1 Chronicles 11:47

Coverdale(i) 47 Eliel, Obed, Iaesiel of Mizobaia.