Nehemiah 10:12

Coverdale(i) 12 Sachur, Serebia, Sebania,