1 Chronicles 3:23

Coverdale(i) 23 The children of Nearia were: Elioenai, Ezechias & Asrika, these thre.