1 Chronicles 15:21

Coverdale(i) 21 Mathithia, Elipheleia, Mikneia, Obed Edom, Ieiel & Asasia with harpes to synge aboue them on hye.