Exodus 27:10

Coverdale(i) 10 & xx. pilers vpon xx. brasen sokettes, & the knoppes wt their whopes of syluer.