Nehemiah 10:24

Coverdale(i) 24 Halohes, Pilha, Sobek,