Nehemiah 12:41

Coverdale(i) 41 and the prestes, namely Eliachim, Maeseia, Miniamin, Michaia, Elioenai, Zachary, Hanania, with tropettes,