Deuteronomy 33:18

Coverdale(i) 18 And vnto Zabulon he sayde: Reioyse Zabulon of thy outgoynge: but reioyse thou Isachar of thy tentes.