Ruth 4:19

Coverdale(i) 19 Hesrom begat Aram. Aram begat Aminadab.