znate: u početku evanđelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini. 16 Čak ste mi i u Solun i jednom, i dvaput, za potrebe poslali. 17 Ne, ne tražim dara; tražim samo plod izobilan u vašu korist. 18 Imam svega i u izobilju; namiren sam otkad po Epafroditu primih ono od vas, miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu. 19 A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. 20 Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen. 21 Pozdravite svakoga svetog u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom. 22 Pozdravljaju vas svi sveti, ponajpače oni iz careva dvora. 23 Milost Gospodina Isusa Krista s duhom vašim!

Colossians

1 1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej: 2 Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega! 3 Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći. 4 Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima 5 poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine - 6 evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini, 7 kako ste naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov, 8 on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu. 9 Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome: 10 da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj; 11 osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost; 12 s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. 13 On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, 14 u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. 15 On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja. 16 Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: 17 on je prije svega i sve stoji u njemu. 18 On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak. 19 Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu 20 i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. 21 I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene, 22 sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne. 23 Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem. 24 Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu. 25 Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju - 26 otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim. 27 Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave! 28 Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu. 29 Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje. 2 1 Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice: 2 da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega - Krista, 3 u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena. 4 To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim riječima. 5 Jer ako sam tijelom nenazočan, duhom sam ipak s vama: s radošću promatram vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista. 6 Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: 7 ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem. 8 Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na "počela svijeta", a ne na Krista. 9 Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10 ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti. 11 U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim - svukoste tijelo puteno - obrezanjem Kristovim: 12 s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. 13 On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, 14 izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. 15 Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi. 16 Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17 To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest - tijelo Kristovo. 18 Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u "poniznosti i štovanju anđela", zadubljuje se u svoja viđenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom, 19 a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim. 20 Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: 21 "Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči"? 22 Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! 23 Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo. 3 1 Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! 2 Za onim gore težite, ne za zemaljskim! 3 Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! 4 Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. 5 Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo! 6 Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. 7 Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli. 8 Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! 9 Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima 10 i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! 11 Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist. 12 Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost 13 te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! 14 A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva. 15 I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! 16 Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! 17 I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu! 18 Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! 19 Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. 20 Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! 21 Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom. 22 Robovi, slušajte u svemu svoje zemaljske gospodare! Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego u jednostavnosti srca, bojeći se Gospodina. 23 Što god radite, zdušno činite, kao Gospodinu, a ne ljudima, 24 znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu, baštinu. Gospodinu Kristu služite. 25 Doista, nepravedniku će se uzvratiti što je nepravedno učinio. Ne, nema pristranosti! 4 1 Gospodari, pružajte svojim robovima što je pravo i pravično, znajući da i vi imate Gospodina na nebu! 2 U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju! 3 Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan; 4 da ga očitujem propovijedajući kako treba. 5 Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme! 6 Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba. 7 Što je sa mnom - o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat, vjerni poslužitelj i sa mnom sluga u Gospodinu. 8 Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša. 9 Šaljem ga s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je vaš zemljak: oni će vam priopćiti kako je ovdje. 10 Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, nećak Barnabin, o kome primiste naredbe: dođe li k vama, lijepo ga primite. 11 Pozdravlja vas i Isus, zvani Just. Od onih koji su iz obrezanja samo su mi ovi suradnici na kraljevstvu Božjemu, oni mi bijahu utjehom. 12 Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u posvemašnjoj volji Božjoj. 13 Svjedočim doista za nj: mnogo se trudi za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu. 14 Pozdravlja vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema. 15 Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu i Crkvu u njezinoj kući. 16 A kad se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u Laodicejskoj crkvi, i vi da pročitate onu iz Laodiceje. 17 I recite Arhipu: "Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!" 18 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom! Spominjite se mojih okova! Milost s vama!

1 Thessalonians

1 1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! 2 Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama 3 spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. 4 Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja 5 jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas među vama bili. 6 I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga 7 tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. 8 Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. 9 Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu 10 i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi. 2 1 Sami doista znate, braćo: naš dolazak k vama nije bio uzaludan. 2 Naprotiv, i pošto smo, kako znate, u Filipima trpjeli i bili pogrđeni, odvažismo se u Bogu našemu iznijeti vam, uz tešku borbu, evanđelje Božje. 3 Uistinu, naše poticanje ne proistječe iz zablude, ni nečistoće, ni prijevare, 4 nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evanđelje, tako ga i navješćujemo - ne kao da želimo ugoditi ljudima, nego Bogu koji prosuđuje srca naša. 5 Nikada se zaista kako znate, ne poslužismo ni laskavom riječju ni - Bog nam je svjedok - prikrivenom pohlepom. 6 Niti smo od ljudi iskali slavu - ni od vas, ni od drugih - 7 premda smo se mogli nametnuti kao Kristovi apostoli. Ali bili smo među vama nježni kao majka što hrani i njeguje svoju djecu. 8 Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše jer ste nam omiljeli. 9 Sjećate se doista, braćo, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evanđelje Božje i radili noću i danju da ne bismo opteretili koga od vas. 10 Svjedoci ste vi i Bog kako smo se sveto, pravedno i besprijekorno vladali prema vama, vjernicima. 11 Kao što znate, svakoga smo od vas kao otac svoju djecu, 12 poticali, sokolili i zaklinjali da živite dostojno Boga koji vas pozva u svoje kraljevstvo i slavu. 13 Zato, eto, i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima. 14 Doista, vi ste, braćo, postali nasljedovatelji crkava Božjih koje su u Judeji u Kristu Isusu: i vi isto trpite od svojih suplemenika što i oni od Židova, 15 koji su i Gospodina Isusa i proroke ubili, i nas progonili, te Bogu ne ugađaju i svim se ljudima protive 16 kad nam priječe propovijedati poganima da se spase, da bi tako u svako vrijeme navršili mjeru zlodjela svojih. Ali sručio se na njih konačni gnjev. 17 A mi, braćo, pošto smo za kratko vrijeme ostali bez vas - licem, ne srcem - brže se bolje, u silnoj čežnji, požurismo ugledati vaše lice. 18 Zaista, htjedosmo k vama - ja, Pavao, i jednom i dvaput - ali nas je spriječio Sotona. 19 Ta tko li će biti naša nada, radost ili vijenac dični - zar možda ne i vi? - pred Gospodinom našim Isusom o njegovu Dolasku? 20 Vi ste doista slava naša i radost! 3 1 Zato kad više ne mogosmo izdržati, pristadosmo ostati u Ateni sami 2 te poslasmo Timoteja, brata našega i suradnika Božjega u Kristovu evanđelju, da vas učvrsti i ohrabri u vjeri 3 da se nitko ne pokoleba u tim nevoljama. Ta i sami znate da smo za to određeni: 4 doista, kad smo bili kod vas, pretkazivali smo kako nas imaju zadesiti nevolje, što se, kako znate, i dogodilo. 5 Zbog toga i ja, ne mogavši više izdržati, poslah da saznam o vašoj vjeri, da vas možda Zavodnik nije zaveo te je naš trud postao uzaludan. 6 A sada kad se Timotej od vas k nama vratio i donio nam radosnu vijest o vašoj vjeri i ljubavi, i da nas se sveudilj ugodno sjećate i čeznete vidjeti nas, kao i mi vas - 7 zbog toga smo, braćo, nad vama, vašom vjerom, bili utješeni uza svu svoju tjeskobu i nevolju. 8 Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu! 9 I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom svojim, 10 dok noću i danju najusrdnije molimo da vidimo vaše lice i nadoknadimo manjkavosti vaše vjere? 11 A sam Bog i Otac naš i Gospodin naš Isus upravio naš put prema vama! 12 Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. 13 Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime. 4 1 Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! 2 Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu. 3 Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje - da se uzdržavate od bludnosti, 4 da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, 5 a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga, 6 pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo. 7 Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. 8 Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas. 9 A o bratoljublju vam nije potrebno pisati. Ta i sami ste od Boga naučili ljubiti jedni druge, 10 a to doista i činite prema svoj braći u cijeloj Makedoniji. Samo vas, braćo, potičemo da u tom još više uznapredujete 11 pa da se trsite mirno živjeti, svoje činiti i raditi svojim rukama, kako smo vam zapovijedili, 12 te tako časno živite prema onima vani i nikoga ne trebate. 13 Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. 14 Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. 15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. 16 Jer sam će Gospodin - na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, 17 a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. 18 Tješite se dakle uzajamno ovim riječima! 5 1 A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. 2 Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. 3 Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. 4 Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: 5 ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. 6 Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo. 7 Jer koji spavaju, noću spavaju; i koji se opijaju, noću se opijaju. 8 A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja! 9 Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu, 10 koji je za nas umro da - bdjeli ili spavali - zajedno s njime živimo. 11 Zato, tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga, kako i činite. 12 Molimo vas, braćo: priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas; 13 s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir među sobom! 14 Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima! 15 Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima. 16 Uvijek se radujte! 17 Bez prestanka se molite! 18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. 19 Duha ne trnite, 20 proroštava ne prezirite! 21 Sve provjeravajte: dobro zadržite, 22 svake se sjene zla klonite! 23 A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista. 24 Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti. 25 Braćo, molite i za nas! 26 Pozdravite svu braću cjelovom svetim. 27 Zaklinjem vas u Gospodinu: neka se ova poslanica pročita svoj braći. 28 Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!

2 Thessalonians

1 1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu. 2 Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista! 3 Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima, 4 tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. 5 One su najava pravednog Suda Božjega: da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite. 6 Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom, 7 a vama, mučenima, zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći, 8 u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa. 9 Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva, 10 kada - u onaj Dan - dođe da se proslavi u svojim svetima i da se prodiči u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedočanstvu našemu među vama. 11 Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere 12 te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu - po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista. 2 1 A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: 2 ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji. 3 Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, 4 Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom... 5 Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama? 6 I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. 7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen. 8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga - 9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima 10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. 11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži 12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost. 13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu. 14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju - na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista. 15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom. 16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, 17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi! 3 1 Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas 2 i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! 3 Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga. 4 A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo. 5 A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj. 6 Zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas. 7 Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno: 8 ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. 9 Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati. 10 Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede! 11 A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. 12 Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu. 13 Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro. 14 Ako li se tko ne pokorava našoj riječi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi, 15 ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata. 16 A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki način! Gospodin sa svima vama! 17 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici: ovako pišem. 18 Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama!

1 Timothy

1 1 Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, Spasitelja našega, i Krista Isusa, nade naše, 2 Timoteju, pravomu sinu u vjeri: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega! 3 Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka 4 i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri. 5 Svrha je te zapovijedi ljubav iz čista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne. 6 To su neki promašili i zastranili u praznorječje; 7 htjeli bi biti učitelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde. 8 A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito, 9 svjestan toga da je Zakon tu ne za pravednika nego za bezakonike i nepokornike, nepobožnike i grešnike, bezbožnike i svetogrdnike, ocoubojice i materoubojice, koljače, 10 bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku - 11 po evanđelju Slave blaženoga Boga koje je meni povjereno. 12 Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu - Kristu Isusu, Gospodinu našemu - jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene 13 koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. 14 I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu. 15 Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. 16 A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni. 17 A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen. 18 Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima nekoć nad tobom izrečenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti 19 imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere. 20 Među njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nauče ne huliti. 2 1 Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, 2 za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. 3 To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, 4 koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. 5 Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus, 6 koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, 7 za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom - istinu govorim, ne lažem - učiteljem naroda u vjeri i istini. 8 Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre; 9 isto tako žene - u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom, 10 nego - dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost. 11 Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću. 12 Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru. 13 Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; 14 i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, učinila prekršaj. 15 A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom. 3 1 Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi. 2 Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati, 3 ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac; 4 da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću - 5 a ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju? - 6 ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu. 7 A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu. 8 Đakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku - 9 imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti. 10 I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu. 11 Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu. 12 đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama. 13 Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu. 14 Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi, 15 a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine. 16 Da, po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđela, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu. 4 1 Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. 2 A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti 3 koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu. 4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću 5 jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom. 6 To izlaži braći i bit ćeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš. 7 Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti! 8 Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život - sadašnji i budući. 9 Vjerodostojna je to riječ i vrijedna da se posve prihvati. 10 Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika. 11 Zapovijedaj to i naučavaj! 12 Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. 13 Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju. 14 Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva. 15 Oko toga nastoj, sav u tom budi da tvoj napredak bude svima očit. 16 Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju. 5 1 Na starca se ne otresaj, nego ga nagovaraj kao oca, mladiće kao braću, 2 starice kao majke, djevojke kao sestre - u svoj čistoći. 3 Udovice poštuj - one koje su zaista udovice. 4 Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju očitovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvraćati roditeljima jer to je ugodno Bogu. 5 A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama noć i dan; 6 ona, naprotiv, koja provodi lagodan život, živa je već umrla. 7 I to naglašuj da budu besprijekorne. 8 Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika. 9 U popis neka se unosi udovica ne mlađa od šezdeset godina, jednog muža žena, 10 koja ima svjedočanstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posvećivala. 11 Mlađe pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, hoće se udati, 12 pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost. 13 A uz to se, obilazeći po kućama, nauče biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreći što ne bi smjele. 14 Hoću dakle da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu kućevne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogrđivanje. 15 Jer već su neke zastranile za Sotonom. 16 Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne opterećuje Crkva, da uzmogne pomoći onima koje su zaista udovice. 17 Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke časti, ponajpače oni koji se trude oko Riječi i poučavanja. 18 Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaće svoje. 19 Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka. 20 One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha! 21 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne činiš po naklonosti. 22 Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tuđih grijeha! Sebe čistim čuvaj! 23 Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i čestih svojih slabosti. 24 Grijesi nekih ljudi očiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega. 25 Tako su i dobra djela očita, a bila i drukčija, ne mogu se sakriti. 6 1 Koji su pod jarmom, robovi, neka svoje gospodare smatraju svake časti dostojnima da se ne bi pogrđivalo ime Božje i nauk. 2 A oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su braća, nego neka im još više služe jer ti koji primaju njihovo dobročinstvo vjernici su i ljubljena braća. To naučavaj i preporučuj! 3 A tko drukčije naučava i ne prianja uza zdrave riječi, riječi Gospodina našega Isusa Krista, i nauk u skladu s pobožnošću, 4 nadut je, puka neznalica, samo boluje od raspra i rječoborstava, od kojih nastaje zavist, svađa, pogrde, zla sumnjičenja, 5 razračunavanja ljudi pokvarene pameti i lišenih istine, što pobožnost smatraju dobitkom. 6 Pa i jest dobitak velik pobožnost, zadovoljna onim što ima! 7 Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo! 8 Imamo li dakle hranu i odjeću, zadovoljimo se time. 9 Jer oni koji se hoće bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast. 10 Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima. 11 A ti se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! 12 Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! 13 Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: 14 čuvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista. 15 Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, 16 koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen. 17 Onima koji su u sadašnjem svijetu bogati zapovijedaj neka ne budu bahati i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve bogato daje na uživanje; 18 neka dobro čine, neka se bogate dobrim djelima, neka budu darežljivi, zajedničari - 19 prikupljajući sebi lijepu glavnicu za budućnost da osvoje onaj pravi život. 20 Timoteju, poklad čuvaj kloneći se svjetovnoga praznoglasja i proturječja nekog nazovispoznanja, 21 koje su neki ispovijedali pa od vjere zastranili. Milost s vama