Joshua 19:19

Coverdale(i) 19 Hapharaim, Sion, Anaharath,