1 Chronicles 15:18

Coverdale(i) 18 and with them their brethren of the seconde course, namely Zacharias, Iaesiel, Semiramoth, Iehiel, Vnni, Eliab, Benaia, Maeseia, Mathithia, Elipheleia, Mikneia, Obed Edom, Ieiel, the dore kepers.