Deuteronomy 19:16

Coverdale(i) 16 But yf an vnrighteous wytnesse stonde vp agaynst eny man, to testifye eny trespace vpon him,