Nehemiah 10:19

Coverdale(i) 19 Hariph, Anathot, Neubai,