Job 9:11

Coverdale(i) 11 Yf he came by me, I might not loke vpo him: yf he wente his waye, I shulde not perceaue it.